1 Korɛntɩ zannɔ 15

1M danyɩnɔ, lemim nyɩnta kʋ mɔɔ pa da awɔɔ m, awɔɔ n a si, a gɔɔta a sɩra ka ʋ kɔɔkɔɔ bɩ, mɔɔ n'a tɔ darɛ a nɔ ʋ. 2Lemim nyɩnta bɩ do n'awɔɔ bʋmbɔm, k'awɔɔ nyasʋm amba mɔɔ pa da awɔɔ m bɩ m. Bɩ k'awɔɔ n nyasʋm mɩŋŋa, sɩra k'awɔɔ ka bɩ bɔm vam. 3Lɛɛ mɔɔ ka m hɔ kʋ n y'a dɩnda mɔɔ m bɩ dɩnda awɔɔ m. A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, Krista ga wɔɔ mimbʋnyaarɔ tɔ ma, amba n y'a da Wosoci ʋ bɩ m. 4N y'a bir, an a mɩm bɔ ʋ a dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ, amba Wosoci a hɩ bɩ m. 5A a hɩnka Sefas m, bɩ jɛ ʋ an a hɩnka bueerehɩɩyɔɔ k'a ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ m. 6Dɔmɩm vanta ʋ, an a hɩnka wɔɔ danyɩnɔ kristagʋɔɔ bam zɔrsoor m lɛ deem, gʋɔɔ wɔɔ duro gɔsɩnnɔ gɩnga, gʋta gɔɔta ŋnɩ mɩsɩr. 7Naa jɛ ʋ, a a hɩnka Zakkɩ m, an b'a hɩnka kristazibəəzannɔ wɔɔ m haay. 8Nawɔnnɔ woo••• jɛ ʋ, an b'a a hɩnka mɔɔ m sɔ, mɔɔ kʋ mɔɔ bɔ kʋ ʋ kan nyɩ k'a yɩ b'a dɔmɩm n a ku bɩ kɩ bɩ. 9Bala, mɔɔ m kristazibəəzannɔ wɔɔ haay poore, mɔɔ n m ga m, kʋ n nɩ m bir kristazibəəzaa y, bala, mɔɔ fɩr ka Woso gʋɔɔ sokʋma ma. 10Bɩ, m ba kʋ mɔɔ ʋ gʋaa niŋŋə her naa, Woso barka bɩ tɔ ma m, b'a barka bɩ n bɔ vam mɔɔ gʋr zi y. Bɩ mɔɔ zi ba, m lɛ da ŋ haay ra, bɩ mɔɔ mɩŋŋa bɛɛ y, Woso barka k'a nɩ kan mɔɔ kɩ bɩ m. 11Bɩ, kʋ mɔɔ nɩ lemim nyɩnta bɩ pa darɛ, gɛɛ zibəəzannɔ vantɔɔ wɔɔ nɩ, bɩ bɛɛ pakra ba y. Lemim deem wɔɔ n'a pa dam, bɩ lemim bɩ do awɔɔ sɩra ka ʋ bɩ. 12Wɔɔ y'a pa dam ʋ ʋ, Krista a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, b'a a ba lɔ awɔɔ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n'a hɩrɛ ŋ ʋ, gəəno b'a mɩm bɔŋ ʋ? 13Kʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ ba ʋ, k'a maam, Krista n a mɩm bɔ ʋ wa. 14Bɩ k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, Krista n a mɩm bɔ ʋ, wɔɔ pa bɩ darɛ jɩ ba ʋ wa. B'awɔɔ sɩra bɩ karɛ vam sɔ wa. 15Bɩ, kʋ ncɩnaaʋ m, ŋʋaar kasɛtɩ zannɔ m wɔɔ m Woso mim bɩ nɔ ʋ. Bala, wɔɔ hɩ ʋ ʋ, Woso Krista mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, bɩ kʋ gʋɔɔ bɩr a mɩm bɔŋ ʋ, k'a maam Woso n Krista mɩm bɔ ʋ y. 16Kʋ gəəno bɩr a mɩm bɔŋ ʋ, k'a maam Krista n a mɩm bɔ ʋ y. 17Bɩ kʋ Krista n a mɩm bɔ ʋ, sɩra awɔɔ ka nɩbɩr, awɔɔ gɔɔta an n'a mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ tee•••. 