1 Korɛntɩ zannɔ 16

1Kʋ busoo zɩnzɛkʋra n a ka kristagʋɔɔ ʋ bɩ bɩncɛ nɩ, k'a hɔ kʋ mɔɔ hɩ Galasii kʋrɔ wɔɔ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ m bɩ ba sɔ. 2Hɔ k'awɔɔ n'a bam bɩ ba n nɩ: Hatʋ hinni biyəə ʋ, k'awɔɔ gʋaa biyəə n dɩga busoo k'an ta m ma an a bɔ ʋ an a cɩnta a hɔ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ mɔɔ bɩ lee ku, k'awɔɔ b'a ya a ka ma k'a busoo zɩnzɛ kʋ ra y. 3Kʋ mɔɔ bɩ lee ku, mɔɔ ci bam m a ka gʋɔɔ k'awɔɔ nɩ ŋ bɔŋ ʋ kʋ ŋ nɩ ta a ganwʋrɛrɔ wɔɔ m ŋn'aa ŋ ka Zerizalɛm kristagʋɔɔ wɔɔ ʋ rɔ wɔɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ ta m kan busoo bɩ kɩ. 4K'a bʋr an nɩ yɩrɛ ɩ ʋ, a a ga m kʋ mɔɔ mɩŋŋa n ta, ŋ tam kan mɔɔ kɩ. 5Ta mɔɔ nawʋm Masedʋan kʋ ʋ, m a dɔ m lee ku awɔɔ zi, bra mɔɔ nawʋm b'ʋ, m bʋr awɔɔ zi. 6A a da ma, mɔɔ n nyɩnta awɔɔ zi b'ʋ poore, gɛɛ m nyɩnta b'ʋ nyɛɛm dɔmɩm ʋ, k'awɔɔ n a da mɔɔ han, m zaa bɩ sarɛ ma, baa kʋ ta mɔɔ nawʋm ka. 7Naa do ma naa, mɔɔ lɛ baa kʋ m dɩga awɔɔ ma cenle ma y, mɔɔ lɛ taa kʋ m bɩ gɔɔta kan a kɩ poore, kʋ Zuuba yɛ. 8Bɩ, mɔɔ gɔɔtam Efɛɛzɩ kʋ ʋ naa ʋ, an ta an pantɩkɔtɩ cibsa dɔmɩm ku. 9Bala, Woso a ka mɔɔ nɩ m dam ma m zi ba naa ʋ gʋta, bɩ jɩnnɔ wɔɔ gʋta sɔ. 10Kʋ Timote bɩ lee ku awɔɔ zi b'ʋ, k'a nyasʋ m mɩŋŋa, k'a heer n nyɔɔ, bala, Zuuba zi an n'a bam sɔ am mɔɔ hɔ bɩ m. 11Gɔsɩ b'a gore bɔ ʋ y. K'a a da han k'an a bɔ an bʋr mɔɔ zi laafɩɩ, bala, mɔɔ y'a mɩm dam, kan danyɩnɔ wɔɔ kɩ. 12Kʋ wɔɔ danyɩ Apolɔs nɩ, mɔɔ hɩ m gallɛm hɔka k'an bʋr awɔɔ zi kan ʋ danyɩnɔ wɔɔ kɩ, b'a lɛ baa fɩɩgaa k'a ta awɔɔ zi b'ʋ dɩɩtaa y, k'a bɩ toore yɩ, a zɛm. 13K'a dundo a zi, a jɩm kɔɔkɔɔ sɩrakarɛ nɔ ʋ, a bɩr heer koodə m, a bɩr paŋŋa m. 14K'a hɔ haay woo••• ba ŋʋarɛ nɔ ʋ. 15M danyɩnɔ, awɔɔ dɔ a ʋ, Stefanas kan a hargʋɔɔ kɩ ɩ lɛɛ ka ŋn'a ba sɩrakənno Akayii kʋrɔ wɔɔ ʋ. Ŋ y'a tʋntɔ ʋ paan••• ŋn'a da kristagʋɔɔ wɔɔ han Woso zibəə bɩ nɔ ʋ. Mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ a m, 16k'a yɛ gʋɔɔ ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ ma, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zi bam, ŋn'ɩ kɔrɛ yɩm kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ ma sɔ. 17Mɔɔ heer ɩ nyɔɔm gʋta, Stefanas k'a nɩ naa ʋ, kan Fɔrtɩnatus kɩ, Akayikus kɩ bɩ tɔ ma, kʋ ŋ nɩ naa ʋ bɩ, bɔ a ʋ kʋ ʋ ɩ ʋ, awɔɔ nɩ kan mɔɔ kɩ. 18Bala, ŋ minto bɩ, mɔɔ heer koodə yɩ, ŋ y'awɔɔ heer ba kookoo sɔ. Gʋɔɔ ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ a ga daʋrɛ m paan•••. 19Azii kʋrɔ wɔɔ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ ɩ yaa darɛ awɔɔ m. Akilas kan Priska kɩ ɩ yaa darɛ awɔɔ m danyɩbaa Zuuba nɔ ʋ minto. Kristagʋɔɔ kʋ ŋ n'a som kʋ ma ŋ har ʋ rɔ wɔɔ ɩ yaa darɛ awɔɔ m sɔ. 20Wɔɔ danyɩnɔ wɔɔ haay ɩ yaa darɛ awɔɔ m. K'a yaa da kʋ m mɩŋŋa-mɩŋŋa kan daʋrɛ kɩ. 21Mɔɔ mɩŋŋa Pol nɩ leersore naa do gʋrsɩra bam. 22Kʋ gʋaa n Zuuba ŋʋa y, Woso lerbɔrɛ bʋnyaa ɩ kan a zaa kɩ. "Maranata" a jɩ k'a hɩ a ʋ, Zuuba n bʋr. 23A yɛ mɔɔ nawʋm kʋ Zuuba n'awɔɔ barka da ʋ. 24Mɔɔ y'awɔɔ woo••• ŋʋam Yeezuu Krista nɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\