1 Korɛntɩ zannɔ 4

1A a ga m, kʋ gʋɔɔ n a dɔ ŋ ʋ, mɔɔ kan Apolɔs kɩ bɩ, Krista zibəənyɩnɔ m wɔɔ m, Woso n a minno k'a ŋ nyaakʋm da biisi bɩ da wɔɔ wɔ ʋ, kʋ wɔɔ n ŋ dɩnda gʋɔɔ m. 2Kʋ n hɔ da gʋaa wɔ ʋ k'a n dɩga a mim ma, hɔ kʋ n'a kam ma k'a zaa bɩ n a ba kɛɛrɛ bɩ, sɩrabarɛ m. 3Bɩ kʋ mɔɔ nɩ, hɔsɩ bɛɛ m kan mɔɔ kɩ k'awɔɔ mɔɔ dʋdɔ yar, gɛɛ gʋɔɔ vantɔɔ mɔɔ dʋdɔ yar y. Mɔɔ bɩr m mɩŋŋa dʋdɔ yarlɛ m zim sɔ y. 4Sɩra m, mɔɔ n kʋrɔma yɩ m heer ʋ an nɩ mɔɔ kɔrɛ y, bɩ naa bɛɛ n'a hɩnkarɛ a ʋ, mim ba mɔɔ ma wa. Gʋaa k'a nɩ mɔɔ dʋdɔ kam bɩ, Zuuba m. 5Bɩ minto bɩ, a bɩ lɛɛ ka a gɔsɩ dʋdɔ ka y, k'a to kʋ Zuuba n a bɔ an bʋr, k'a b'a bɔ an bʋr, a hɔ gaam hɔ k'a nyaakʋm da monsigə ʋ ra, an bɔ hɔ haay kʋ gʋɔɔ n ta ŋ nɩ a nɔ ʋ rɔ wɔɔ m garga ra. Maam bɩ, Woso y'a lɛ bɔm gʋaa biyəə ʋ, amba a a ga m bɩ m. 6M danyɩnɔ, awɔɔ daahan tɔ ma m, mɔɔ n naa dɩnda, m makra sa Apolɔs kan mɔɔ kɩ ma, k'awɔɔ n wɔɔ hɔbaa sa, a b'a mɩŋŋɔɔ busu a cem hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ bɩ han y. Awɔɔ gɔsɩ bɩ yo gʋaa vanta ma k'a a mɩŋŋa busu, a gʋaa vanta gore bɔ ʋ y. 7Bala, gʋaa ra, nka y'a ka ɩbɩɩ m lɛ da ɩ muno nɩ? Bɔ ɩbɩɩ yɩ ɩ zim k'a ka bɛɛ n y'a ʋ ɩbɩɩ ʋ? Bɩ k'a ka n y'a ʋ ɩbɩɩ ʋ, bɔ m, ɩ n'ɩ mɩŋŋa busurɛ ɩ ʋ, a yɩ ɩ ʋ ɩ zim nɩ? 8Ʋn'hʋʋn•••, awɔɔ ɩ hɔ haay m kaka an bʋrbɔ, hɔnyɩzannɔ n'awɔɔ m, awɔɔ a ba cinno, bɩ cinno bɛɛ m wɔɔ nɩ y. A ŋʋa mɔɔ nawʋm k'awɔɔ n'a ba cinno paan•••rɔ, kʋ wɔɔ m nyɩnta cinno sɔ kan awɔɔ kɩ. 9Mɔɔ hɔɔndarɛ nɔ ʋ, wɔɔ kʋ wɔɔ m kristazibəəzannɔ wɔɔ, Woso bɩ, wɔɔ da ʋ gʋaa haay jɛ ʋ, gʋɔɔ nɩ dɩgam wɔɔ ma. Bɔ wɔɔ ʋ kʋ ʋ kan gʋɔɔ kʋ n yɩ ŋ dʋdɔ yar n nɩ tarɛ ŋ nɩ k'a yaa ŋ zɩnzɛ rɔ kɩ. Ɩ ʋ wɔɔ nyɔɔ n y'a ʋ saa, am hɔɔnɩbɩɩrɔ hɔ bɩ m durnya haay mɩm ʋ, malɛɛkarɔ nɩ dɩgam wɔɔ ma, gʋɔɔ nɩ dɩgam wɔɔ ma sɔ. 10Hɔɔzannɔ n wɔɔ m, Krista kʋ wɔɔ n'a pa dam bɩ minto. B'awɔɔ, mindɔrɛzannɔ n'awɔɔ m k'awɔɔ a zɛ kʋ ra kan Krista kɩ bɩ tɔ ma. Paŋŋawarzannɔ n wɔɔ m, awɔɔ m paŋŋazannɔ, n y'awɔɔ gore daŋ ʋ, bɩ n yɩ wɔɔ gore bɔŋ ʋ. 11A n ta an wakatɩ naa do ku naa, wɔɔ gɔɔta ʋ nɩ fɩr yɩm, nɔ m kan mɩsɩ kɩ m, huu jɩra wɔɔ ma, gʋɔɔ ɩ fɩr kam wɔɔ ma, wɔɔ ba ʋ mɩŋŋɔɔ har nɩ y, lɛɛ wɔɔ n'a sam tee•••. 