18Naa k'a hɩ sɔ a ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka Krista ʋ, ŋnɩ bɔkarɛ ŋnɩ gɩnga rɔ wɔɔ ɩ nyaanlɛ nɔ ʋ. 19K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, her mɩsɩrbaa naa daahan tɔ ma m bala wɔɔ n sɩra ka Krista ʋ, yaanda barɛ paan••• zannɔ m wɔɔ m, an cem gʋɔɔ haay han. 20B'a bɩ ncɩnaaʋ y, Krista a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ paan•••. Lɛɛ a ka an a mɩm bɔ ʋ, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga rɔ wɔɔ n b'a mɩm bɔ ʋ sɔ. 21Bala, gʋaa deem y'a ka zɛ n bʋr durnya ʋ, gʋaa deem tɔ ma m sɔ, gəəno n'a mɩm bɔŋ ʋ. 22Adam minto y'a ka gʋɔɔ n ta ʋ, bɩ y'a ka gʋɔɔ nɩ gɩngam sɔ. Bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a zɛ kʋ ra kan Krista kɩ rɔ wɔɔ haay y'a mɩm bɔŋ ʋ, Krista tɔ ma sɔ. 23Bɩ, mɩmbɔʋrɛ bɩ bɩncɛ ʋ, yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ: Krista m lɛɛkarɛzaa, a lɛɛ ka an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ. K'a b'a bɔ an bʋr kɛɛrɛ, gʋɔɔ k'a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ. 24Naa jɛ ʋ, Yeezuu Krista zinəro wɔɔ kan a cinno kɩ paŋŋa zaar bam, a paŋŋazannɔ kʋ ŋ nɩ durnya ʋ haay paŋŋa zaar bam. K'a ŋ paŋŋa zaar ba, bɩ jɛ ʋ, durnya nyarɛ, an bɔkarɛ an cirbəə kʋ Woso a ka ʋ bɩ da Zɩ Woso wɔ ʋ. 25Bala, a a ga m, k'an a so cirbəə ʋ, kʋ Woso n tolle ba, an a ka an bʋr a jɩnnɔ ra, an tʋntɔ ŋ la. 26Jɩm k'a nɩ gɔɔtam jɛ ʋ, n n'a zaar bam bɩ n zɛ m. 27Bala, n y'a da Wosoci ʋ, n ʋ: "Woso a ka hɔ woo••• n'a gannɔ taa." Bɩ Wosoci bɩ k'a hɩ a ʋ, hɔ haay woo••• y'a taa bɩ, a ba Woso mɩŋŋa burə ʋ wa, bala, Woso mɩŋŋa y'a ka an nɩ hɔ haay woo••• burə ʋ. 28Bɩ, kʋ Woso b'a ka Krista nɩ hɔ haay burə ʋ, Krista mɩŋŋa k'a m Woso Nyɩ bɩ y'a mɩŋŋa zerm Woso taa, bala a y'a ka an nɩ hɔ haay burə ʋ. Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, Woso mɩŋŋa m bɩ nyɩntam hɔ haay soʋrezaa, gʋɔɔ haay burə ʋ. 29Kʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ ba ʋ, bɔ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ batɛm sim gəəno tɔ ma rɔ wɔɔ n'a barɛ? Kʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ ba ʋ denter, bɔ tɔ ma m ŋnɩ batɛm sire ŋ minto? 