1 Korɛntɩ zannɔ 14

1K'a a ka kʋ ŋʋarɛ ma paan•••, a a ka Sɛnt-Ɛspri ganwʋrɛrɔ wɔɔ ma sɔ kan a heer kɩ haay, an lɛ da bɩ, k'a a ka wosolɛsinnɩsora meerbaa ganwʋrɛ bɩ ma. 2Bala, gʋaa k'a nɩ lemim y'a hʋnhɔ hɩm bɩ, a hɩ bɛɛ a nawʋm kan gʋɔɔ kɩ y, meer bɩ ba a nawʋm kan Woso kɩ. Gɔsɩ bɩr hɔ k'a n'a hɩm bɩ jɩ marɛ y, hɔɔ kʋ n y'a nyaakʋm da, an nɩ ŋ hɩm Sɛnt-Ɛspri paŋŋa m. 3Bɩ gʋaa k'a nɩ Woso lɛ sire an nɩ som la bɩ, meer bɩ ba a nawʋm kan gʋɔɔ kɩ, an nɩ ŋ paŋŋa dam la, an nɩ ŋ heer yom, an nɩ ŋ heer wʋtam. 4Gʋaa k'a nɩ lemim y'a hʋnhɔ hɩm bɩ, a mɩŋŋa paŋŋa an n'a dam la, bɩ gʋaa k'a nɩ Woso lɛ sire an nɩ som la bɩ, sokʋmagʋɔɔ wɔɔ an nɩ ŋ paŋŋa dam la. 5Mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ haay n bɩr lemim y'a hʋnhɔ hɩm, bɩ mɔɔ n a ŋʋa an lɛ da bɩ, k'awɔɔ ɩ Woso lɛ sire an nɩ som la, bɩ m jɩra. Gʋaa k'a nɩ Woso lɛ sire an nɩ som la bɩ, a lɛ da gʋaa k'a nɩ lemim y'a hʋnhɔ hɩm bɩ m, k'a maam lemim bɩ wusigə a ʋ, sokʋmagʋɔɔ wɔɔ n a jɩ ma, an ŋ paŋŋa da ra. 6M danyɩnɔ, k'a hɔɔn da a dɩga a. Kʋ mɔɔ bʋr awɔɔ zi, m nɩ leminno y'a hʋnhɔ hɩrɛ, bɩ Woso n hɔ hɩnka mɔɔ m, mɔɔ n a jɩ dɩnda awɔɔ nɩ y, bɩ mɔɔ n awɔɔ hɔdɔrɛ da ra y, bɩ mɔɔ n Woso lɛ si m so ra y, bɩ mɔɔ n hɔ dɩnda awɔɔ nɩ y, ncɩnaaʋ bɩ leminno y'a hʋnhɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ nyɔɔdʋ y'awɔɔ ma ka? 7A do m naa sɔ kan sarbarɛ mɔdrɔ kɩ. Kɔnnɩ gɛɛ hir, kʋ ŋ nyi bɩr bɔm mɩŋŋa, gʋaa y'a bam lɔ k'a a tʋr ka kɔnnɩ bɩ, gɛɛ hir bɩ ma? 8Kʋ n huure hɛ kʋ gʋɔɔ n bɔ ŋnɩ ta yar ma, kʋ huure bɩ nyi bɩr bɔm zore, gʋɔɔ y'a bam lɔ ŋn'a dɔ ŋ ʋ, a bir n nawʋm yarbarɛ ma, k'a banka a ta? 9A do m bɩ sɔ kan awɔɔ kɩ. K'awɔɔ lemim y'a hʋnhɔ hɩ, bɩ lemim bɩ do jɩ bɩr marɛ y, ŋ y'a bam lɔ k'a hɔ k'awɔɔ n'a hɩm bɩ dɔ? A bɔ kʋ ʋ, ɩ ʋ, meer awɔɔ n'a bam vam. 10Leminno ɩ durnya naa ʋ gʋta ŋn'a hʋnhɔ, bɩ ŋ woo••• naa, ŋ jɩ ta ʋ. 11Bɩ, kʋ mɔɔ bɩr lemim kʋ gʋaa n'a hɩm kan mɔɔ kɩ bɩ marɛ, a zaa ɩ dɩgam mɔɔ ma saana kan a kɩ, mɔɔ nɩ dɩgarɛ a zaa ma saana sɔ. 12Ncɩnaaʋ bɩ, k'awɔɔ nɩ Sɛnt-Ɛspri ganwʋrɛrɔ wɔɔ ŋʋam paan••• bɩ, k'a ka ganwʋrɛrɔ kʋ ŋ n'a kam kristagʋɔɔ sokʋma bɩ n ta lɛɛ sɩrakarɛ nɔ ʋ rɔ wɔɔ ma, k'awɔɔ n ŋ yɩ gʋta. 13Bɩ y'a ka, gʋaa k'a nɩ lemim y'a hʋnhɔ hɩm b'a ga m, an a yɛ Woso han, kʋ Sɛnt-Ɛspri n leminno wɔɔ wusigəre