1 Korɛntɩ zannɔ 11

1Amba mɔɔ nɩ Krista hɔbaa dɩndam bɩ, k'a mɔɔ hɔbaa sa sɔ. 2Mɔɔ yɩ m lɛ bɔrɛ awɔɔ ʋ, bala, awɔɔ ɩ mɔɔ tɔ darɛ a nɔ ʋ hɔ haay nɔ ʋ, an nɩ zum mɔɔ hɔdɩndarɛrɔ haay ʋ, amba mɔɔ dɩnda awɔɔ m bɩ m. 3Bɩ, mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n mim naa do dɔ: Yeezuu Krista m gʋaa yar haay lɛɛzaa, gʋaa yar m lʋ lɛɛzaa, Woso m Krista lɛɛzaa. 4Gʋaa yar haay k'a hɔ ku a mim ma, k'a yaa da, gɛɛ an nɩ Woso lɛ sim k'a so ra bɩ, a lɛɛzaa kʋ Krista m bɩ an n'a bɔŋ ʋ. 5Bɩ, lʋ niŋŋə k'a n hɔ ka a mim la, an bɔkarɛ a ʋ k'a yaa da, gɛɛ Woso lɛ an n'a sim k'a so ra bɩ, a lɛɛzaa an n'a gore bɔŋ ʋ, bala, bɔ a ʋ kʋ ʋ, ɩ ʋ, a mim a a bɔ. 6Kʋ lʋ lɛ baa k'a hɔ ka a mim la, k'a n'a minkə zɩnzɛra. Bɩ k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, nyannɩ m kʋ lʋ n a minkə zɩnzɛra gɛɛ an a mim bɔ, k'a maam, k'an hɔ ka a mim la. 7Gʋaa yar bɩ n a ga m an hɔ ka a mim la y. Bala, Woso bɔkʋʋrɛzaa m, a m Woso lɛbɔʋrɛ sɔ, bɩ gʋaa yar lɛbɔʋrɛ m lʋ m. 8Bala, gʋaa yar n a to lʋ mɛ ʋ y, lʋ n y'a bɔ gʋaa yar mɛ ʋ. 9Bɩ, Woso n gʋaa yar da lʋ tɔ ma y, lʋ a a da gʋaa yar tɔ ma. 10Naa minto nɩ, lʋ n a ga m, an hɔ ka a mim la k'a hɩnka a ʋ, a zim n'a lɛɛzaa, malɛɛkarɔ tɔ ma. 11Kan naa kɩ haay, gʋaa b'a dam ma an a hɩ a ʋ, lʋ zibəə ba gʋaa yar ma y, b'a b'a dam ma sɔ an a hɩ a ʋ, gʋaa yar zibəə ba lʋ ma, Zuuba mɩm ʋ y. 12Bala, k'a nɩ yɩrɛ ɩ ʋ, lʋ bɔ n y'a ʋ gʋaa mɛ ʋ bɩ, lʋ nɩ gʋaa yɩm. Bɩ naa haay a to a ʋ Woso zi. 13K'a hɔɔn da ma a zim a dɩga a, a a ga m kʋ lʋ n yaa da Woso m b'a n hɔ ka a mim la ra? 14Awɔɔ n a dɔ a ʋ, nyannɩ m kʋ gʋaa yar minkə n bɩr jintə ra? Gʋaa woo••• naa dɔ. 15A n bɔkarɛ kʋ lʋ minkə jintə bɩ n a lɛbɔʋrɛ, bala, minkə jintə bɩ ka n y'a ʋ lʋ ʋ, k'a mim bɩ gɔɔta vam y. 16Kʋ gʋaa a ʋ, k'a bɩsɩ ka hɔdɩndarɛ naa do ma, k'an a dɔ a ʋ, wɔɔ kan kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ kɩ, wɔɔ n minkə hɔ vanta m kʋ yɩnnɩbayɩ naa do bɛɛ y. 17Hɔ k'a gɔɔta mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ bɩ, mɔɔ bɩ m lɛ bɔrɛ awɔɔ ʋ y. Bala, k'awɔɔ tɩr a so kʋ ma k'a yaa da Woso m, hɔ k'awɔɔ n'a bam sokʋmarɔ wɔɔ nɔ ʋ bɩ bɩr a darɛ awɔɔ han y, awɔɔ bɔ a nawʋrɛ a jɛ m. 18Mim lɛɛkarɛ hɔ bɩ, n y'a hɩ mɔɔ m, n ʋ, k'awɔɔ a so kʋ ma, b'awɔɔ a gʋngʋ a hʋnhɔ. Mɔɔ y'a gɩngam mɔɔ ʋ, a a da ma an yɩ sɩra. 19Denter sɔ, k'awɔɔ a gʋngʋ a hʋnhɔ, bɩ n n'a kam n nɩ gʋɔɔ kʋ taalɛrazannɔ m nɔ wɔɔ dɔ. 20Bɩ, k'awɔɔ a so kʋ ma, Zuuba hɔbɩrɛ bɩ bɩrɛ tɔ ma bɛɛ y. 21Bala, sokʋma bɩ wakatɩ ʋ, gʋaa biyəə nɩ larɛ a mɩŋŋa hɔbɩrɛ ra, maam bɩ, nɔ ɩ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ zɛrɛ, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n bɔkarɛ ŋn'ɩ bɛɛ mire an nɩ ŋ zɛm. 22Awɔɔ har ba ʋ, awɔɔ nɩ hɔ bɩŋ ʋ, a nɩ hɔ miŋ ʋ ra? Gɛɛ a hɩ awɔɔ ʋ, k'a Krista gʋɔɔ wɔɔ gore bɔ ʋ, k'a a ya a nyannɩ da gʋɔɔ kʋ ŋ ba hɔsɩ m nɔ wɔɔ ma ra? Bɔ mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ nɩ, mɔɔ yɩ m lɛ bɔrɛ awɔɔ ʋ ra? Fɩɩgaa! Mɔɔ bɩ m lɛ bɔrɛ awɔɔ ʋ naa nɔ ʋ y. 23Hɔ kʋ mɔɔ nyɩnta m a dɩnda awɔɔ m bɩ, a ma mɔɔ ʋ Zuuba Yeezuu zi: Gum niŋŋə kʋ n'a bam k'a Zuuba nyasʋ a ka kʋ n a zɛ bɩ, gunuu ʋ bɩ do ʋ, a mɩŋŋa bur sa, 24an barka da Woso m, an bɔkarɛ an a zɩnzɛ an a jinjir, an a hɩ a ʋ: "Naa do naa, mɔɔ mɛ m, mɔɔ n a ka awɔɔ tɔ ma, k'a tɩr naa ba, a mɔɔ tɔ da a nɔ ʋ." 25Hɔbɩrɛ bɩ jɛ ʋ bɩ, a a ba maam sɔ hɔmire bɩ m, an a hɩ a ʋ: "Hɔmire naa do gʋaasɩbabaa daa k'an ta ʋ kɛɛrɛ mɔɔ ma minto bɩ m. K'awɔɔ bʋr an nɩ hɔmire bɩ mim, k'a tɩr a ba, a mɔɔ tɔ da a nɔ ʋ." 26Bala, wakatɩ haay, k'awɔɔ nɩ Zuuba tɔdaanɔʋ bur bɩ bɩŋ ʋ, an nɩ tɔdaanɔʋ hɔmire bɩ mim bɩ, Zuuba mɩŋŋa zɛ awɔɔ n'a pa darɛ, k'an tolle ba an bʋr. 27Bɩ y'a ka gʋaa k'a nɩ Zuuba tɔdaanɔʋ hɔbɩrɛ bɩ bɩm, gɛɛ an n'a hɔmire bɩ mim, an Zuuba bɔ ʋ bɩ, mim ɩ kan kɩ, bala, a n dɩga Zuuba mɛ bɩ kan a ma bɩ kɩ ma, hɔsɩ y. 28Gʋaa biyəə a ga m, an a mɩŋŋa lar an dɩga a k'a jɩ dɔ mɩŋŋa gɛ, k'an a dɔ an bur bɩ bɩ, an hɔmire bɩ mi. 29Bala, kʋ gʋaa bur bɩ bɩ, an hɔmire bɩ mi, b'a n a hɔɔn da mɩŋŋa an a dɔ a ʋ, Zuuba mɛ nɩ, a bɩ k'a ʋ, an a mi bɩ, a mɩŋŋa dʋdɔ yarlɛ a ka ma bɩ. 30Naa tɔ ma m, awɔɔ barla gʋɔɔ n ta ʋ gʋta, ŋ bɩ laafɩɩ y, gɔsɩnnɔ n a ba yir, nɔɔn n gɩnga. 31Kʋ wɔɔ y'ʋ mɩŋŋɔɔ m heer daasɩrɛ ʋ zim, Woso bɩ wɔɔ dʋdɔ karɛ y. 32Bɩ kʋ Woso wɔɔ dʋdɔ ka, a hɩ a ʋ, k'awɔɔ bɔ zaa ʋ, kʋ wɔɔ bɩ nyɩnta durnya gʋɔɔ k'a nɩ zɛm bɩ ŋ dʋdɔ yar, an ŋ da kɔrɛ ʋ rɔ wɔɔ barla dʋdɔkarɛ hinni ʋ y. 33Ncɩnaaʋ bɩ, m danyɩnɔ, k'awɔɔ a so kʋ ma k'a Zuuba tɔdaanɔʋ hɔbɩrɛ bɩ bɩ, k'a dɔ kʋ ma. 34Kʋ nɔ ɩ gʋaa zɛm, k'an lɛɛ ka an hɔ bɩ a har ʋ, k'a b'a so kʋ ma, a a ka a mɩŋŋɔɔ dʋdɔyarlɛ ma y. Kʋ minno kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ nɩ, kʋ mɔɔ bɩ bʋr, mɔɔ brɔɔ bɔm kʋ zi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\