1 Pɩyɛɛr 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pɩyɛɛr nɩ ci bɩ bam, Yeezuu Krista zibəəzaa m mɔɔ m. A ba mɔɔ nawʋm awɔɔ kʋ Woso a bɔ ʋ k'a yɩ a gʋɔɔ a hɩsɩga da, a m saanɔɔ Pɔn kʋ ʋ kan Galasii kʋ kɩ ʋ, Kapadɔs kʋ kɩ ʋ, Azii kan Bitinii kʋrɔ kɩ ʋ rɔ wɔɔ ma. 2Zɩ Woso y'awɔɔ bɔ ʋ, amba a lɛɛ ka an a cɩnta a hɔɔnhɔ nɔ ʋ k'a ba bɩ tɔ ma, a y'a so awɔɔ ʋ, a Ɛspri k'a a ka awɔɔ ʋ bɩ tɔ ma, k'awɔɔ n yɛ Yeezuu Krista ma, k'a ma bɩ n'awɔɔ hu bɔ. A yɛ mɔɔ nawʋm, kʋ Woso n a barka, kan a laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ gʋta. 3Ʋ ʋ lɛ bɔ Woso ʋ, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista Zɩ bɩ, bala, a cicirzɛrɛ gʋta bɩ nɔ ʋ, a a ka wɔɔ n yɩrɛdaa yɩ, k'ʋ taaheerlɛ paan••• yɩ, Yeezuu Krista k'a a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ tɔ ma. 4A ba a ʋ maam kʋ wɔɔ n hɔjirle k'a b'a dam ma an vɔn gɛɛ an dintim ka, gɛɛ a paŋŋa n a bɔ ʋ yɩ, hɔjirle bɩ do Woso a cɩnta awɔɔ m arzana ʋ. 5Awɔɔ kʋ Woso paŋŋa nɩ dɔrɛ a ma sɩrakarɛ tɔ ma, k'awɔɔ n bɩ bʋmbɔrɛ k'an b'a hɩnkam lɛɛm jɛ dɔmɩm ʋ bɩ yɩ. 6Bɩ tɔ ma m, awɔɔ n'a heer nyɔɔm gʋta, baa kʋ pakra m k'awɔɔ n fɩr yɩ dɩɩtaa, makrarɔ y'a hʋnhɔ kʋ ŋ n'awɔɔ heer zarm dɔmɩm poorero nɔɔn duro nɔ ʋ. 7Fɩr bɩ yɩrɛ bɩ, awɔɔ sɩrakarɛ makra an n'a bam, kʋ sɩrakarɛ paan••• m gɛ. Awɔɔ sɩrakarɛ bɩ mɩŋŋabaa lɛ da sarma m, hɔcenlezaa m bɩ, an bɔkarɛ n tɩr a makra ba sɛ ʋ, k'a mɩŋŋabaa dɔ. Ncɩnaaʋ bɩ, awɔɔ sɩrakarɛ bɩ makra jɛ ʋ, awɔɔ lɛbɔʋrɛ kan cirbəə kɩ, daʋrɛ kɩ yɩm dɔmɩm kʋ Yeezuu Krista n b'a hɩnkaŋ ʋ b'ʋ. 8Awɔɔ ɩ Yeezuu Krista mɩŋŋa ŋʋam b'awɔɔ n a yɩ a mɩm nɩ y, awɔɔ sɩra ka ʋ, b'awɔɔ n a yɩ cɩna y. Naa tɔ ma m, awɔɔ n'a heer nyɔɔm heernyɔɔ gandaa ʋ m, gɔsɩ b'a dam ma an heernyɔɔ gʋta bɩ do dɔ an a hɩ y. 9K'awɔɔ nɩ zɛm b'a nyiro wɔɔ bʋmbɔrɛ yɩ bɩ, bɩ y'a ka Woso ʋ awɔɔ n sɩra ka. 10Wosolɛsinnɩsorazannɔ kʋ ŋ nyɩnta biisi ŋnɩ so Woso lɛ ra, ŋnɩ barka kʋ Woso ʋ k'a ka awɔɔ ʋ bɩ mim hɩ bɩ, ŋ bʋmbɔrɛ k'awɔɔ n nɩ zɛm b'a yɩ bɩ daasɩ ŋn'a a ka. 11A ka ŋ y'a ʋ ma, k'a minno kʋ Krista Ɛspri b'a hɩnka ŋ nɩ bɩ kʋyɩrɛ dɔmɩm kan ŋ zaarɔ kɩ dɔ, bala, Ɛspri bɩ do k'a nyɩnta kan ŋ kɩ bɩ lɛɛ ka an fɩryɩrɛrɔ kʋ Krista n'a yɩm bɩ mim hɩ, kan lɛbɔʋrɛ k'a n'a yɩm, fɩr bɩ yɩrɛ jɛ ʋ bɩ kɩ. 