1 Korɛntɩ zannɔ 13

1Baa kʋ mɔɔ ɩ leminno haay hɩm, gʋɔɔ hɔ kan malɛɛkarɔ hɔ kɩ, kʋ mɔɔ ba ŋʋarɛ m, hɔsɩ bɛɛ m mɔɔ nɩ y. Bɔ mɔɔ ʋ kʋ ʋ kan lɔmbɩr k'a nyi nɩ bɔm kɩ, gɛɛ bɔ mɔɔ ʋ kʋ ʋ, kan sɩsaka k'a nyi nɩ bɔm kɩ. 2A a da ma mɔɔ m wosolɛsinnɩsora meerbaa ganwʋrɛ yɩ, m bɩr hɔdɔrɛ m haay, m hɔ k'a a nyaakʋm da haay dɔ, a a da ma mɔɔ m bɩr sɩrakarɛ m haay, m m dam ma m n'a kam ciro n'a gaarɛ a bɩncɛrɔ ʋ, lɛ meerbaa tɔkkɛ ma, kʋ mɔɔ ba ŋʋarɛ m hɔsɩ bɛɛ m mɔɔ nɩ y. 3Kʋ mɔɔ bɩ to m m hɔnyɩ haay jir cicirzannɔ m, m m da ma sɔ m yɛ fɩr ma, n m da sɛ rɛ, kʋ mɔɔ ba ŋʋarɛ m, naa woo••• naa, vam m. 4Kʋ gʋaa ɩ ŋʋarɛ m, a ɩ bʋrlɛ a ma, a ɩ hɔ mɩŋŋa bam gʋɔɔ m, a bɩr jɩm barɛ y, a bɩr a lɛ bɔrɛ a mɩŋŋa ʋ y, a bɩr a mɩŋŋa busure y. 5Kʋ gʋaa ɩ ŋʋarɛ m, a bɩr zi daŋŋada barɛ y, a bɩr a karɛ a mɩŋŋa daahan ma y, a nɔ bɩr maŋ ʋ zɔɔ-zɔɔ y, a bɩr mim cɩntarɛ a heer ʋ kan gʋaa kɩ y, 6kʋ gʋaa ɩ ŋʋarɛ m, a bɩr a heer nyɔɔm zibʋnyaa barɛ ma y, a heer a n'a nyɔɔm sɩra ma. 7Kʋ gʋaa ɩ ŋʋarɛ m, a ɩ sugur bam hɔ haay nɔ ʋ, a ɩ sɩra kam dɔmɩm haay, a ɩ taaheerlɛ m tee•••, a ɩ yɛm kɔrɛ do haay ma. 8Ŋʋarɛ nyarɛ ba ʋ y. Wosolɛsinnɩsora meerbaarɔ ganwʋrɛ nyarɛ, leminno y'a hʋnhɔ rɔ wɔɔ hɩrɛ nyarɛ, hɔdɔrɛ nyam sɔ. 9Bala, wɔɔ n hɔ haay dɔ y, wosolɛsinnɩsora zibəə kʋ wɔɔ n'a bam sɔ bɩ, wɔɔ bɩr a barɛ an n'a gam kʋ ʋ haay y. 10Bɩ, kʋ hɔ k'an mɩŋŋa paan••• bɩ bɩ bʋr, hɔ k'a jirə n ta ʋ bɩ nyarɛ. 11Nyɩnta kʋ mɔɔ ʋ nyɩ bɩ, nyɩnzɛɛmbaa meer mɔɔ n'a barɛ, m nɩ m hɔɔn darɛ am nyɩ hɔ bɩ m, m nɩ nyɩbaa hɔɔn m. Bɩ kʋ mɔɔ bɩ m ba gʋaa burgu bɩ, mɔɔ nyɩbaa zibəəro wɔɔ to. 12Her-her naa, bɔ a ʋ kʋ ʋ, ɩ ʋ, dɩga wɔɔ nawʋm jɛtɩga ʋ, hɔ kʋ wɔɔ nɩ dɩgam ma bɩ bɩr yɩm fasɩ y, bɩ dɔmɩm ɩ zɛm wɔɔ m b'a yɩm garga ra haay. Her-her naa, mɔɔ hɔdɔrɛ jirə ta ʋ, bɩ hinni bɩ do ʋ, mɔɔ hɔ haay dɔm, amba Woso mɔɔ dɔ mɩŋŋa bɩ m. 13Kɛɛrɛ naa, hɔɔ kaakʋrɔ nɔɔn duro n ta ʋ, bɩ ŋ nyarɛ ba ʋ y: Sɩrakarɛ m, bɩ taaheerlɛ m kan ŋʋarɛ kɩ, bɩ ŋʋarɛ ɩ lɛ da ŋ nɩ haay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\