1 Korɛntɩ zannɔ 9

1Mɔɔ n m so m mɩŋŋa ʋ ra? Kristazibəəzaa bɛɛ m mɔɔ m na? Mɔɔ n wɔɔ Zuuba Yeezuu yɩ m mɩm m na? Zi kʋ mɔɔ ba Zuuba nɔ ʋ, bɩ bɛɛ n'awɔɔ m na? 2Kan gʋɔɔ gɔsɩnnɔ kɩ, kʋ kristazibəəzaa bɛɛ m mɔɔ nɩ, kan awɔɔ kɩ, kristazibəəzaa m mɔɔ m. Bala, hɔ k'a n'a hɩnkam, a ʋ, kristazibəəzaa m mɔɔ m bɩ, awɔɔ m, Zuuba nɔ ʋ. 3Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩrɛ m nɩ m gumə dɩndam, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mim kam mɔɔ ra rɔ wɔɔ lɛɛ bɩ ba n nɩ: 4Mɔɔ n m ga m, kʋ gʋɔɔ m hɔbɩrɛ kan hɔmire kɩ ka m ʋ, m zibəə bɩ tɔ ma ra? 5Mɔɔ n m ga m, m lʋ sɩrakər sa k'an bɩr kan mɔɔ kɩ, m zaakʋrɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ, amba kristazibəəzannɔ wɔɔ, Zuuba dannɔ wɔɔ kan Pɩyɛɛr kɩ n'a bam bɩ m na? 6Gɛɛ, mɔɔ kan Barnabas kɩ, wɔɔ y'ʋ ga m ʋ minto kʋ zi ba, ʋ ʋ mɩŋŋɔɔ tʋr m na? 7Awɔɔ ma cɩna, n ʋ, sʋrdaa tɩr a mɩŋŋa tʋr a zim k'a bɩr sʋrdaabaa bam na? Gɛɛ kʋ gʋaa dɩvɛn gɔ sɔɔn a ba zaa m k'a dɩvɛn gɔ bɩ nyɩ bɩ ra? Gɛɛ hɔbɩsɩrɔ dundor b'a lɛ m k'a hɔbɩsɩrɔ k'a nɩ dɔrɛ ŋ ma rɔ wɔɔ nyonhi mi ra? 8A b'a hɔɔn da a ʋ, yo mɔɔ nawʋm hɔ kʋ gʋɔɔ n'a bam tee••• bɩ makrarɔ ma y. Bala, Moyiisi lɛrɔ wɔɔ ɩ hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm naa hɩm sɔ. 9Bala, n y'a da lɛrɔ wɔɔ duro ʋ, n ʋ: "Ɩ bɩ hɔ du der k'a nɩ hɔyaa zɔm bɩ lɛ ma y." A hɩ awɔɔ ʋ, Woso bɩ kɔ a nawʋm dono ma, 10gɛɛ meer naa do ba a ʋ wɔɔ tɔ ma ra? Sɩra m, wɔɔ minto m n nɩ hɔ naa do gʋrsɩra ba. Bala, a a ga m, kʋ gʋaa k'a nɩ dam wʋm bɩ kan gʋaa k'a nɩ hɔyaa zɔm bɩ kɩ n bɩr a gɩngarɛ ŋ ʋ, a y'a hɔ yɩm hɔyaa bɩ jirle nɔ ʋ sɔ. 11Amba danwur nɩ hɔyaa duum bɩ, wɔɔ lemim nyɩnta duu awɔɔ m. Amba gʋaa k'a nɩ hɔyaa zɔm bɩ, an n'a hɔjirle yɩm bɩ, a hɩ awɔɔ ʋ kʋ wɔɔ ɩ durnya hɔnyɩ yɩrɛ awɔɔ zi, a bʋnyaa ra? 12K'awɔɔ ɩ nyasʋm gʋɔɔ vantɔɔ m, k'a a ga m bɩ minto bɩ, wɔɔ bɛɛ awɔɔ nɩ nyasʋm wɔɔ m an lɛ da ra? Bɩ, kʋ kristazibəəzannɔ wɔɔ m bɩ, hɔ kʋ wɔɔ ʋ ga m bɩ m bɩ. Bɩ wɔɔ n'ʋ ka ma k'awɔɔ m naa ba wɔɔ nɩ y. Yɛ wɔɔ ʋ kɔrɛ do haay ma, kʋ hɔsɩ b'a ta Krista lemim nyɩnta bɩ padarɛ m toore y. 13Awɔɔ dɔ, a ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Wosocɛ gʋta bɩ zi bam nɔ wɔɔ, hɔ kʋ gʋɔɔ nɩ zɛm nɩ Wosocɛ ʋ b'ʋ bɩ nɩ ŋ hɔbɩrɛ. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Wosocɛ mannɩrɔ zi bam nɔ wɔɔ, mannɩhɔɔ wɔɔ nɩ ŋ hɔbɩrɛ. 