30Bɩ bɔ m sɔ wɔɔ mɩŋŋɔɔ, wɔɔ nɩ yɛm wɔɔ zibəə bɩ nɩ wɔɔ dam mim kʋsɩ lɛ ʋ? 31Mɔɔ mɩŋŋa, dɔmɩm biyəə mɔɔ ɩ zɛ lɛ ʋ. M danyɩnɔ, naa hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, kʋ mɔɔ heer nɩ nyɔɔrɛ awɔɔ minto Zuuba Krista nɔ ʋ bɩ tɔ ma. 32Gʋɔɔ fɩr ka mɔɔ ma Efɛɛzɩ ʋ naa ʋ, ɩ ʋ poohɔɔ nɩ ŋ mɩ, mɔɔ m zoo ba kan ŋ kɩ kɔɔkɔɔ. Kʋ naa ba mɔɔ ʋ durnya naa do hɔ yɩrɛ tɔ ma, a nyɔɔdʋ m bɔ nɩ? Kʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ ba ʋ, k'a maam k'a ba amba bɔɔr naa do a hɩ bɩ m: "Ʋ ʋ da hɔbɩrɛ bɩrɛ lɛ ʋ bala, k'ʋ bɩr bɛɛ mim bala, bala, booti m, ʋ gɩngam." 33A bɩ bra bɩmba a mɩŋŋɔɔ nɩ y. Bala, n ʋ: "Kʋ gʋaa ɩ kan zukuuro bʋnyaarɔ kɩ, a ba a nawʋm gʋaa bʋnyaa sɔ." 34K'a a bɔ hɔɔn daŋŋada k'awɔɔ n ta m b'ʋ, k'a mimbʋnyaabarɛ to fasɩ. Awɔɔ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n Woso dɔ cɩna y, awɔɔ nyannɩ n bɩ. 35A a da ma gʋaa n laaka da a ʋ, gəəno y'a bam lɔ ŋn'a mɩm bɔ ʋ? Kʋ ŋ y'a mɩm bɔ ʋ, ŋ mɛ bɩ yɩm lʋnlɔ? 36Hɔɔnwarzaa ra, hɔ k'ɩbɩɩ n'a duum bɩ, k'an ga a bɔm na? 37Bɩ hɔ k'ɩbɩɩ n'a duum bɩ, kʋ yɩryaa m gɛɛ hɔ vanta m, hɔ bɩ yaa ɩbɩɩ n'a duum, a gɔ bɛɛ ɩbɩɩ n'a sɔɔn wa. 38Ba ɩbɩɩ duu bɩ, bɩ Woso a ka an bɔ, a do n a hɔ kan hɔyaa do vantɔɔ kɩ, amba Woso mɩŋŋa lɛ n taa bɩ m, hɔyaa do biyəə y'a hɔ. 39Hɔɔ mɩsɩɩrɔ haay kʋ ŋ nɩ ta ʋ rɔ nɔɔm, biyəə mɛ y'a hɔ. Gʋɔɔ mɛrɔ y'a hʋnhɔ, poo kan harhɔɔ kɩ, bɛnnɔ kɩ, zɔnɔ kɩ mɛrɔ y'a hʋnhɔ sɔ. 40Hɔɔ kʋ ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ kan hɔɔ kʋ ŋ nɩ tara burə ʋ rɔ wɔɔ kɩ y'a hʋnhɔ, ŋ gʋɛrɛ y'a hʋnhɔ sɔ. 41Wosogure lɛɛgure y'a hɔ, mom hɔ y'a hɔ, monyaarɔ lɛɛgure y'a hʋnhɔ sɔ, monyaarɔ mɩŋŋɔɔ lɛɛgure lɛ dɩnda kʋ m. 42Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ sɔ gəəno mɩmbɔʋrɛ ma. Kʋ n ta k'a yaa gər bir, a do m ba n tɩr hɔyaa duu bɩ m. Gər bɩ hɔ vɔnrɛzaa m, bɩ k'a b'a mɩm bɔ ʋ, a bɩ vɔnm dɔ y. 43Gər ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, hɔ nyɔɔdʋwarzaa m, paŋŋawarzaa m sɔ n n'a birm maam, an bɔkarɛ an n'a mɩm bɔŋ ʋ an nɩ lɛbɔʋrɛ m kan paŋŋa kɩ m gʋta. 44Gər birle ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, tara burə hɔ n n'a birm bala, an bɔkarɛ k'a b'a mɩm bɔ ʋ, a mɛ b'a ba arzana mɛ. K'ʋ n nɩ tara burə ʋ naa ʋ naa, kʋ mɛ ta ʋ, arzana ʋ, mɛ nyɩntaŋ ʋ sɔ. 45Naa tɔ ma m, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ, n ʋ: "Gʋaa lɛɛkarɛzaa Adam a ba gʋaa mɩsɩr. Bɩ Krista bɔ kʋ ʋ ɩ ʋ, Adam hɩyaazaa m, bɩ bʋr a ʋ, jɛ ʋ, b'a m Ɛspri k'a nɩ mɩsɩrbaa karɛ." 46Bɩ lɛɛkarɛ mɛ k'an ta ʋ bɩ, mɛ kʋ Woso Ɛspri a ka bɩ bɛɛ m bɩ, durnya hɔ m bɩ. Woso Ɛspri n'a kam bɩ, zɛ bɩ n nawʋm jɛ ʋ. 47Gʋaa lɛɛkarɛzaa bɩ, durnya gʋaa m bɩ, a bɔ n y'a ʋ taa ʋ. Gʋaa hɩɩyazaa bɩ, a to b'ʋ arzana ʋ. 48Gʋaa kʋ durnya gʋaa m bɩ, durnya gʋɔɔ wɔɔ bɔ bɩ rɛ, gʋaa kʋ arzana gʋaa m bɩ, arzana gʋɔɔ wɔɔ bɔ bɩ rɛ sɔ. 49Dɩɩtaa naa, wɔɔ bɔ durnya gʋaa bɩ rɛ, Bɩ, dɔmɩm ɩ zɛm, wɔɔ n bɩ zɛm bɩ bɔ arzana gʋaa bɩ rɛ sɔ. 50M danyɩnɔ, mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ m ʋ, gʋaa b'a dam ma an gasʋ Woso cirbəə b'ʋ, a mɛsim nɩ y. Hɔ k'a nɩ vɔnm bɩ b'a dam ma an hɔ k'a bɩr vɔnm bɩ yɩ y. 51K'a dɩga a, kʋ m hɔ kʋ gɔsɩ n a dɔ hɩ a m. Ʋ woo••• naa, ʋ bɩ gɩngam haay y, bɩ ʋ da ʋ nawʋm kʋ ʋ haay ʋ ʋ lʋr. 52Ba naa do n nawʋm, huure jɛzaa bɩ hɛrɛ ma, ʋ lʋr ʋ n nawʋm lɛɛm-lɛɛm, am mɩm nɩfɩ zɛrɛ m. Bala, kʋ n bɩ huure bɩ hɛ, gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga rɔ wɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ mɛ k'a bɩ vɔnm dɔ m, wɔɔ n'ʋ lʋr. 53Bala, wɔɔ k'ʋ nɩ gɩngam, ʋ nɩ vɔnm naa, pakra m kʋ wɔɔ n mɛ k'a bɩ gam fɩɩga y, b'a bɩ vɔnm sɔ sa. 54Kʋ wɔɔ mɛrɔ b'a lʋr ncɩnaaʋ, hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ bɩ kʋ yɩm, n ʋ: Zɛ ba ʋ dɔ y, n bʋr zɛ ra. 55Zɛ ra, ɩ dama bii? Ɩ paŋŋa bii? 56Zɛ paŋŋa bɩ m mimbʋnyaa m, mimbʋnyaa paŋŋa bɩ m Moyiisi lɛrɔ m. 57Ʋ yaa da Woso m barka, an n'a kam wɔɔ nɩ bʋrm hɔ haay ra, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma. 58Ncɩnaaʋ bɩ, m danyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, k'a jɩm kɔɔkɔɔ, a b'a ka hɔsɩ n a da a ma y, k'a bɩr tam lɛɛ tee••• Zuuba zibəə nɔ ʋ, bala, awɔɔ dɔ a ʋ, kɔ k'awɔɔ nawʋm Zuuba zuure nɔ ʋ bɩ, a bɩ zɛm bɩ bɔ vam nɩ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\