1 Korɛntɩ zannɔ 10

1M danyɩnɔ, mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n mim k'a wɔɔ zɩɩfʋrɔ, wɔɔ yaabɔɔ yɩ, dɔmɩm kʋ ŋ nyɩnta ʋ poo ʋ ŋn'ɩ zum Moyiisi ʋ bɩ tɔ da a nɔ ʋ. Awɔɔ dɔ a ʋ, Woso a ka warkʋ n dɔ ŋ ma jilli, ŋ bra higʋta ma sɔ, 2a bɔ kʋ ʋ ɩ ʋ, ŋ haay batɛm si warkʋ bɩ kan higʋta bɩ kɩ ʋ, k'a zu Moyiisi ʋ. 3Ŋ haay hɔbɩrɛ k'a a to Woso zi bɩ bɩ. 4Ŋ nɩ hi k'a a to Woso zi sɔ bɩ mi, bala, ci deem ɩ nyɩnta ʋ, ci bɩ do hi ŋ y'a mi. Ci bɩ, Woso y'a ka ŋ ʋ, an nɩ zure ŋ jɛ ʋ. Bɩ, ci bɩ do bɩ, Krista m. 5Baa kan naa kɩ haay, ŋ gʋɔɔ nyɩnta ʋ gʋta Woso nɔ n yɩ ŋ la y, bala, ŋ gɩnga, n ŋ bir poo b'ʋ. 6Ba minno nɔɔn duro ʋ, k'a hɔɔn dɩnda wɔɔ m, kʋ wɔɔ bɩ nyɩnta hɔɔ bʋnyaarɔ lɛtaama nɩ, amba ŋ nyɩntam bɩ nɩ y. 7A bɩ yɩ wosobaawɔnnɔ daʋrɛzannɔ amba ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ nɩ y, bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: "Gʋɔɔ wɔɔ nyɩnta k'a hɔ bɩ, k'a hɔ mi, ŋnɩ bɩ wuti k'a sar ba." 8Amba ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ jaan da bɩ, ʋ bɩ jaan da y. Bala, jaan bɩ darɛ a ka, ŋ gʋɔɔ bam tisi-tisi buhɩra a yaa n kaakʋ n gɩnga hindeem taan••• nɔ ʋ. 9Amba ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ Zuuba makra ba bɩ, ʋ bɩ Zuuba makra ba y. Bala, naa kʋ ŋ y'a ba b'a ka mɩnnɔ m sakʋ dɩnda ŋ ʋ, ŋnɩ gɩnga. 10Amba ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ kukur ba bɩ, ʋ bɩ kukur ba y. Bala, naa kʋ ŋ y'a ba bɩ, Woso malɛɛka k'a nɩ gʋɔɔ zɩnzɛ m bɩ, bʋr an bɩ ŋ zɩnzɛ. 11Minno nɔɔn duro wɔɔ yaabɔɔ wɔɔ yɩ, k'an nyɩnta makra, bɩ y'a ka n ŋ da ci ʋ, kʋ wɔɔ m hɔɔn yɩ ʋ ŋ tɔ ma, wɔɔ kʋ wɔɔ n'ʋ mɩsɩrbaa bam jɛ dɔmɩnnɔ ʋ rɔ wɔɔ. 12Naa minto bɩ, gʋaa k'a n'a hɔɔn darɛ a ʋ, a b'a barɛ am ŋ hɔ bɩ m bɩ, k'an dundo a zi k'a b'a do y. 13Makrarɔ kʋ ŋ nɩ gʋɔɔ yɩm nɔ wɔɔ y'awɔɔ yɩ bɩ, bɩ taalɛrazaa m Woso m, a b'a tore awɔɔ n makra yɩ k'an cem awɔɔ paŋŋa han y. Kʋ makra awɔɔ yɩ, a y'a karɛ awɔɔ m bɔ ʋ, k'a a da ma a bʋr la. 14M danyɩnɔ, naa minto bɩ, k'a ba wosobaawɔnnɔ daʋrɛ ma laatʋ. 15Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, hɔɔntaʋrɛzannɔ n'awɔɔ m, bɩ tɔ ma m mɔɔ nɩ meer bam kan awɔɔ kɩ, k'a a hɔɔn da hɔ kʋ mɔɔ hɩ bɩ ma a dɩga a. 16Ba wɔɔ tɩr ʋ so kʋ ma kʋ Zuuba tɔdaanɔʋ hɔbɩrɛ bɩ bɩ bɩ, wɔɔ tɩr barka hɔmire bɩ barka da ʋ, ʋ a dɔ ʋ a mi, barka hɔmire bɩ kʋ wɔɔ n'a mim bɩ, wɔɔ ɩ zɛkʋra yɩm kan Krista kɩ a ma bɩ tɔ ma. Kʋ wɔɔ bur bɩ jinjir ʋ a bɩ, wɔɔ ɩ zɛkʋra yɩm sɔ kan Krista kɩ a mɛ bɩ tɔ ma. 17Kʋ bur bɩ n deem bɩ, wɔɔ haay, mɛ deem zannɔ wɔɔ m