1 Korɛntɩ zannɔ 3

1M danyɩnɔ, kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ n wɔ ʋ m meer ba kan awɔɔ kɩ amba n tɩr a ba kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Woso Ɛspri m nɔ wɔɔ kɩ nɩ y, bɩ meer bɩ ba mɔɔ ʋ kan awɔɔ kɩ amba gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta ŋn'ɩ durnya mɩsɩrbaa bam nɔ wɔɔ m, bala, awɔɔ gɔɔta a m banfinnirɔ Krista sɩrakarɛ nɔ ʋ. 2Nyonhi mɔɔ ka awɔɔ ʋ, hɔbɩrɛ gorezaa bɛɛ y, bala, awɔɔ b'a dam ma cɩna a hɔbɩrɛ gorezaa bɩ y. Baa kan dɩɩtaa dɔmɩm kɩ, awɔɔ b'a dam ma a hɔbɩrɛ gorezaa bɩ y. 3Bala, awɔɔ gɔɔta an nɩ durnya mɩsɩrbaa bam. Jɩmbaa kan nyaa kɩ y'awɔɔ bire ʋ, naa bɩr a hɩnkarɛ a ʋ, awɔɔ gɔɔta an nɩ durnya mɩsɩrbaa bam, an nɩ tam am gʋaa k'an Woso dɔ m naa? 4K'awɔɔ gʋaa deem tɩr a hɩ, a ʋ: "Pol gʋaa m mɔɔ m", gʋaa vanta ʋ: "Apolɔs y'a so mɔɔ ʋ", naa k'awɔɔ n'a bam naa, gʋaa k'an Woso dɔ zibəə bɛɛ awɔɔ n'a bam naa? 5Nka m Apolɔs nɩ? Nka m Pol nɩ? Zibəənyɩnɔ m, Woso nɩ ŋ nyɔɔ awɔɔ ma, k'awɔɔ n sɩra ka Krista ʋ, n gʋaa biyəə a zi ba amba Zuuba a da ʋ bɩ m. 6Apolɔs kan mɔɔ kɩ, bɔ wɔɔ ʋ kʋ ʋ kan danwunno kɩ. Mɔɔ ɩ Woso lemim bɩ duu, Apolɔs n hi da ra, Woso y'a ka an ma. 7Ncɩnaaʋ bɩ, hɔsɩ bɛɛ m gʋaa k'a n'a duum bɩ nɩ y, hɔsɩ bɛɛ m gʋaa k'a nɩ hi dam la bɩ m sɔ y, Woso k'a ka hɔ bɩ nɩ mam b'ɩ lɛ da haay. 8Gʋaa k'a n'a duum kan gʋaa k'a nɩ hi dam la bɩ kɩ, ŋ hɔdeem, bɩ, gʋaa biyəə y'a yawʋra yɩm an a ga kʋ ʋ kan a mɩŋŋa zibəə kɩ. 9Bala, zi wɔɔ n'a bam kan kʋ kɩ Woso zibəə bɩ nɔ ʋ, b'awɔɔ m hɔsɩra kʋ Woso n'a wʋm. Awɔɔ m cɛ kʋ Woso n n'a dɔ m. 10Amba cɛdɔrɛzaa mɩŋŋa m bɩ, mɔɔ cɛ bɩ jɩr cɩnta an a ga kʋ ʋ kan ganwʋrɛ kʋ Woso a ka mɔɔ ʋ bɩ kɩ, gʋaa vanta m bɔkarɛ an n'a dɔm lɛ. Bɩ, kʋ gʋaa biyəə n dundo a zi kan zaa k'a sa an nɩ cɛ bɩ dɔm nɩ m bɩ kɩ. 11Kʋ cɛ bɩ jɩr bɩ nɩ, gʋaa b'a dam ma, an cɛjɩr vanta da fɩɩga y, cɛjɩr k'an ta ʋ hɔɔ tee••• bɩ nɩ gɔɔtarɛ a bɩncɛ ʋ, cɛjɩr bɩ do, Yeezuu Krista m. 12Bɩ, kʋ gʋaa cɛ dɔ cɛjɩr bɩ rɛ sarma mɔr m, gɛɛ wanzurfu m, gɛɛ jaa tɔzannɔ m, gɛɛ gɔ m, gɛɛ bur m, gɛɛ haaʋ m, 13Woso y'a zaa zibəə makra barɛ an dɩga a dʋdɔkarɛ hinni ʋ. Woso gʋaa biyəə zibəə makra bam sɛ m, sɛ nɩ gʋaa biyəə zibəə k'an lʋnlɔ hɩnkarɛ, bɩ gʋaa biyəə n n'a zibəə mɩŋŋabaa gɛɛ a bʋnyaabaa dɔm ma. 14Gʋaa kʋ sɛ bɩ b'a zibəə bɩm bɩ, bɩ zaa y'a zibəə ganwʋrɛ yɩm. 15Bɩ gʋaa kʋ sɛ bɩ n'a zibəə bɩm bɩ, a b'a zibəə ganwʋrɛ yɩrɛ y, a mɩŋŋa bʋmbɔrɛ yɩm, bɩ, bɔ a nawʋm kʋ ʋ, ɩ ʋ, bɔ a ʋ sɛ nɔ ʋ. 16Awɔɔ n a dɔ a ʋ, Wosocɛ n'awɔɔ m, Woso Ɛspri bɩ nɩ kan a kɩ ra? 17Kʋ gʋaa Wosocɛ bɩ zaar ba, Woso bɩ zaa zaar bam sɔ. Bala, Wosocɛ bɩ Woso hɔ m, bɩ cɛ bɩ do bɩ n'awɔɔ m. 18Gɔsɩ bɩ bra ba a mɩŋŋa nɩ y. K'awɔɔ gʋaa deem ʋ, a hɔɔn ka amba durnya naa do hɔ bɩ nɩ, k'a n'a ba hɔɔzaa k'an bɔkarɛ an hɔɔn ka. 19Bala, durnya naa do mindɔrɛ bɩ, hɔɔzaabaa m Woso mɩm ʋ. Amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ sɔ, n ʋ: "Woso ɩ mindɔrɛzannɔ kum hɔɔnkarɛ zi kʋ ŋ n'a bam bɩ nɔ ʋ." 20N y'a ya, n n a gʋrsɩra ba sɔ, n ʋ: "Zuuba mindɔrɛzannɔ hɔɔndarɛrɔ dɔ. A a dɔ a ʋ, ŋ nyɔɔdʋ ba ʋ y." 21Ncɩnaaʋ bɩ, gɔsɩ b'a lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ, gʋɔɔ tɔ ma y, bala, awɔɔ hɔ m hɔ haay m. 22Kʋ Pol m, gɛɛ Apolɔs m, gɛɛ Sefas m, awɔɔ hɔɔ m, kʋ durnya m gɛɛ mɩsɩrbaa m, gɛɛ zɛ m, kʋ her-her dɔmɩm naa m, gɛɛ bootirɔ dɔmɩnnɔ m, woo••• naa awɔɔ hɔ m. 23Bɩ, k'awɔɔ nɩ, Krista y'a so awɔɔ ʋ, Woso n a so Krista ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\