1 Zaan 3

1K'a dɩga ŋʋarɛ gʋta kʋ Woso a ka wɔɔ ʋ, an nɩ wɔɔ birm a nyɩnɔ bɩ ma. Bɩ, sɩra m, Woso nyɩnɔ m wɔɔ m. Bɩ y'a ka, durnya b'a dam ma, an wɔɔ dɔ y. Bala, durnyazannɔ wɔɔ n Woso dɔ y. 2M gʋaasɩbɔɔ, naa ma kɛɛrɛ bɩ, Woso nyɩnɔ m wɔɔ m. Bɩ, nyɩnta kʋ wɔɔ n nɩ zɛm b'a ʋ hɔ niŋŋə bɩ, bɩ n a hɩnka cɩna y. Wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, k'a b'a hɩnka, wɔɔ zɛm bɩ bɔ kʋ ʋ kan kɩ. Bala, k'a lɔ, wɔɔ y'a yɩrɛ. 3Gʋaa niŋŋə k'an ta taaheerlɛ naa do m Krista nɔ ʋ bɩ, a ɩ dintim gʋrɛ a ma, k'a yɩ mɩŋŋa amba Yeezuu m mɩŋŋa bɩ m. 4Gʋaa niŋŋə haay k'a mimbʋnyaa ba, kaanm a nawʋm Woso lɛ m, bala, mimbʋnyaa bɩ, kaanm lɛ m m. 5Awɔɔ dɔ a ʋ, Yeezuu bʋr k'a bɩ mimbʋnyaarɔ gʋngʋ wɔɔ ma, bɩ mimbʋnyaa ba ma y. 6Gʋaa niŋŋə haay k'a gɔɔta kan kɩ, a bɩr mimbʋnyaa bam dʋntɔ y. Gʋaa niŋŋə haay k'a nɩ mimbʋnyaa bam, a n a yɩ, b'a n a dɔ sɔ y. 7M nyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, k'a bɩ yɛ kʋ gɔsɩ n'awɔɔ nyʋnnyɔɔ y. Gʋaa k'a nɩ tɩrgabaa zi bam bɩ tɩrga, amba Yeezuu n tɩrga bɩ m. 8Gʋaa k'a nɩ mimbʋnyaa bam, Sʋtaana gʋaa m. Bala, mimbʋnyaabər m Sʋtaana m a sɩŋŋɩda ʋ. Bɩ minto y'a ka Woso Nyɩ bɩ n bʋr k'a bɩ Sʋtaana zibəəro zaar ba. 9Gʋaa niŋŋə haay kʋ Woso a yɩ bɩ bɩr mimbʋnyaa bam dʋntɔ y, a mɩsɩrbaa hɔdo bɩ y'a nɔ ʋ, a b'a dam ma, an mimbʋnyaa ba dʋntɔ y, bala Woso y'a yɩ. 10Naa minto y'a ka n nɩ Woso nyɩnɔ dɔ, n nɩ ŋ bɔ kʋ zi kan Sʋtaana hɔɔ kɩ. Gʋaa k'a bɩr tɩrgabaa zi barɛ y, b'a bɩr a danyɩ ŋʋam sɔ y, Woso gʋaa bɛɛ y. 11Kʋ sɩra m, lemim niŋŋə k'awɔɔ ma a sɩŋŋɩda ma bɩ n naa: Ʋ kʋ ŋʋa. 12A b'a ba am Kayɛn hɔ bɩ nɩ y, kʋ Bʋnyaabarɛzaa gʋaa m bɩ, a a danyɩ zɛ gər. Bɩ, bɔ minto an a zɛ? K'a zibəəro wɔɔ nyɩnta bʋnyaa, a danyɩ bɩ zibəəro wɔɔ n nyɩnta tɩrga bɩ m. 13Kʋ durnya sɔ awɔɔ m, m danyɩnɔ, a bɩ zɛ kədə y. 14Wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, bɔ wɔɔ ʋ zɛ nɔ ʋ, ʋ bʋr mɩsɩrbaa nɔ ʋ, kʋ wɔɔ ʋ danyɩnɔ ŋʋa bɩ minto. Gʋaa k'a bɩr a danyɩ ŋʋam bɩ gɔɔta zɛ nɔ ʋ. 15Gʋaa niŋŋə haay k'a sɔ a danyɩ m bɩ, gərzer m. B'awɔɔ dɔ a ʋ, gərzer deem taan••• ba mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɩ a zi y. 16Hɔ k'a a ka wɔɔ n ŋʋarɛ k'an hɔ niŋŋə bɩ dɔ ba n nɩ: Yeezuu a mɩsɩrbaa ka wɔɔ minto. A a ga m sɔ, wɔɔ n ʋ mɩsɩrbaa ka, ʋ danyɩnɔ minto. 17Kʋ gʋaa ɩ durnya naa do arzakarɔ m, an a danyɩ yɩ cicir nɔ ʋ, b'a n a da han y, Woso ŋʋarɛ bɩ y'a bam lɔ k'a bɩr a zaa ʋ? 18M nyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, ʋ bɩ ŋʋarɛ ba lɛmindɔ m kan meerbaa kɩ nɔ ʋ y. Ʋ kʋ ŋʋa, zibəə barɛ kan sɩra kɩ nɔ ʋ. 19Naa minto, wɔɔ y'a dɔrɛ ʋ ʋ, ʋ ɩ sɩra nɔ ʋ, bɩ wɔɔ heerkoodəbaa yɩm zi. 20Bala, kʋ wɔɔ heer ɩ mim kam wɔɔ ra, Woso gʋtabaa lɛ da wɔɔ heer la, a hɔ haay dɔ. 21M gʋaasɩbɔɔ, kʋ wɔɔ heer bɩr mim kam wɔɔ ra, wɔɔ heer koodə Woso zi. 22Kʋ wɔɔ hɔ yɛ han, wɔɔ y'a yɩrɛ, bala, wɔɔ a lɛrɔ wɔɔ si, ʋ nɩ hɔ k'a nɔ yɩ bɩ barɛ. 23Ba a lɛ n na: K'ʋ sɩra ka a Nyɩ Yeezuu Krista bɩ tɔ ʋ, k'ʋ kʋ ŋʋa amba a lɛ ka wɔɔ ʋ bɩ m. 24Gʋaa k'a n'a lɛrɔ wɔɔ sire, a ɩ kan Woso kɩ, Woso nɩ kan kɩ sɔ. Wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, a ɩ kan wɔɔ kɩ, Sɛnt-Ɛspri k'a ka wɔɔ ʋ bɩ minto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\