ganwʋrɛ ka a ʋ sɔ. 14Kʋ mɔɔ ɩ yaa dam Woso m lemim vanta m, mɔɔ heer ɩ yaa bɩ darɛ nɔ ʋ, bɩ mɔɔ bɩr hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ jɩ marɛ y. 15Ncɩnaaʋ naa, bɔ mɔɔ n n'a barɛ? Mɔɔ yaa dam lemim y'a hʋnhɔ bɩ m, bɩ mɔɔ yaa dam lemim kʋ gʋɔɔ n'a mam bɩ m sɔ. Mɔɔ laa lɔm lemim y'a hʋnhɔ bɩ m, bɩ mɔɔ laa lɔm lemim kʋ gʋɔɔ n'a mam bɩ m sɔ. 16Bala, k'ɩbɩɩ ɩ yaa dam Woso m barka lemim y'a hʋnhɔ nɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyɩntam sokʋmagʋɔɔ wɔɔ barla, bɩ ŋ n hɔsɩ dɔ naa nɔ ʋ rɔ wɔɔ y'a bam lɔ k'a hɩ a ʋ "Amina" ɩ barka yaa bɩ darɛ ma? Bala, ŋ bɩr hɔ k'ɩbɩɩ n'a hɩm bɩ jɩ marɛ y. 17A a da ma, ɩbɩɩ barka yaa bɩ darɛ bɩ m bɩr mɩŋŋa gʋta, b'a bɩr a dam gʋɔɔ vantɔɔ wɔɔ han sɩrakarɛ nɔ ʋ y, kʋ ŋ bɩr hɔ k'ɩbɩɩ n'a hɩm bɩ mam bɩ tɔ ma. 18Mɔɔ ɩ Woso barka dam, kʋ mɔɔ n nɩ leminno y'a hʋnhɔ hɩm gʋta, an cem awɔɔ haay han bɩ minto. 19Bɩ, kʋ mɔɔ ta m nɩ kristagʋɔɔ sokʋma barla, kʋ mɔɔ meerbaanyɩ ba soor gʋɔɔ n a ma an a da ŋ han, a jɩra kʋ mɔɔ n meer ba yɔɔgʋ lemim vanta m. 20M danyɩnɔ, a bɩ tɩr a hɔɔn da am nyɩnzɛɛnnyɩnɔ hɔ bɩ nɩ y, k'a tɩr a hɔɔn da am gʋɔɔ burgurɔ hɔ bɩ m. Bɩ kʋ mimbʋnyaa bɩncɛ nɩ, k'a yɩ am nyɩnzɛɛnnyɩnɔ hɔ bɩ m. 21N y'a gʋrsɩra ba Wosoci bɩ nɔ ʋ, n ʋ: Do k'a nɩ lemim vanta hɩm mɔɔ n'a sarɛ, m meer ba kan Israyɛl do bɩ kɩ, saanɔɔ mɔɔ nɩ ŋ sarɛ, m meer ba kan ŋ kɩ, baa kan naa kɩ haay ŋ b'a tʋr kam mɔɔ ma y. 22Naa minto bɩ, leminno y'a hʋnhɔ hɩrɛ bɩ, makra a n'a hɩnkam basɩrakənno wɔɔ m, a bɩr hɔsɩ hɩnkam sɩrakənno wɔɔ nɩ y, bɩ, wosolɛsinnɩsora meerbaa ganwʋrɛ bɩ, makra a n'a hɩnkam sɩrakənno wɔɔ m, b'a bɩr hɔsɩ hɩnkam basɩrakənno wɔɔ nɩ y. 23K'awɔɔ a so kʋ ma haay, a a da kʋ ʋ haay an nɩ lemim y'a hʋnhɔ hɩrɛ, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔsɩ dɔ a nɔ ʋ rɔ wɔɔ gɛɛ basɩrakənno bɩ gasʋ awɔɔ zi, ŋ b'a hɩrɛ ŋ ʋ, hɔɔzannɔ n'awɔɔ m na? 24Bɩ k'awɔɔ haay ɩ Woso lɛ sire an nɩ som la, kʋ basɩrakər, gɛɛ gʋaa k'a n hɔsɩ dɔ naa nɔ ʋ bɩ, gasʋ awɔɔ zi, a y'a dɔrɛ a heer ʋ a ʋ, a y'a bʋnyaa bam, hɔ k'a n'a mam bɩ y'a karɛ an a dɔ a ʋ, a kʋrɔ ma, gʋaa haay n'a dʋdɔ yarm. 25Hɔ k'a n'a heer ʋ haay bɔm garga ra, bɩ n a ka an kukurə zɛ Woso taa, an Woso da ʋ, an kasɛtɩ ka, a ʋ, Woso y'awɔɔ bire ʋ, denter. 