1 Korɛntɩ zannɔ 7

1Kɛɛrɛ naa, kʋ m minno k'awɔɔ mɔɔ lɩnlar ma ci ʋ rɔ wɔɔ nyɩ bɔ ʋ. Awɔɔ ʋ: "A mɩŋŋa kʋ gʋaa b'a zɔ lʋ ma y." 2Bɩ, kʋ jaandarɛ n a ga m bɩ, gʋaa biyəə a ga m an bɩr a mɩŋŋa lʋ m, lʋ biyəə n bɩr a mɩŋŋa zim m. 3Bɩ, gʋaa yar b'a ga m an hɔ k'a lʋ b'a ga m bɩ ba a lʋ bɩ m, lʋ bɩ maam sɔ, a a ga m an hɔ k'a zim b'a ga m bɩ ba a zim bɩ m. 4Bala, lʋ bɩ bɛɛ y'a so a mɩŋŋa mɛ b'ʋ y, a zim bɩ y'a so ʋ. Gʋaa bɩ bɛɛ y'a so a mɩŋŋa mɛ b'ʋ sɔ y, a lʋ bɩ y'a so ʋ. 5A b'a gu kʋ ma y, k'a maam kʋ awɔɔ ma, k'a zɛkʋra da jɩm ʋ dɔmɩm poore nɔ ʋ, k'a a da ma a toore yɩ a yaa da gʋta, bɩ, a b'a to dɔmɩm k'awɔɔ a zɛkʋra da jɩm ʋ bɩ n maasɩrɛ ba y. K'a a ya, a a bɔ a bɩr kan kʋ kɩ, kʋ m bɛɛ m awɔɔ bɩ zɛm b'a da ma a bʋr a ma y, bɩ Sʋtaana yom bɩ ma an awɔɔ makra ba k'awɔɔ n a do mimbʋnyaa nɔ ʋ. 6Hɔ kʋ mɔɔ hɩ naa, lɛ bɛɛ mɔɔ n'a karɛ awɔɔ ʋ y, a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, awɔɔ a da ma, a naa ba. 7Kʋ mɔɔ hɔɔnhɔ m, kʋ gʋaa haay do m mɔɔ m, bɩ, Woso gan wʋ gʋaa biyəə ma a hʋnhɔ, a a ka gʋaa niŋŋə nɩ lʋ m, an a ka gʋaa vanta n'a dam ma, an mɩsɩrbaa ba bazabaa nɔ ʋ. 8Naa y'a ka mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ gʋɔɔ kʋ ŋ lannɔ gɩnga rɔ wɔɔ m, kan zonno wɔɔ kɩ m, m ʋ, ŋnɩ gɔɔta a deem maam amba mɔɔ m. 9Bɩ, kʋ ŋ b'a dam ma ŋnɩ bʋr a mɩŋŋɔɔ ma, kʋ yaarɔ wɔɔ n lannɔ ka cɛ ʋ, kʋ zonno wɔɔ n zino sa. Kʋ ŋ y'a ba ncɩnaaʋ a jɩra, kʋ lʋ gɛɛ zim yɩrɛ lɛtaama n a so ŋ ʋ, an bɩr bɩrɛ am sɛ hɔ bɩ m. 10Lɛ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a cɩnta lannɔzannɔ wɔɔ m kan zinzannɔ wɔɔ kɩ m bɩ ba n nɩ: "Lʋ b'a gʋ a zim ma y." Mɔɔ mɩŋŋa bɛɛ lɛ bɩ cɩnta y, Zuuba m. 11Kʋ lʋ a gʋ a zim ma, a b'a ya an zim sa y, k'a lɛ taa zim ma k'an a bɔ an aa kʋ ma kan a zim bɩ kɩ, an nyɩnta kan kɩ. Lʋ zim n a ga m sɔ an la a lʋ ra y. 12Kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ nɩ, mɔɔ nɩ meer bam kan ŋ kɩ, Zuuba bɛɛ y, hɔ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ ŋ nɩ bɩ ba n nɩ: "Kʋ kristagʋaa ta lʋ m, bɩ sɩrakarɛzaa bɛɛ m lʋ bɩ nɩ, lʋ bɩ m bɔkarɛ an yɛ k'a nyɩnta kan kɩ, a bɩ la lʋ bɩ ra y." 13A n ta ʋ sɔ bɩ, kʋ lʋ kʋ kristagʋaa m zim ta ʋ, bɩ sɩrakarɛzaa bɛɛ y, an bɔkarɛ an yɛ k'a nyɩnta kan lʋ bɩ kɩ, lʋ bɩ b'a bɔ ʋ y. 14Bala, zim kʋ sɩrakarɛzaa bɛɛ b'a ba Woso hɔ a lʋ bɩ tɔ ma, lʋ kʋ sɩrakarɛzaa bɛɛ b'a ba Woso hɔ sɔ a zim bɩ tɔ ma. Kʋ ncɩnaaʋ bɛɛ, bɔ an nawʋm kʋ ʋ, ɩ ʋ, ŋ nyɩnɔ wɔɔ, dintim nyɩnɔ m Woso mɩm ʋ, an bɔkarɛ ŋ y'a ba wosogʋɔɔ. 