1 Korɛntɩ zannɔ 2

1M danyɩnɔ, bʋr kʋ mɔɔ ʋ awɔɔ zi bɩ, mɔɔ n bʋr lɛmindɔrɛ m gɛɛ mindɔrɛ m kʋ m bɩ Woso kasɛtɩ bɩ ka awɔɔ ʋ y. 2Bala, mɔɔ hɔɔn bɔ ʋ, kʋ m bɩ hɔsɩ mim dɩnda awɔɔ zi b'ʋ, kʋ Yeezuu Krista mim bɛɛ y, an lɛ da bɩ a wɔ kʋ n y'a ʋ gɔdarkʋra ma bɩ mim m. 3Ncɩnaaʋ nɩ, mɔɔ n nyɩnta awɔɔ bire ʋ, paŋŋawar nɔ ʋ, dabɔʋ nɔ ʋ, kan mɛhinkəre kɩ. 4Mɔɔ meerbaa kan mɔɔ pa bɩ darɛ kɩ n nyɩnta lɛmindɔrɛ meerbaa nɔ ʋ y, bɩ nyɩnta ʋ Sɛnt-Ɛspri paŋŋa zibəə hɩnkarɛ nɔ ʋ. 5Nyɩnta a ʋ ncɩnaaʋ k'awɔɔ sɩrakarɛ bɩ bɩ yo gʋɔɔ mindɔrɛ ma y, bɩ k'an yo Woso paŋŋa ma. 6A n bɔkarɛ, mindɔrɛ paan••• wɔɔ n'a dɩndam kristagʋɔɔ kʋ ŋ sɩrakarɛ yaa ka rɔ wɔɔ m. Mindɔrɛ naa do n a to durnya naa do nɔ ʋ, b'a n a to durnya paŋŋazannɔ kʋ ŋ nɩ b'a zaar bam nɔ wɔɔ zi y. 7Woso mindɔrɛ wɔɔ n'a dɩndam, hɔ k'a n dɔ biisi m, n n a nyaakʋm da, Woso mɩŋŋa ɩ nyɩnta an a cɩnta, bɩ ma bɩ durnya ba ʋ y, kʋ wɔɔ n bɩ nyɩnta a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. 8Durnya naa do paŋŋazannɔ gɔsɩ n nyɩnta an a dɔ y, bala, k'a dɔ ŋ y'a ʋ, ŋ bɩ Zuuba k'a a so lɛbɔʋrɛ ʋ bɩ wɔm gɔdarkʋra ma y. 9Bɩ, amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: "Hɔ kʋ gʋaa mɩm n a yɩ cɩna y, a tʋr n a ma cɩna y, hɔ kʋ gʋaa n a hɔɔn da ma cɩna y, hɔ bɩ do haay Woso a cɩnta gʋɔɔ kʋ ŋ n'a ŋʋam nɔ wɔɔ m." 10Denter m, wɔɔ, Woso hɔ bɩ do hɩnka wɔɔ m Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ. Bala, Sɛnt-Ɛspri ɩ hɔ haay taa zɛm, baa hɔ kʋ Woso a nyaakʋm da paan••• haay, a y'a taa zɛm sɔ. 11Nka m nɩ gʋɔɔ barla, an gʋɔɔ mim dɔ? K'a maam, hɔɔn k'a nɩ kan kɩ bɩ m. Maam sɔ bɩ, hɔ k'a nɩ Woso gʋr zi bɩ, gɔsɩ b'a dam ma an a dɔ kʋ Woso Ɛspri bɛɛ y. 12Kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ n durnya ɛspri yɩ y, bɩ, Woso Ɛspri wɔɔ yɩ, kʋ wɔɔ n'ʋ da ma ʋ Woso barka ganwʋrɛrɔ wɔɔ dɔ. 13Bɩ, kʋ wɔɔ yɩ ŋ mim dɩndam, wɔɔ bɩr a dɩndam gʋaa mindɔrɛ nɩ y, bɩ, a dɩnda wɔɔ nawʋm Sɛnt-Ɛspri mindɔrɛ m, ʋ nɩ Woso hɔɔ jɩ dɩndam, Sɛnt-Ɛspri hɔdɩndarɛ m. 14Gʋaa k'a nɩ mɛsim hɔɔn m bala bɩ, a bɩr yɛm hɔ k'a a to Woso Ɛspri zi bɩ ma y. Hɔɔzaabaa m kan kɩ, a b'a dam ma an a jɩ ma y, bala, Woso Ɛspri n'a dam ma an a ka gʋaa n a dɔ. 15Bɩ gʋaa k'a nɩ Woso Ɛspri m bɩ, a ɩ hɔ haay dʋdɔ kam bɩ gɔsɩ b'a dʋdɔ karɛ y. 16Bala, n y'a da Wosoci ʋ, n ʋ: "Nka ɩ Woso hɔɔndarɛ dɔ, k'a hɔ dɩnda nɩ?" A n bɔkarɛ, wɔɔ, Krista hɔɔndarɛ wɔɔ n ta m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\