26Bɔ y'a ga barɛ m kɛɛrɛ? K'awɔɔ tɩr a so kʋ ma, kʋ gʋaa ʋ k'a laa lɔ, gʋaa vanta k'a hɔ dɩnda, Woso n hɔ hɩnka gʋaa vanta m k'a n'a hɩ, kʋ gʋaa vanta ɩ lemim y'a hʋnhɔ hɩrɛ m sɔ, deem nɩ lemim bɩ wusigəre nɩ, naa woo••• naa, a a ga m an ba sokʋmagʋɔɔ wɔɔ haay sɩrakarɛ talɛɛ tɔ ma. 27K'awɔɔ tɩr meer ba lemim y'a hʋnhɔ nɩ, kʋ gʋaa hɩɩya gɛɛ kaakʋ bala n meer bɩ ba lemim y'a hʋnhɔ bɩ m, deem-deem, kʋ gʋaa deem n a si an bɩr a wusigəre. 28Kʋ gʋaa ba ʋ an nɩ lemim y'a hʋnhɔ bɩ wusigəm sokʋma bɩ nɔ ʋ, kʋ lemim y'a hʋnhɔ hɩrɛ zannɔ wɔɔ n ze pi, ŋnɩ bɩr a hɩrɛ a heer ʋ, ŋnɩ bɩr meer bam kan Woso kɩ. 29Kʋ wosolɛsinnɩsora meerbaa ganwʋrɛ bɩ nɩ, kʋ gʋaa hɩɩya gɛɛ kaakʋ m Woso lɛ bɩ si, ŋnɩ so ra. Kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ n a tʋr ka ŋ meerbaarɔ wɔɔ ma mɩŋŋa, ŋnɩ dɩga a Woso meerbaarɔ m denter gɛ. 30Kʋ Woso hɔ hɩnka gʋaa vanta m gʋɔɔ wɔɔ barla k'a n'a hɩ, kʋ gʋaa k'a lɛɛ ka an nɩ meer bam bɩ n ze pi, kʋ bɩ n a hɔ bɩ hɩ. 31Awɔɔ a da ma a Woso lɛ si a so ra haay, bɩ k'a bɩr a bam deem-deem, kʋ gʋaa haay m daahan yɩ a nɔ ʋ, ŋnɩ paŋŋa yɩ ŋnɩ ta lɛɛ. 32Wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ a da ma, ŋn'a da a mɩŋŋɔɔ ma, 33amba kristagʋɔɔ sokʋmarɔ haay n'a bam bɩ m. Bala, Woso lɛ baa warkʋma ma y, hɔ haay n ba laafɩɩ an a ga kʋ ʋ bɩ an n'a ŋʋam. 34K'awɔɔ tɩr a so kʋ ma, kʋ lannɔ wɔɔ n ze pi, ŋ ba lɛ m k'a meer ba sokʋma nɔ ʋ y, ŋnɩ nyɩnta sɩɩ••• ŋnɩ bɩr a tʋr kam amba Moyiisi lɛrɔ a hɩ bɩ m. 35Kʋ ŋ lɛ taa k'a laaka da hɔ niŋŋə ma k'a jɩ dɔ, kʋ ŋ n'a to ŋn'aa laaka da a zino han har ʋ. A bɩ zore kʋ lʋ m meer ba sokʋma nɔ ʋ y. 36A hɩ awɔɔ ʋ Woso lemim bɩ, a to a ʋ, awɔɔ zi ra? Gɛɛ, a gɩnga awɔɔ ʋ, awɔɔ n ta m a minto ra? 37Kʋ gʋaa y'a gɩngarɛ a ʋ, wosolɛsinnɩsorazaa n a mɩ, gɛɛ a ɩ mɩsɩrbaa bam Sɛnt-Ɛspri paŋŋa nɔ ʋ, k'a n'a dɔ a ʋ, hɔ kʋ mɔɔ gʋrsɩra ba awɔɔ ma naa, Zuuba mɩŋŋa lɛ m. 38Kʋ gʋaa a ʋ, a bɩ yɛm hɔ kʋ mɔɔ hɩ naa ma, k'a dɔ a ʋ, Woso n a zaa dɔ Sɛnt-Ɛspri paŋŋa mɩsɩrbaa barɛ zaa y. 39Ncɩnaaʋ bɩ, m danyɩnɔ, k'a ka wosolɛsinnɩsora meerbaa ganwʋrɛ bɩ ma kan a heer kɩ haay, b'a b'a ta gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ lemim y'a hʋnhɔ hɩm nɔ wɔɔ m toore y. 40Bɩ k'a ka ma, kʋ hɔ haay woo••• n ba an a ga kʋ ʋ, warkʋma bɩ yɩ ʋ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\