1 Korɛntɩ zannɔ 12

1M danyɩnɔ, kʋ Sɛnt-Ɛspri ganwʋrɛrɔ wɔɔ mim bɩncɛ nɩ, mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n hɔ k'an ta a nɔ ʋ bɩ dɔ mɩŋŋa. 2Awɔɔ dɔ a ʋ, nyɩnta k'awɔɔ ʋ basɩrakənno biisi bɩ, wosobaawɔnnɔ daʋrɛ y'a so awɔɔ ʋ, awɔɔ n a da ma an n'a bɔrɛ ŋ ʋ y. 3Naa minto bɩ, mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n a dɔ mɩŋŋa, a ʋ, kʋ Woso Ɛspri a so gʋaa ʋ, a zaa nɩ meer bam, a zaa b'a dam ma an a hɩ, a ʋ: "Lerbɔrɛ kʋsɩ ɩ kan Yeezuu kɩ y." Bɩ gɔsɩ b'a dam ma sɔ an a hɩ, a ʋ: "Zuuba m Yeezuu m," kʋ Sɛnt-Ɛspri bɛɛ y'a ka y. 4Sɛnt-Ɛspri ganwʋrɛrɔ wɔɔ y'a hʋnhɔ, bɩ Ɛspri deem-deem bɩ nɩ ŋ karɛ. 5Zibəəro y'a hʋnhɔ n ta ʋ Zuuba nɩ gʋɔɔ darɛ ŋ barɛ ʋ, bɩ Zuuba deem-deem bɩ zibəə m. 6Zibəəro zaarɔ y'a hʋnhɔ ta ʋ, bɩ Woso deem-deem bɩ n'a kam gʋɔɔ n'a dam zibəəro wɔɔ duro barɛ ma. 7Sɛnt-Ɛspri ɩ zi bam kan gʋaa biyəə kɩ ganwʋrɛrɔ y'a hʋnhɔ m, bɩ naa ba an nawʋm k'a a da gʋɔɔ haay han. 8Sɛnt-Ɛspri ɩ mindɔrɛ meerbaa ganwʋrɛ kam gʋaa deem ʋ. A n hɔdɔrɛ meerbaa ganwʋrɛ ka gʋaa vanta ʋ. 9Sɛnt-Ɛspri deem-deem bɩ do ɩ sɩrakarɛ ganwʋrɛ kam gʋaa ʋ, a ɩ waarɛ ganwʋrɛrɔ kam gʋaa vanta ʋ sɔ. 10A ɩ hoserlo barɛ ganwʋrɛ kam gʋaa vanta ʋ, an nɩ Wosolɛsinnɩsora meerbaa ganwʋrɛ kam gʋaa vanta ʋ sɔ. A ɩ ɛsprirɔ dɔ n a bɔ kʋ zi ganwʋrɛ kam gʋaa vanta ʋ, an nɩ leminno y'a hʋnhɔ hɩrɛ kam gʋaa vanta ʋ, a ɩ leminno wɔɔ duro wusigəre ganwʋrɛ kam gʋaa vanta ʋ sɔ. 11Bɩ, naa woo••• naa, Sɛnt-Ɛspri deem-deem bɩ zibəə m, an nɩ ganwʋrɛrɔ wɔɔ jinjirm gʋaa biyəə m, a hɔɔnhɔ ma. 12Wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ gʋaa mɛ deem, an bɔkarɛ a vəŋŋəro m hɔka, bɩ, gʋaa mɛ vəŋŋəro k'a bɩ to an hɔka naa, mɛ deem m bala, Krista maam sɔ. 13Bala, wɔɔ haay woo••• naa, Zuuba batɛm ka wɔɔ ʋ Sɛnt-Ɛspri deem-deem bɩ nɔ ʋ, k'ʋ yɩ mɛ deem zannɔ, kʋ zɩɩfʋ m wɔɔ m, gɛɛ do vantɔɔ m wɔɔ m, kʋ lɔnnɔ wɔɔ m, gɛɛ soamɩŋŋaʋzannɔ m wɔɔ m, ʋ ʋ ba deem, Sɛnt-Ɛspri deem-deem bɩ n y'a ka wɔɔ ʋ, an wɔɔ han an bra wɔɔ ra. 14Gʋaa mɛ vəŋŋə bɩ deem y, ŋ hɔka. 15Kʋ gʋaa gam a hɩ, a ʋ: "Kʋ wɔ bɛɛ m mɔɔ m bɩ, mɔɔ ba mɛ bɩ barla y," naa do a da ma an a ka, a bɩ nyɩntam mɛ bɩ barla dɔ ra? 16Kʋ gʋaa tʋr a hɩ a ʋ: "Kʋ mɩnyaa bɛɛ m mɔɔ m bɩ, mɔɔ ba mɛ bɩ barla y," naa a da ma an a ka a bɩ nyɩntam mɛ bɩ vəŋŋə dɔ ra? 