14Maam sɔ bɩ, Zuuba lɛ ka kʋ n nɩ nyasʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ lemim nyɩnta pa dam nɔ wɔɔ m. 15Bɩ, mɔɔ nɩ m ka ma kʋ gʋɔɔ n a ba m m ncɩnaaʋ y. Mɔɔ n ci naa do ba kʋ ŋ nɩ hɔ ka m ʋ y. Kʋ mɔɔ ga, a jɩra mɔɔ m kʋ mɔɔ n hɔ yɛ, m zi kʋ mɔɔ n'a bam naa minto. Gɔsɩ bɩ mɔɔ mɩŋŋa lɛbɔʋrɛ naa do yɔm mɔɔ nɩ y. 16Bala, kʋ mɔɔ m, lemim nyɩnta bɩ pa darɛ bɩ, lɛbɔ a mɩŋŋa ʋ hɔ bɛɛ y. Pakra m kʋ mɔɔ n a pa da, bɩ, kʋ mɔɔ n a pa da, kʋ kʋsɩ n m yɩ. 17Kʋ mɔɔ ɩ hɔɔn bɔ ʋ m zim, kʋ m zi naa do ba, mɔɔ ba n tɩr m mɩm dam kʋ Woso m ganwʋ m ma. Bɩ, kʋ mɔɔ da n y'a ʋ bɩ, zi kʋ n mɔɔ da ʋ bɩ mɔɔ n'a bam, mɔɔ bɩr dɔm hɔsɩ ma y. 18Bɔ mɔɔ n'a yɩrɛ a nɔ ʋ kɛɛrɛ? Lemim nyɩnta bɩ kʋ mɔɔ n n'a pa dam vam bɩ m mɔɔ hɔ. Mɔɔ bɩr m kam ma kʋ nɩ lemim nyɩnta bɩ padarɛ hɔ kʋ mɔɔ m ga m ka m ʋ y. 19Soamɩŋŋaʋzaa m mɔɔ m, gɔsɩ lɔ bɛɛ m mɔɔ nɩ y. Bɩ, mɔɔ m mɩŋŋa ba gʋaa haay lɔ, kʋ m m da ma m a ka, kʋ gʋɔɔ gʋta n bʋmbɔrɛ yɩ sɩra ka Krista ʋ nɔ ʋ. 20Kʋ mɔɔ ta m nɩ zi bam zɩɩfʋrɔ barla, bɩ mɔɔ zɩɩfʋrɔ mɩsɩrbaa sa, kʋ m a ka kʋ ŋ nɩ sɩra ka Krista ʋ. Baa kʋ mɔɔ bɩr zum Moyiisi lɛrɔ ʋ bɩ, m mɩsɩrbaa bɩ ba mɔɔ nawʋm ɩ ʋ, zu mɔɔ nawʋrɛ ŋ ʋ. Kʋ mɔɔ ɩ zi bam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zure ŋ ʋ rɔ wɔɔ bireyaa ʋ, a ba mɔɔ nawʋm maam, kʋ m m da ma m bʋr ŋ nɩ Krista sɩrakarɛ nɔ ʋ. 21Kʋ mɔɔ ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n Moyiisi lɛrɔ wɔɔ dɔ rɔ wɔɔ barla, bɩ mɔɔ m ba am ŋ hɔ bɩ m, mɔɔ bɩr zum Moyiisi lɛrɔ wɔɔ ʋ y, kʋ m a ka kʋ ŋ nɩ sɩra ka Krista ʋ. A bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, mɔɔ ɩ bɩr zum Woso lɛrɔ wɔɔ ʋ y, mɔɔ ɩ zure ŋ ʋ, bala, mɔɔ ɩ zum Krista lɛ ʋ. 22Kʋ mɔɔ ɩ gʋɔɔ kʋ paŋŋawarzannɔ m sɩrakarɛ nɔ ʋ rɔ wɔɔ barla, bɩ mɔɔ m ba am ŋ hɔ bɩ m, ɩ ʋ, paŋŋawarzaa m mɔɔ m, kʋ m a ka kʋ ŋ nɩ sɩra ka Krista ʋ. Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ ŋkɔɔ m, bɩ mɔɔ m ba am ŋ hɔ bɩ m, kʋ m a ka, baa kʋ bɔ m, kʋ ŋ gɔsɩnnɔ n bʋmbɔrɛ yɩ. 23Naa woo••• naa ba mɔɔ nawʋm lemim nyɩnta bɩ minto, kʋ m m hɔ yɩ sɔ. 24Awɔɔ dɔ a ʋ, kʋ gʋɔɔ ɩ bra sim brasire zaŋŋa ʋ, ŋ haay ɩ bra bɩ sim, bɩ deem taan••• nɩ bra bɩ sire ganwʋrɛ yɩm. Bɩ tɔ ma bɩ, k'a bra bɩ si mɩŋŋa k'a a ganwʋrɛ yɩ. 25Brasinno haay y'a mɛ tʋntɔm gʋta, k'a a da ma a yɩ lɛɛkarɛzaa, a ganwʋrɛ yɩ. Bɩ, ŋ ganwʋrɛ bɩ, hɔ m an n'a zarm. Bɩ, kʋ wɔɔ nɩ, kʋ wɔɔ ʋ tʋntɔ ʋ, wɔɔ ganwʋrɛ bɩ nyɩntam hɔ k'a bɩr a zaar barɛ y. 26Bɩ minto bɩ, mɔɔ ɩ bra bɩ sim, bɩ mɔɔ bɩr a sim yaarsɩ y. Mɔɔ bɔ kʋ ʋ, kan zoobər kɩ, bɩ mɔɔ bɩr zoo bɩ bam kan lɛɛ tu kɩ y. 27Bɩ, m mɛ bɩ mɔɔ n'a tʋntɔm, m n'a dam bar ʋ kɔɔkɔɔ, bala, mɔɔ lɛ baa kʋ m lemim nyɩnta pa da gʋɔɔ nɩ, kʋ Woso n bɔkarɛ an bɩ mɔɔ bɔ a jɛ m, m bɔ vam nɩ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\