1 Korɛntɩ zannɔ 6

1A a ba lɔ, k'awɔɔ gʋaa deem ɩ mim m kan a mim kɩ, ta a tɩr a ʋ durnya dʋdɔkənno zi kʋ ŋ nɩ dʋdɔ bɩ ba, a lɔ a bɩr mim bɩ dam wosogʋɔɔ wɔɔ wɔ ʋ, kʋ ŋ n'a dɩnda? 2Awɔɔ n a dɔ a ʋ, wosogʋɔɔ wɔɔ n nɩ zɛm bɩ durnya dʋdɔ ka ra? Bɩ, k'awɔɔ n nɩ zɛm bɩ durnya dʋdɔ ka, bɔ m awɔɔ bɩr a dam ma an nɩ minno poorero nɔɔm dɩndarɛ? 3Awɔɔ n a dɔ a ʋ, wɔɔ zɛm bɩ malɛɛkarɔ dʋdɔ ka ra? Bɩ, bɔ m kɛɛrɛ wɔɔ bɩ her mɩsɩrbaa naa minno dʋdɔ karɛ? 4Kan naa kɩ haay, kʋ minno nɔɔn duro b'a da ʋ, b'awɔɔ gʋɔɔ kʋ kristagʋɔɔ bɩr dɩgarɛ ŋ ma hɔsɩ a sokʋma nɔ ʋ rɔ wɔɔ sa a ŋ ba a dʋdɔkənno. 5Naa do nyannɩ ba awɔɔ m na? Awɔɔ k'a m danyɩnɔ Krista nɔ ʋ rɔ wɔɔ, a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, awɔɔ gʋaa deem taan••• ba ʋ, mindɔrɛzaa, k'a mim banka awɔɔ barla ra? 6A n a ga m, kʋ danyɩnɔ n ta kʋ m dʋdɔkənno taa y, an lɛ da bɩ, a bɩ zore kʋ ŋ nɩ ta kʋ m basɩrakənno taa y. 7Sɩra nɔ ʋ, awɔɔ kʋrɔ ma maam-maam, ta k'awɔɔ nawʋm kʋ m dʋdɔkənno taa bɩ minto. Kʋ hɔ k'a bɩ tɩrga n y'a ba awɔɔ m, awɔɔ nɩ fɩr yɩrɛ, a jɩra ta b'ʋ bɩ m. Kʋ hɔ n n'a yɔrɛ awɔɔ m, awɔɔ n yɛ ma, k'a jɩra sɔ. 8Bɩ, awɔɔ bɩr yɛm hɔɔ nɔɔn duro ma y, awɔɔ mɩŋŋɔɔ nɩ hɔ k'a bɩ tɩrga bam, an nɩ koor bam, bɩ, naa ba awɔɔ nawʋrɛ a danyɩnɔ m. 9Awɔɔ dɔ mɩŋŋa a ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a bʋnyaa bam nɔ wɔɔ bɩncɛ bɩ nyɩntam Woso cirbəə b'ʋ ra? A bɩ bra bɩmba a mɩŋŋɔɔ nɩ y. K'a dɔ a ʋ, jaandənno, kan wosobaawɔnnɔ yaadənno kɩ, muno lannɔbənno, muno zinobənno, yaarɔ wʋta kan kʋ kɩ zannɔ, 10konno, mɩnyɔɔzannɔ, bɛɛmirewaasɩzannɔ, gʋɔɔ tɔzarlɛzannɔ, hɔyonno, ŋ bɩncɛ bɩ nyɩntam Woso cirbəə b'ʋ y. 11Awɔɔ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ nyɩnta ŋn'ɩ hɔɔ nɔɔn duro bam biisi. Bɩ, Woso awɔɔ hu bɔ, an mimbʋnyaarɔ nɔɔn duro gʋ awɔɔ ma, an awɔɔ bɔ ʋ a hɔ, k'a a so awɔɔ ʋ, a awɔɔ ba tɩrga a mɩm ʋ, Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma, Sɛnt-Ɛspri paŋŋa nɔ ʋ. 12Gʋaa a da ma an a hɩ, a ʋ: "Zaa ta ʋ kʋ mɔɔ n hɔ haay woo••• ba." Sɩra m, bɩ, hɔ haay bɛɛ n mɩŋŋa gʋaa n'a bam wa. Mɔɔ m da ma, m a hɩ, m ʋ: "Zaa ta ʋ kʋ m hɔ haay ba." Bɩ, mɔɔ b'a tom hɔ niŋŋə n mɔɔ ba a lɔ y. 13Gʋaa bɩ do a da ma an a hɩ sɔ, a ʋ: "Hɔbɩrɛ da n y'a ʋ gʋaa nɔ tɔ ma, n nɩ gʋaa nɔ da hɔbɩrɛ tɔ ma sɔ. Bɩ, Woso zɛm bɩ hɔbɩrɛ kan gʋaa nɔ bɩ kɩ zaar ba." Sɩra m, bɩ, n nɩ wɔɔ mɛ bɩ da jaandarɛ minto y, wɔɔ mɛ bɩ, ta an a wʋ ʋ Zuuba hɔ, Zuuba n ta ʋ wɔɔ mɛ bɩ daahan minto. 14Bɩ, Woso k'a Zuuba Yeezuu mɩm bɔ ʋ bɩ, a wɔɔ mɩm bɔŋ ʋ sɔ a paŋŋa bɩ m. 15Awɔɔ n a dɔ a ʋ, awɔɔ mɛrɔ wɔɔ Krista mɛ vəŋŋəro m na? Mɔɔ yɛrɛ m Krista mɛ vəŋŋə sa m a ba lʋmɩŋŋahɛɛrɛzaa mɛ vəŋŋə ra? Ayy•••, fɩɩga! 16Awɔɔ n a dɔ a ʋ, kʋ gʋaa a zɛ kʋ ra kan lʋmɩŋŋahɛɛrɛzaa kɩ, a zaa bɩ kan lʋ bɩ kɩ a ba n y'a ʋ deem na? Bala, Wosoci a hɩ a ʋ: "Ŋ hɩɩya haay a ba gʋaa deem." 17Bɩ, gʋaa k'a a zɛ kʋ ra kan Zuuba kɩ bɩ, a a ba ɛspri deem kan kɩ. 18Naa minto bɩ, k'a a si jaandarɛ lɛɛ. Mimbʋnyaarɔ vantɔɔ kʋ gʋaa nɩ ŋ bam nɔ wɔɔ n a so a mɛ ʋ jilli y. Bɩ, jaandarɛzaa bɩ, mimbʋnyaa an n'a barɛ a mɛ bɩ m. 19Gɛɛ, awɔɔ n a dɔ a ʋ, awɔɔ mɛ bɩ Sɛnt-Ɛspri cɛ m, Woso n a ka awɔɔ ʋ, an n'awɔɔ heer ʋ ra? Bɩ minto bɩ, awɔɔ bɛɛ y'a so a mɩŋŋɔɔ ʋ dɔ ra? Woso y'a so awɔɔ ʋ. 20Bala, Woso hɔ bɔ gʋta an awɔɔ bʋmbɔ m. Bɩ minto bɩ, k'a hɔ k'a n'a lɛ bɔm Woso ʋ bɩ ba a mɛ bɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\