17K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, gʋaa mɛ bɩ jilli, mɩnyaa nɩ, gʋaa tʋr nyɩntam lɛɛ ka ra ʋ? Kʋ gʋaa mɛ bɩ jilli, tʋr nɩ, gʋaa meeyaa nyɩntam lɛɛ ka ra ʋ? 18Bɩ sɩra nɔ ʋ, Woso gʋaa mɛ vəŋŋəro haay cɩncɩnta a bɩncɛ ʋ, a hɔɔnhɔ ma. 19Kʋ gʋaa mɛ vəŋŋəro wɔɔ jilli, vəŋŋə deem nɩ, mɛ bɩ nyɩntam ka? 20Ncɩnaaʋ bɩ, gʋaa mɛ vəŋŋəro wɔɔ hɔka bɩ mɛ deem m. 21Gʋaa mɩnyaa b'a dam ma an a hɩ a wɔ m a ʋ: "Ɩbɩɩ zibəə ba mɔɔ ma y." Gʋaa mim b'a dam ma an a hɩ a gannɔ m sɔ a ʋ: "Awɔɔ zibəə ba mɔɔ ma y." 22A n lɛ da bɩ, gʋaa mɛ vəŋŋəro k'ɩ ʋ, ŋ nyɔɔdʋ ba ʋ fɩɩgaa rɔ wɔɔ, brɔɔ zibəə n ta ʋ gʋta karɛ. 23Wɔɔ mɛ vəŋŋəro kʋ wɔɔ nɩ dɩgarɛ ŋ ma ɩ ʋ, ŋ bɩ wɩsɩ rɔ wɔɔ, brɔɔ wɔɔ nɩ nyasʋrɛ ŋ nɩ gʋta, niŋŋoo k'ɩ ʋ nyannɩ bɩncɛrɔ m nɔ wɔɔ, brɔɔ wɔɔ nɩ nyasʋrɛ ŋ nɩ paan•••. 24Wɔɔ mɛ vəŋŋəro kʋ ŋ nɩ ta daʋrɛ m nɔ wɔɔ bɩr a kam nyasʋrɛ bɩ do ma y. Woso k'a gʋaa vəŋŋəro da bɩ, a zi bɩ ba a ʋ, kʋ vəŋŋəro kʋ ŋ ba daʋrɛ m nɔ wɔɔ n daʋrɛ yɩ gʋta. 25A ba a ʋ maam, kʋ gʋngʋrɛ bɩ nyɩnta mɛ b'ʋ y, bɩ kʋ vəŋŋəro wɔɔ n bɩr nyasʋm kʋ m. 26Kʋ mɛ vəŋŋə deem ɩ fɩr yɩm, vəŋŋəro mɩsɩrɔ wɔɔ haay ɩ fɩr yɩm kan kɩ. Kʋ vəŋŋə deem daʋrɛ yɩ, vəŋŋəro mɩsɩrɔ wɔɔ haay y'a heer nyɔɔm kan kɩ sɔ. 27A n bɔkarɛ, Krista mɛ n'awɔɔ m, a mɛ bɩ vəŋŋə n'awɔɔ gʋaa biyəə m, gʋaa biyəə kan a bɩncɛ kɩ. 28Ncɩnaaʋ nɩ, Woso n gʋɔɔ bɔ ʋ an zibəə ka ŋ ʋ, kristagʋɔɔ wɔɔ barla. Lɛɛkarɛ ma bɩ, kristazibəəzannɔ a ŋ cɩnta. A hɩɩya hɔ ma bɩ, wosolɛsinnɩsorazannɔ a ŋ cɩnta. A kaakʋ hɔ bɩ, hɔdɩndagʋɔɔnzannɔ a ŋ cɩnta. Bɩ jɛ ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hoserlo barɛ ganwʋrɛ m nɔ wɔɔ m, kan yaabarɔ waarɛ ganwʋrɛrɔ zannɔ kɩ, kan daahanzannɔ kɩ, kan lɛɛzannɔ kɩ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ leminno y'a hʋnhɔ hɩm zannɔ kɩ. 29K'awɔɔ dɩga a naa, awɔɔ n a dɔ a ʋ, ŋ woo••• bɛɛ m kristazibəəzannɔ ra? Ŋ woo••• bɛɛ m wosolɛsinnɩsorazannɔ sɔ y. Ŋ woo••• bɛɛ m hɔdɩndagʋɔɔnzannɔ y. Ŋ woo••• bɛɛ nɩ hoserlo barɛ y. 30Ŋ woo••• bɛɛ nɩ yaabarɔ waarɛ ganwʋrɛrɔ nɩ y. Ŋ woo••• bɛɛ nɩ leminno y'a hʋnhɔ hɩrɛ y. Ŋ woo••• bɛɛ nɩ leminno wɔɔ wusigəre y. 31K'a ka ganwʋrɛrɔ kʋ ŋ nɩ mɩŋŋa an lɛ da rɔ wɔɔ ma, kan a heer kɩ haay. Bɩ, kʋ m zaa k'an mɩŋŋa an cem haay bɩ hɩnka a m kɛɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\