1 Korɛntɩ zannɔ 8

1Ʋ wosobaawɔnnɔ mannɩrɔ sinno wɔɔ mim dɩnda kɛɛrɛ. Awɔɔ y'a hɩrɛ, a ʋ: "Ʋ haay ʋ ta hɔdɔrɛ m." Denter m, bɩ hɔdɔrɛ ɩ gʋaa dam mɩŋŋabusure ma. A n bɔkarɛ ŋʋarɛ y'a kam gʋɔɔ sɩrakarɛ n'a dam la. 2Kʋ gʋaa y'a hɔɔn darɛ a ʋ, a hɔ dɔ, k'an a dɔ a ʋ, a n hɔ dɔ amba a a ga m bɩ nɩ y. 3Bɩ, kʋ gʋaa Woso ŋʋa, Woso bɩ zaa dɔ a gʋaa. 4Kɛɛrɛ naa, wɔɔ ʋ ga m ʋ wosobaawɔnnɔ mannɩrɔ wɔɔ sim sʋ gɛɛ? Wɔɔ dɔ ʋ ʋ, wosobaawɔm deem taan••• ba ʋ an mɩsɩr durnya ʋ y, bɩ Woso vanta ba ʋ, kʋ Woso k'an ta ʋ deem bɩ bɛɛ y. 5Bala, baa kʋ gʋɔɔ ɩ hɔɔ niŋŋoo kʋ ŋ nɩ brama gɛɛ tara ʋ birm wosoro, ŋnɩ ŋ ba denter sɔ wosoro kan zuubɔɔ kɩ, 6a bɩ ncɩnaaʋ wɔɔ zi y, wɔɔ n a dɔ bɩ, Woso deem taan•••, Zɩ bɩ m, a to hɔ haay ʋ a mɩŋŋa zi, wɔɔ n ta ʋ a tɔ ma. Bɩ Zuuba bɩ deem sɔ, Yeezuu Krista m, a mɩŋŋa tɔ ma m hɔ haay woo••• n ta ʋ, a tɔ ma m sɔ wɔɔ n ta ʋ. 7Bɩ, kristagʋɔɔ haay bɛɛ naa dɔ y. Gɔsɩnnɔ kʋ ŋ mim ka wosobaawɔnnɔ mannɩrɔ sinno wɔɔ m bɩ, ŋ gɔɔta ŋn'ɩ ŋ sʋm, ŋn'a hɔɔn darɛ ŋ ʋ, mannɩrɔ wɔɔ ka n nawʋm wosoro paan•••rɔ ʋ. Naa minto bɩ, kʋ ŋ sɩrakarɛ paŋŋa ba ʋ bɩ, ŋ y'a hɔɔn darɛ ŋ ʋ, a kʋrɔ ma Woso mɩm ʋ, mannɩrɔ wɔɔ sinno wɔɔ sʋrɛ tɔ ma. 8Wɔɔ dɔ, ʋ ʋ, hɔbɩrɛ bɛɛ nɩ wɔɔ zɔm Woso ma y, kʋ wɔɔ n a bɩ, a b'a dam ma an wɔɔ ba laatʋ Woso ma y, kʋ wɔɔ bɩ sɔ a bɛɛ n n'a dam ma an wɔɔ zɔ Woso ma sɔ y. 9Bɩ, k'a dundo a zi, awɔɔ ɩ soamɩŋŋaʋ m k'a a hɔɔnhɔ bɩ, b'a ba ka k'awɔɔ soamɩŋŋaʋ bɩ n a ka kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ ba paŋŋa m cɩna Woso zuure bɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ n a do mimbʋnyaa nɔ ʋ y. 10Bala, ɩbɩɩ k'ɩ hɔ dɔ bɩ, kʋ gʋaa kʋ paŋŋawarzaa m Woso zuure nɔ ʋ b'ɩbɩɩ yɩ ɩ nɩ nyɩntam wosobaawɔm cɛ ʋ, ɩ n'a mannɩ sim sʋrɛ, naa y'a dam han denter la? A bɩ mannɩrɔ wɔɔ sim sʋm, bɩ n a heer kɔ ra? 11Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, ɩbɩɩ k'ɩ hɔ dɔ bɩ minto, paŋŋawarzaa n a dom Woso ma, b'ɩbɩɩ danyɩ m, Krista mɩŋŋa n ga a tɔ ma. 12K'awɔɔ ɩ naa bam, a bʋnyaa awɔɔ n'a barɛ a danyɩnɔ paŋŋawarzannɔ wɔɔ m, an nɩ ŋ heer warm kʋ ma, bɩ mimbʋnyaa naa do ba awɔɔ nawʋm Krista m sɔ. 13Naa minto bɩ, kʋ mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, mɔɔ danyɩ y'a dom mimbʋnyaa nɔ ʋ, hɔ kʋ mɔɔ n'a bɩm tɔ ma, k'a maam mɔɔ bɩ n yarɛ m sim sʋ fɩɩga y, kʋ m danyɩ b'a do y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\