sɔ, bala, bur deem bɩ wɔɔ ʋ da kʋ ʋ haay ʋ n'a bɩm. 18K'a dɩga Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ ma, ŋ tɩr hɔɔ zɩnzɛ k'a mannɩ ba ŋ nɩ Woso ma, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mannɩrɔ wɔɔ duro sim sʋm nɔ wɔɔ, a zɛ ŋ nawʋm kʋ ra kan Woso kɩ. 19Bɩ, mɔɔ meerbaa bɩ jɩ n bɔ nɩ? A hɩ mɔɔ ʋ, hɔsɩ m wosobaawɔm kan a mannɩ sim kɩ n na? 20Ayy•••! Mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ m ʋ, basɩrakənno wɔɔ, mannɩrɔ wɔɔ ba ŋ nawʋm zinəro ma, a ka bɛɛ ŋ nawʋm Woso ʋ y. Mɔɔ lɛ baa k'awɔɔ n'a zɛ kʋ ra kan zinəro kɩ y. 21A n a ga m, k'awɔɔ n Zuuba hɔmire mi, k'a a ya, a zinəro hɔ mi y. A n a ga m sɔ, k'awɔɔ n Zuuba hɔbɩrɛ bɩ, k'a a ya, a zinəro hɔ bɩ y. 22Gɛɛ, a ŋʋa wɔɔ nawʋm k'ʋ Zuuba da nɔmaa ma ra? A hɩ awɔɔ ʋ wɔɔ paŋŋa lɛ da m na? 23Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ ŋ ʋ: "Zaa ta ʋ, k'ʋ hɔ haay ba." Denter m, bɩ hɔ haay bɛɛ n'a dam wɔɔ han wa. Kʋ ŋ bɩ to ŋn'a hɩrɛ ŋ ʋ: "Zaa ta ʋ, k'ʋ hɔ haay ba", kʋ ŋ n'a dɔ ŋ ʋ, hɔ haay bɛɛ n'a kam wɔɔ n ta lɛɛ Woso zuure nɔ ʋ wa. 24Kʋ gʋaa biyəə n bɩr a kam hɔ k'a n'a dam a mim han bɩ ma, a b'a ka a mɩŋŋa daahan ma y. 25Awɔɔ a da ma a hɔ haay k'a nɩ daasɩ ʋ si a bɩ, b'a bɩ laaka da a mim ma y, k'a b'a heer kɔ y. 26Bala, Zuuba y'a so tara burə ʋ kan hɔ haay k'a n a nɔ ʋ kɩ ʋ. 27Kʋ basɩrakakristaʋzaa awɔɔ bir a har ʋ k'a bɩ hɔ bɩ, k'awɔɔ yɛ a birle ma k'a ta, k'a yaa lee ku, kʋ bɔ n y'a ka a ʋ, k'a bɩ bala, a bɩ laaka da ma y, a yaa n'a heer kɔ. 28Bɩ kʋ gʋaa a hɩ a m, a ʋ: "Sim naa do mannɩ sim m", a ba sʋ y, gʋaa k'a naa hɩ awɔɔ m bɩ minto, kʋ heer kɔrɛ bɩ yɩ ʋ y. 29Bɩ, awɔɔ heer kɔrɛ bɛɛ mɔɔ n'a hɩm ma y, gʋaa k'a sim bɩ mim hɩ awɔɔ m bɩ heer mɔɔ n'a hɩm ma. Bala, a n a ga m, kʋ gʋaa vanta heer m mɔɔ dʋdɔ yar y. 30Kʋ mɔɔ ɩ Woso barka darɛ m nɩ hɔ niŋŋə bɩrɛ, bɔ m gʋaa vanta nɩ mɔɔ tɔ zarlɛ an bɔkarɛ mɔɔ Woso barka da, m n'a bɩrɛ? 31Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ hɔ awɔɔ n'a bɩrɛ, gɛɛ hɔ awɔɔ n'a mire, baa kʋ bɔ awɔɔ n'a barɛ, k'a hɔ haay ba Woso lɛbɔʋrɛ minto. 32A b'a ka, k'awɔɔ tɔ ma kʋ gʋɔɔ n a do mimbʋnyaa nɔ ʋ y. Kʋ zɩɩfʋ m, gɛɛ grɛkkɩ m, gɛɛ kristagʋɔɔ kʋ Woso y'a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ m, a b'a ka kʋ gɔsɩ n a do y. 33Ncɩnaaʋ nɩ, mɔɔ mɩŋŋa nɩ m yoŋ ʋ, kʋ m yɩ mɩŋŋa gʋaa haay ma, hɔ haay nɔ ʋ. A ba kʋ mɔɔ nawʋrɛ ncɩnaaʋ bɩ, mɔɔ bɩr m kam m mɩŋŋa daahan ma y. M ka mɔɔ nawʋm ma kʋ gʋɔɔ cir gʋta n daahan yɩ, kʋ ŋ nɩ bʋmbɔrɛ yɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\