15Kʋ basɩrakarɛzaa bɩ lɛ taa k'a gʋ a mim bɩ ma, k'an a gʋ ma. Zim kʋ kristagʋaa m bɩ, gɛɛ lʋ kʋ kristagʋaa m bɩ, a so a mɩŋŋa ʋ mim naa do nɔ ʋ. A n bɔkarɛ, Woso k'a awɔɔ bir bɩ, awɔɔ bir a ʋ, k'awɔɔ n mɩsɩrbaa ba laafɩɩ nɔ ʋ. 16Bala, lʋ, ɩbɩɩ k'ɩ m kristagʋaa bɩ, a a da ma ɩbɩɩ n a ka ɩ zim bɩ n bʋmbɔrɛ yɩ, b'ɩbɩɩ y'a dɔm na? Gʋaa yar bɩ, ɩbɩɩ k'ɩ m kristagʋaa bɩ, a a da ma, ɩbɩɩ n a ka ɩ lʋ bɩ n bʋmbɔrɛ yɩ, b'ɩbɩɩ y'a dɔm sɔ ra? 17Mɔɔ ʋ kʋ m hɔ vanta naa do hɩ awɔɔ m sɔ, hɔ naa do mɔɔ n'a dɩndam kristagʋɔɔ sokʋmarɔ m lɛɛ haay ʋ, a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, gʋaa biyəə a ga m an mɩsɩrbaa niŋŋə kʋ Woso a ka ʋ dɔmɩm k'a a bir ma kan bɩ zu a ʋ bɩ ba. 18Kʋ Woso gʋaa bir, bɩ ma bɩ a zaa gasʋ baŋŋʋ ʋ, a b'a baŋŋʋgasʋrɛ bɩ nyaakʋm da y. Kʋ gʋaa vanta Woso a bir, bɩ ma bɩ, a zaa n gasʋ baŋŋʋ ʋ, a b'a ka ma k'a gasʋ baŋŋʋ ʋ y. 19Kʋ gʋaa gasʋ baŋŋʋ ʋ, gɛɛ k'a n gasʋ baŋŋʋ ʋ, hɔsɩ bɛɛ n bɩ y. Woso lɛrɔ wɔɔ zuure n hɔ. 20Gʋaa biyəə n gɔɔta mɩsɩrbaa kʋ Woso a ka ʋ, a birle dɔmɩm ʋ bɩ m. 21Kʋ nyɩnta ɩ ʋ lɔ, dɔmɩm kʋ Woso ɩ bir ʋ bɩ ma, ɩ bɩ ɩ hɔɔn kɔ a tɔ ma y, bɩ kʋ zaa ta ʋ k'ɩ ɩ da ma ɩ bɔ lɔmbaa bɩ nɔ ʋ, k'ɩ zaa bɩ do sa. 22Bala, lɔ kʋ Woso a bir k'an bɩ zu Zuuba ʋ bɩ, a ba b'ʋ soamɩŋŋaʋzaa Zuuba nɔ ʋ. Bɩ, soamɩŋŋaʋzaa kʋ Woso a bir sɔ bɩ, a ba b'ʋ Krista lɔ. 23Woso hɔ bɔ gʋta an awɔɔ bʋmbɔ m, a b'a ya a yɛ, a a ba gʋɔɔ lɔnnɔ y. 24M danyɩnɔ, amba mɔɔ lɛɛ ka m a hɩ bɩ, gʋaa biyəə a ga m, an gɔɔta an bɩr mɩsɩrbaa kʋ Woso a ka ʋ dɔmɩm k'a a bir ʋ bɩ bam Woso mɩm ʋ. 25Kʋ bazanɔ wɔɔ mim nɩ, hɔ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ naa, Zuuba bɛɛ y'a cɩnta a ʋ, mɔɔ n a hɩ y, m hɔɔndarɛ mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ, bɩ Zuuba barka ma bɩ, gʋaa kʋ n n'a dam ma, n n a mim si sɩra bɩ m mɔɔ m. 26Mɔɔ yɩ m hɔɔn dam mɔɔ ʋ, her-her dɔmɩm naa kɔrɛ minto bɩ, a mɩŋŋa kʋ baza n gɔɔta maam. 27K'ɩ ɩ jaan m sɔ, ɩbɩɩ ka ma k'ɩ ɩ bɔ ʋ y, k'ɩ ba jaan m, ɩbɩɩ ka ma k'ɩ jaan zɛ y. 28Bɩ, k'ɩ ɩ jaan bɩ sa, mimbʋnyaa bɛɛ ɩ ba y, kʋ nyɩmbʋɛɛrɛ a jaan sa sɔ, an mimbʋnyaa ba sɔ y. Bɩ, kʋ m a hɩ a m, gʋɔɔ kʋ ŋ lannɔ ka cɛ ʋ, kan nyɩmbɔnnɔ kʋ ŋ zino sa rɔ wɔɔ, ŋ fɩr yɩrɛ a mɩsɩrbaa nɔ ʋ gʋta, mɔɔ lɛ baa k'awɔɔ n fɩr bɩ do yɩ y, bɩ minto m mɔɔ nɩ meerbaa naa do bam. 29M danyɩnɔ, kʋ m a hɩ a m denter, dɔmɩm n gɔɔta wɔɔ m gʋta y. Bɩ tɔ ma bɩ, an a sa naa ma, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ lannɔ m nɔ wɔɔ n a mɩsɩrbaa ba ɩ ʋ, ŋ ba lannɔ nɩ y. 30Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyi kam nɔ wɔɔ, ɩ ʋ, ŋ heer n a zar y. Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a heer nyɔɔm nɔ wɔɔ, ɩ ʋ, ŋ heer n nyɔɔ y. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔ sim nɔ wɔɔ, ɩ ʋ, ŋ ba hɔsɩ nɩ y. 31Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ durnya naa hɔ yɩm nɔ wɔɔ, ɩ ʋ, ŋ bɩr a yɩrɛ y. Bala, durnya naa do k'a nɩ yɩm naa, cem an nawʋm naa. 32Mɔɔ lɛ baa k'awɔɔ hɔɔn n bɩr kɔrɛ y. Gʋaa k'a n lʋ sa bɩ, a hɔɔn an n'a dam Zuuba hɔɔnhɔrɔ ma, an n'a kam ma kʋ Zuuba nɔ n yɩ a ra. 33Bɩ gʋaa k'a lʋ n ta ʋ bɩ, a hɔɔn nɩ kɔm durnya minno ma, a ka a nawʋm ma k'a laarɛ nɔ n yɩ a ra, 34a hɔɔn m hɩɩya-hɩɩya. Maam sɔ bɩ, lʋ k'a ba zim nɩ y, kan nyɩmbʋɛɛrɛ k'a n zim sa kɩ, a hɔɔn ŋn'a dam Zuuba hɔɔnhɔrɔ ma. Ŋ n'a kam ma kʋ Woso n a so a ʋ jilli, a mɛ, kan a nyi kɩ nɔ ʋ. Bɩ lʋ k'a zim n ta ʋ bɩ, a hɔɔn an n'a dam durnya minno ma, a ka a nawʋm ma k'a zim nɔ n yɩ a ra. 35Naa hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ mɩŋŋɔɔ daahan minto. M ka bɛɛ mɔɔ nawʋm ma kʋ m awɔɔ hɔɔn kɔ y. A ŋʋa mɔɔ nawʋm k'awɔɔ m hɔ k'an mɩŋŋa an lɛ da bɩ ba, k'a hɔɔn bɩ nyɩnta hɩɩya-hɩɩya y, k'a kʋsɩ Zuuba ma bala. 36Kʋ gʋaa jaan ta ʋ, a hɔɔn nɩ gasʋŋ ʋ gʋta, b'a bɩr a da ra a mɩŋŋa ma y, an a hɔɔn da a ʋ, a yaa a zɔ ma an yɩ mim, a a da ma, an a jaan bɩ sa. K'a naa ba, a n mimbʋnyaa ba y, kʋ ŋ nɩ kʋ sa. 37Bɩ gʋaa k'a a hɔɔn da, an hɔɔn bɔ ʋ a zim, bɩ pakra bɛɛ m kan kɩ, an a da a mɩŋŋa lɛtaama ma, an a cɩnta a heer ʋ a zim, a ʋ, a bɩ lʋ sarɛ y, a a ba mɩŋŋa. 38Ncɩnaaʋ bɩ, gʋaa k'a nyɩmbʋɛɛrɛ sa bɩ, a a ba mɩŋŋa, bɩ gʋaa k'a n a sa bɩ, a a ba mɩŋŋa an lɛ da. 39Kʋ lʋ zim ta ʋ, gɔɔta a nawʋm an bɩr gʋaa bɩ do lʋ tee•••, gʋaa bɩ mɩsɩrbaa tɛkka ma. Bɩ, k'a zim bɩ bɩ ga, a a so a mɩŋŋa ʋ kɛɛrɛ, a a da ma, an bɔ an gʋaa vanta sa, bɩ kristagʋaa an n'a sam bala. 40Bɩ, mɔɔ hɔɔndarɛ nɔ ʋ, k'a gɔɔta a n a ya an zim sa, a heer nyɔɔrɛ an lɛ da, mɔɔ sɩra ka mɔɔ ʋ, Woso Ɛspri ɩ kan mɔɔ kɩ sɔ, bɩ minto bɩ, k'a mɔɔ meerbaa bɩ si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\