12Zi wɔɔ n'a bam kɔɔkɔɔ k'ʋ lɛɛmaa hɔ yɩ, ʋ a bɩ. Kʋ gʋɔɔ wɔɔ sʋnsɔ wʋ, bɩ wɔɔ ŋ barka da ʋ. Kʋ gʋɔɔ ɩ fɩr kam wɔɔ ma, bɩ wɔɔ yɛ fɩryɩrɛ bɩ ma. 13Kʋ gʋɔɔ y'a bʋnyaa hɩm wɔɔ ma, bɩ wɔɔ meerbaa nyɩnta ba kan ŋ kɩ. Kan a her kɩ naa, n gɔɔta n nɩ dɩgam wɔɔ ma ɩ ʋ, durnya gumə m wɔɔ m, ɩ ʋ, durnya dintim m wɔɔ m. 14Mɔɔ n hɔ kʋ mɔɔ gʋrsɩra ba naa ʋ naa ba, kʋ m awɔɔ da nyannɩ ʋ y. A ba mɔɔ ʋ, kʋ m awɔɔ bɔ zaa ʋ, bala, mɔɔ nyɩnɔ n'awɔɔ m, m n'awɔɔ ŋʋam. 15Baa k'awɔɔ karɩnsaambɔɔ yɩ tisi-tisi Krista nɔ ʋ, awɔɔ zɩ bɩ hɔka y, a deem. Mɔɔ n'awɔɔ zɩ, bala, mɔɔ ɩ lɛɛ ka m lemim nyɩnta bɩ pa da awɔɔ m, awɔɔ n sɩra ka Yeezuu Krista ʋ. 16Naa minto bɩ, awɔɔ dʋndɔ mɔɔ nawʋm, k'a mɔɔ hɔbaa sa. 17Mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n mɔɔ hɔbaa sa, bɩ minto m, mɔɔ n Timote nyɔɔ awɔɔ ma, k'an bɩ mɩsɩrbaa kʋ mɔɔ n'a bam Krista zuure nɔ ʋ bɩ zaarɔ tɔ da awɔɔ nɔ ʋ, amba mɔɔ n'a dɩndam lɛɛ haay ʋ, kristagʋɔɔ sokʋmarɔ haay m bɩ m. K'a dɔ a ʋ, Timote bɩ mɔɔ nyɩ m am awɔɔ hɔ bɩ m sɔ, mɔɔ n'a ŋʋam, an a kʋsɩ mɔɔ ma. 18Awɔɔ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ a mɩŋŋɔɔ busu, ŋn'a gɩngarɛ ŋ ʋ, mɔɔ bɩ zɛm bɩ bʋr awɔɔ zi b'ʋ y. 19Bɩ, kʋ Zuuba yɛ, mɔɔ zɛrɛ awɔɔ zi b'ʋ zɔɔ, bɩ mɩŋŋabusurezannɔ wɔɔ meerbaarɔ bɛɛ mɔɔ nɩ m kam ma kʋ m a ma y, bɩ, m ka mɔɔ nawʋm ma kʋ m a dɔ kʋ ŋ yɩ paŋŋa m gɛ. 20Bala, Woso cirbəə bɩ, meerbaarɔ mim bɛɛ y, zi paŋŋazaa k'a n'a bam bɩ mim m. 21N kara awɔɔ lɛ n taa? Awɔɔ lɛ n taa kʋ mɔɔ n bʋr a zi bara m m wɔ ʋ kʋ m nyaa ba kan a kɩ gɛɛ, kʋ m bʋr a zi ŋʋarɛ m kan nyɩntabaa kɩ nɩ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\