1 Zaan 2

1M nyɩnzɛɛnnyɩnɔ, naa gʋrsɩra ba mɔɔ ʋ awɔɔ minto, k'a bɩ mimbʋnyaa ba y. Bɩ, kʋ gʋaa mimbʋnyaa ba, wɔɔ mimbankarɛzaa ta ʋ Zɩ taa, Yeezuu Krista k'an tɩrga bɩ m. 2Bala, a mɩŋŋa ɩ nyɩnta mannɩhɔ wɔɔ mimbʋnyaarɔ minto. Bɩ wɔɔ hɔɔ wɔɔ minto bɛɛ m bala y, durnyazannɔ haay hɔɔ minto m sɔ. 3Kʋ wɔɔ zu a lɛrɔ wɔɔ ʋ, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, wɔɔ Woso dɔ. 4Gʋaa k'a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ dɔ", b'a bɩr zure a lɛrɔ wɔɔ ʋ, ŋʋaarzaa m, sɩra b'a nɔ ʋ y. 5Bɩ kʋ gʋaa a meerbaa bɩ si, kan sɩra kɩ, a zaa Woso ŋʋa paan•••. Bɩ minto bɩ, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, ʋ ɩ kan kɩ. 6Kʋ gʋaa a ʋ, a ɩ gɔɔtam kan kɩ, pakra m k'a mɩŋŋa m zu zaa kʋ Yeezuu a sa b'ʋ. 7M gʋaasɩbɔɔ, lɛ daa bɛɛ mɔɔ n'a gʋrsɩra barɛ awɔɔ ma y, lɛ gusire m, awɔɔ n ta m a sɩŋŋɩda ʋ. Lɛ gusire naa do, meerbaa k'awɔɔ ma bɩ m. 8Bɩ kan bɩ kɩ, lɛ daa mɔɔ n'a gʋrsɩra barɛ awɔɔ ma. Bɩ naa sɩra, kan Krista kɩ, kan awɔɔ kɩ sɔ. Bala, monsigə ɩ cenim, lɛɛgure denter paan••• b'ɩ yɔm kaka. 9Gʋaa k'a ʋ, a ɩ lɛɛgure nɔ ʋ, an bɔkarɛ, an sɔ a danyɩ m bɩ, a gɔɔta, an nɩ monsigə ʋ tee•••. 10Gʋaa k'a danyɩ ŋʋa b'ɩ lɛɛgure ʋ, bɩ hɔsɩ ba zi an b'a dam ma, an a ka an a gəm zɛ y. 11Bɩ gʋaa k'a sɔ a danyɩ m bɩ, monsigə nɔ an ta ʋ. A n nɩ tam monsigə ʋ, b'a n a dɔ kʋ ta an nawʋm ka y. Bala, monsigə b'a mɩm ta. 12A gʋrsɩra mɔɔ n'a barɛ awɔɔ ma, m nyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, bala, awɔɔ a mimbʋnyaarɔ sugur yɩ, Yeezuu Krista tɔ minto. 13Zɩrɔ, a gʋrsɩra mɔɔ n'a barɛ awɔɔ ma, bala, awɔɔ Gʋaa k'a nyɩnta ʋ a sɩŋŋɩda ʋ bɩ dɔ. A gʋrsɩra mɔɔ n'a barɛ awɔɔ ma gʋɔɔ pooro, bala, awɔɔ bʋr Bʋnyaabarɛzaa ra. 14A gʋrsɩra mɔɔ ba awɔɔ ma, m nyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, bala, awɔɔ Zɩ dɔ. A gʋrsɩra mɔɔ ba awɔɔ ma, zɩrɔ, bala, awɔɔ Gʋaa k'a nyɩnta ʋ a sɩŋŋɩda ʋ bɩ dɔ. A gʋrsɩra mɔɔ ba awɔɔ ma, gʋɔɔ pooro, bala, awɔɔ paŋŋa ta ʋ, bɩ Woso lemim gɔɔta awɔɔ ʋ, a bʋr Bʋnyaabarɛzaa ra. 15A bɩ durnya ŋʋa, kan hɔ k'a n'a nɔ ʋ bɩ kɩ y. Kʋ gʋaa durnya ŋʋa, Zɩ ŋʋarɛ b'a nɔ ʋ y. 16Bala, hɔ haay k'a nɩ durnya nɔ ʋ bɩ, mɛsim lɛtaama, mɩm lɛtaama bʋnyaa, mɩŋŋabusure arzaka nɔ ʋ, naa haay n a to Zɩ zi y. A to a ʋ durnya nɔ ʋ. 17Durnya ɩ cenim kan a lɛtaamarɔ kɩ. Bɩ, gʋaa k'a nɩ Woso hɔɔnhɔ bam bɩ gɔɔtam dɔmɩm k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ. 18M nyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, dɔmɩm jɛzaa a ku. Awɔɔ ma, n n a pa da, n ʋ, Krista jɩm b'ɩ zɛm. A n a sɩŋŋɩda sa naa ma, Krista jɩnnɔ wɔɔ a hɩnka gʋta. Naa minto y'a ka, wɔɔ n'a dɔ wɔɔ ʋ, dɔmɩm jɛzaa a ku. 19A to ŋ y'a ʋ wɔɔ zi, bɩ ŋ n nyɩnta wɔɔ gʋɔɔ y. Kʋ nyɩnta ŋ y'a ʋ wɔɔ gʋɔɔ, ŋ gɔɔtam kan wɔɔ kɩ. Bɩ, pakra m, kʋ gʋaa haay n a dɔ paan••• a ʋ, wɔɔ gʋɔɔ bɛɛ m gʋaa haay nɩ y. 20K'awɔɔ nɩ, Krista bɩ Sɛnt-Ɛspri ka awɔɔ ʋ, b'awɔɔ haay, awɔɔ sɩra dɔ kɛɛrɛ. 21Mɔɔ n a gʋrsɩra ba awɔɔ ma, mɔɔ ʋ, awɔɔ n sɩra dɔ y, awɔɔ dɔ. B'awɔɔ dɔ sɔ, a ʋ, ŋʋaar n a to sɩra nɔ ʋ y. 22Nka m ŋʋaarzaa? Kʋ bɩ m gʋaa k'a nɩ bɩsɩ karɛ, a ʋ, Yeezuu bɩ Krista bɛɛ nɩ y. Krista jɩm bɩ, gʋaa k'a bɩsɩ ka Zɩ kan Nyɩ kɩ ma m. 23Gʋaa niŋŋə haay k'a bɩsɩ ka Nyɩ bɩ ma, a ba kan Zɩ bɩ kɩ sɔ y. Gʋaa k'a a bɔ a lɛ ma, a ʋ, a Nyɩ bɩ dɔ bɩ, a ɩ kan Zɩ bɩ kɩ sɔ. 24Bɩ k'awɔɔ nɩ, kʋ lemim niŋŋə k'awɔɔ ma a sɩŋŋɩda ma bɩ n gɔɔta awɔɔ heer ʋ. Kʋ lemim niŋŋə k'awɔɔ ma bɩ gɔɔta awɔɔ heer ʋ, awɔɔ gɔɔta sɔ, an nɩ Nyɩ kan Zɩ kɩ nɔ ʋ. 25Lerbɔrɛ niŋŋə kʋ Zɩ a bɔ wɔɔ m bɩ m mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. 26Naa gʋrsɩra ba mɔɔ ʋ awɔɔ ma gʋɔɔ kʋ ŋ lɛ n taa k'awɔɔ nyʋnnyɔɔ rɔ wɔɔ minto. 27K'awɔɔ nɩ, Sɛnt-Ɛspri k'awɔɔ si Krista bɩ zi bɩ, a gɔɔta awɔɔ heer ʋ. Pakra bɛɛ m kʋ n nɩ hɔ dɩnda a m dɔ y. Sɛnt-Ɛspri nɩ hɔ haay dɩndarɛ awɔɔ m. A hɔdɩndarɛ bɩ sɩra m, ŋʋaar bɛɛ y. K'a gɔɔta Krista nɔ ʋ, amba a hɔ dɩnda awɔɔ m bɩ m. 28Ncɩnaaʋ bɩ, m nyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, k'a gɔɔta Krista nɔ ʋ, k'a b'a hɩnka, k'ʋ heer n bɩr kookoo, kʋ wɔɔ bɩ nyannɩ yɩ a taa, ʋ ʋ ba ma laatʋ a zɛrɛ hinni ʋ y. 29K'awɔɔ dɔ, a ʋ, Krista tɩrga bɩ, k'a dɔ sɔ a ʋ, gʋaa k'a nɩ tɩrgabaa zi barɛ, Woso nyɩ m paan•••.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\