1 Zaan 4

1M gʋaasɩbɔɔ, a bɩ sɩra ka gʋɔɔ haay kʋ ŋ ʋ, a ɩ Sɛnt-Ɛspri m nɔ wɔɔ ʋ y. K'a ŋ ka a lɛɛ a dɩga ŋ ma, kʋ Sɛnt-Ɛspri ŋ nɩ ta m paan••• gɛɛ hɔ vanta m gɛ. Bala, ŋʋaarlɛsinnɩsorazannɔ gʋta y'a kərgu durnya ra. 2Hɔ niŋŋə k'a n'a karɛ awɔɔ m Sɛnt-Ɛspri bɩ dɔ bɩ ba n nɩ: Gʋaa k'a bɔ a lɛ ma, a ʋ, Yeezuu Krista a ba gʋaa bɩ, a ɩ Sɛnt-Ɛspri m. 3Bɩ gʋaa haay k'a bɩr Yeezuu Krista kasɛtɩ karɛ ncɩnaaʋ bɩ, bɩ zaa b'a Sɛnt-Ɛspri nɩ y. Zinə k'a nɩ Krista jɩm nɔ ʋ bɩ m, awɔɔ n a ma, n n'a hɩrɛ n ʋ, a ɩ zɛm bɩ. B'a lee ku durnya nɔ ʋ kaka. 4Awɔɔ kʋ Woso nyɩnɔ n'awɔɔ m bɩ, m nyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, awɔɔ paŋŋa bʋr ŋʋaarlɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ duro ra. Bala, Sɛnt-Ɛspri k'a nɩ kan awɔɔ kɩ bɩ paŋŋa lɛ da zinə k'a nɩ kan durnyazannɔ kɩ bɩ ra. 5Durnyazannɔ n ŋ mɩ, ŋn'ɩ durnya mim dɩndam, durnya n'a tʋr karɛ ŋ ma. 6Wɔɔ, Woso gʋɔɔ m wɔɔ m. Gʋaa k'a Woso dɔ bɩ, a tʋr an n'a kam wɔɔ ma. Gʋaa kʋ Woso gʋaa bɛɛ bɩ bɩr a tʋr kam wɔɔ ma y. Bɩ, wɔɔ nɩ Sɛnt-Ɛspri k'an sɩra bɩ dɔm ma kan zinə k'a nɩ Krista jɩm nɔ ʋ, an nɩ ŋʋaar bam bɩ kɩ. 7M gʋaasɩbɔɔ, ʋ kʋ ŋʋa, bala, ŋʋarɛ bɩ, a to a ʋ Woso zi. Gʋaa niŋŋə haay k'a a mim ŋʋa Woso y'a yɩ, a Woso dɔ. 8Gʋaa k'a bɩr a mim ŋʋarɛ, a n Woso dɔ y, bala, Woso bɩ ŋʋarɛzaa m. 9Woso ŋʋarɛ k'a hɩnka wɔɔ bire ʋ bɩ ba n nɩ: Woso a Nyɩ deem nyɔɔ durnya ʋ, kʋ wɔɔ n mɩsɩrbaa ba a minto. 10Ba a ŋʋarɛ bɩ n na: Wɔɔ bɛɛ ɩ Woso ŋʋa y, a ɩ wɔɔ ŋʋa. A y'a Nyɩ nyɔɔ, k'an bɩ nyɩnta mannɩhɔ wɔɔ mimbʋnyaarɔ minto. 11M gʋaasɩbɔɔ, kʋ Woso wɔɔ ŋʋa ncɩnaaʋ, wɔɔ sɔ, wɔɔ ʋ ga m, ʋ kʋ ŋʋa. 12Gɔsɩ n Woso yɩ cɩna y. Kʋ wɔɔ kʋ ŋʋa, Woso ɩ kan wɔɔ kɩ, b'a ŋʋarɛ b'ɩ kan wɔɔ kɩ paan•••. 13Sɛnt-Ɛspri k'a a ka wɔɔ ʋ bɩ minto, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, wɔɔ ɩ kan kɩ, an nɩ kan wɔɔ kɩ. 14Bɩ wɔɔ yɩ, wɔɔ n'a kasɛtɩ karɛ, wɔɔ ʋ, Woso a Nyɩ bɩ nyɔɔ k'an bɩ yɩ durnya bʋmbɔrɛzaa. 15Gʋaa niŋŋə haay k'a bɔ a lɛ ma, a ʋ, Yeezuu Krista bɩ Woso Nyɩ nɩ, Woso ɩ gɔɔtam kan kɩ, an nɩ kan Woso kɩ. 16Bɩ wɔɔ, wɔɔ Woso ŋʋarɛ k'an ta m wɔɔ minto bɩ dɔ, wɔɔ sɩra ka naa ʋ sɔ. Woso bɩ, ŋʋarɛzaa m. Gʋaa k'a gɔɔta ŋʋarɛ nɔ ʋ, a zaa ɩ gɔɔtam kan Woso kɩ, Woso nɩ gɔɔtam kan kɩ. 17Bɩ minto y'a ka, ŋʋarɛ nɩ wɔɔ nɔ ʋ paan•••, wɔɔ n n'ʋ dam ma, ʋ heerkoodəbaa yɩ dʋdɔkarɛ hinni ʋ. Bala, Yeezuu k'an hɔ niŋŋə bɩ, wɔɔ maam sɔ durnya naa do nɔ ʋ. 18Dabɔʋ ba ŋʋarɛ nɔ ʋ y. Bɩ ŋʋarɛ paan••• ɩ lam nyibəə ra. Bala, nyibəə ɩ kan booti fɩryɩrɛ kɩ. Bɩ, gʋaa k'a nɩ nyi barɛ, ŋʋarɛ paan••• b'a nɔ ʋ y. 19Kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ ɩ kʋ ŋʋam, bala, Woso ɩ lɛɛ ka an wɔɔ ŋʋa. 20Kʋ gʋaa a hɩ a ʋ: "Mɔɔ ɩ Woso ŋʋam", an bɔkarɛ, an sɔ a danyɩ m, ŋʋaarzaa m. Sɩra m, gʋaa k'a bɩr a danyɩ k'a n'a yɩm bɩ ŋʋarɛ, a b'a dam ma, an Woso k'a bɩr a yɩm bɩ ŋʋa y. 21Ba lɛ kʋ Krista a ka wɔɔ ʋ bɩ n na: Gʋaa k'a nɩ Woso ŋʋam, k'an a danyɩ ŋʋa sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\