12Bɩ, Woso a hɩnka a lɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ duro m, a ʋ, lemim k'a ka kʋ ŋ nɩ so ra bɩ, a n a ka ŋ bɔɔm tɔ ma y, awɔɔ hɔ m. Lemim nyɩnta bɩ do padənno wɔɔ a hɩ awɔɔ m, bɩ, a pa ŋ y'a da awɔɔ m Sɛnt-Ɛspri paŋŋa kʋ Woso a ka ŋ ʋ bɩ m. Malɛɛkarɔ mɩŋŋɔɔ n lɛ taa k'a lemim bɩ do dɔ gʋta. 13Naa tɔ ma bɩ, k'a a banka, k'a ta lɛɛ kan zibəə kɩ, a b'a zu a ʋ y, k'a barka kʋ Woso n'a karɛ awɔɔ ʋ Yeezuu Krista hɩnkarɛ ma bɩ ta a heer lɛ kɔɔkɔɔ. 14Amba nyɩnɔ nɩ yɛrɛ a zɩrɔ ma bɩ, k'a yɛ Woso ma, a b'a ya a zu lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ k'awɔɔ n ta ŋ nɩ biisi badɔ nɔ ʋ rɔ wɔɔ ʋ y. 15Bɩ, amba Woso k'awɔɔ bir bɩ n mɩŋŋa bɩ, awɔɔ sɔ k'a bɩr mɩsɩrbaa mɩŋŋa bam a tarɛ haay nɔ ʋ. 16Bala, Woso a hɩ a ci b'ʋ, a ʋ: "K'a yɩ mɩŋŋa, bala, mɔɔ mɩŋŋa." 17Woso k'a nɩ gʋɔɔ dʋdɔ kam b'a bɩr ŋ jirə bɔm bɩ, awɔɔ nɩ yaa dam nɩ a ʋ, a Zɩ m, gʋaa biyəə dʋdɔ an n'a kam amba a zaa zibəə a ga m bɩ m. Bɩ tɔ ma bɩ, k'a mɩsɩrbaa k'a gɔɔta awɔɔ m, awɔɔ n'a bam tara burə ʋ bɩ ba, Woso mɩŋŋa daʋrɛ kan a nyibəə kɩ nɔ ʋ. 18Awɔɔ dɔ a ʋ, mɩsɩrbaa k'a nyɔɔdʋ ba ʋ, awɔɔ zɩrɔ n a to awɔɔ m bɩ, Woso awɔɔ yɔ b'ʋ. Bɩ, hɔ k'a n'a zaar bam, gɛɛ wanzurfu gɛɛ sarma bɛɛ a a sa, an awɔɔ yɔ nɩ y. 19Awɔɔ yɔ a ʋ, Krista ma kʋ n b'a dam ma n a lɛ hɩ bɩ m, bɔ b'ʋ kʋ ʋ kan sinnyɛɛm k'a m mɩŋŋa, hɔ bʋnyaa sɩ ba ma bɩ kɩ. 20Woso lɛɛ ka an a bɔ ʋ, bɩ ma bɩ, durnya ba ʋ y. Kɛɛrɛ naa, a a hɩnka jɛ dɔmɩnnɔ ʋ, awɔɔ daahan tɔ ma. 21A tɔ ma m, awɔɔ n sɩra ka Woso ʋ, bɩ y'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, an lɛbɔʋrɛ ka ʋ, yɩ a ʋ ncɩnaaʋ, k'awɔɔ sɩrakarɛ kan awɔɔ taaheerlɛ kɩ n yo Woso ma. 22Yɛ k'awɔɔ ʋ sɩra ma b'a ka, awɔɔ nyiro wɔɔ hu n bɔ, k'a a da ma, a kʋ ŋʋa paan••• danyɩbaa nɔ ʋ. K'a kʋ ŋʋa gʋta noom hu m. 23Bala, yɩrɛdaa awɔɔ yɩ, b'a n a to gʋaa zi y, gʋaa ɩ gam, bɩ Woso y'awɔɔ yɩ, a garɛ ba ʋ y. A lemim k'an mɩsɩr a cenle ba ʋ b'a sa an awɔɔ yɩ m. 24Amba Wosoci n'a hɩm bɩ m bɩ: Gʋɔɔ haay bɔ kʋ ʋ kan bur kɩ, lɛbɔʋrɛ kʋ ŋ nɩ tam haay bɩ bɔ kʋ ʋ kan burvu kɩ, kʋ bur bɩ ga, b'a vu bɩ sur. 25Bɩ Zuuba lemim b'ɩ gɔɔtam dɔmɩm haay. Bɩ, lemim bɩ do bɩ, lemim nyɩnta kʋ n y'a pa da awɔɔ m bɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\