1 Pɩyɛɛr 2

1K'a bʋnyaabaa do haay to kan ŋʋaar do haay kɩ, noombakʋma kɩ, a bɩ jɩm ba y, b'a b'a bʋnyaa hɩ gɔsɩ ma y. 2Amba nyɩnɔ poorero nɩ nyonhi ŋʋam bɩ, k'a Woso lemim k'an mɩŋŋa bɩ ŋʋa tee••• k'a a da ma a ma Woso zaa bɩ nɔ ʋ, a bʋmbɔrɛ yɩ. 3Bala, Wosoci bɩ y'a hɩm denter, a ʋ: Awɔɔ b'a dɔ a ʋ, Zuuba mɩŋŋa. 4K'a zɔ Zuuba ma, jaa mɩsɩr m, gʋɔɔ n kaanm m, bɩ, Woso dɩga a jaa tɔzaa m, an a bɔ ʋ. 5K'a a zɔ ma, bala, awɔɔ bɔ kʋ ʋ kan jaa mɩsɩɩrɔ kɩ sɔ, kʋ Woso n awɔɔ sa an awɔɔ ba Sɛnt-Ɛspri cɛ. Awɔɔ yɩrɛ a mannɩbənno kʋ ŋ y'a mɩŋŋa ka ʋ, k'a mannɩrɔ kʋ ŋ y'a to Sɛnt-Ɛspri zi rɔ wɔɔ ba a ŋ ka Woso ʋ, a yɩ ŋ ŋʋam Yeezuu Krista tɔ ma. 6Bala, Wosoci bɩ nɔ ʋ, n ʋ: K'a dɩga a, mɔɔ ɩ jaa paŋŋazaa cɩntam Siyɔn ʋ, mɔɔ y'a bɔ ʋ, jaa tɔzaa m gʋta, gʋaa k'a sɩra ka ʋ bɩ, a bɩ nyannɩ bɩrɛ y. 7Awɔɔ k'a sɩra ka ʋ rɔ wɔɔ, jaa naa do tɔ ma awɔɔ ɩ lɛbɔʋrɛ m, bɩ kʋ bɩsɩkənno wɔɔ nɩ, Wosoci b'a hɩ, a ʋ: Jaa kʋ cɛdonno wɔɔ kaanm m bɩ y'a ba cɛ bɩ jɩrjaa paŋŋazaa. 8Wosoci b'a y'a an a hɩ sɔ, a ʋ: Jaa bɩ do a ba gʋɔɔ gənzɛrɛ jaa, ŋ dore jaa. Kʋ ŋ n sɩra ka Woso lemim b'ʋ bɩ y'a ka ŋn'a gəm zɛm ma, Woso lɛɛ ka an a cɩnta k'an yɩ ncɩnaaʋ. 9B'awɔɔ, gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ n'awɔɔ m, cir m Woso m, a mannɩbənno n'awɔɔ m, gʋɔɔ kʋ Woso a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ n'awɔɔ m, Woso mɩŋŋa y'awɔɔ ba a hɔ, k'awɔɔ n a zibəəro gʋtɔɔ wɔɔ pa da, a y'awɔɔ bir an bɔ awɔɔ m monsigə ʋ, an bʋr awɔɔ m a lɛɛgure k'an mɩŋŋa gʋta b'ʋ. 10Biisi bɩ, Woso bɩ gʋɔɔ bɛɛ n'awɔɔ nɩ y, bɩ kɛɛrɛ naa, a gʋɔɔ n'awɔɔ m. Biisi bɩ, Woso n a cicirzɛrɛ hɩnka awɔɔ nɩ y, bɩ kɛɛrɛ naa, a awɔɔ cicir zɛ. 11M danyɩnɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ, k'a dɔ a ʋ, cenlezannɔ n'awɔɔ m tara burə ʋ naa ʋ, saanɔɔ n'awɔɔ m, bɩ tɔ ma bɩ, k'a gʋ lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ wɔɔ ma, a ka ŋ nawʋm ma k'a awɔɔ zaar ba. 12K'awɔɔ nɩ gʋɔɔ kʋ kristagʋɔɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ bire ʋ bɩ, k'a mɩsɩrbaa k'an zore ba, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ ŋ y'awɔɔ tɔ zaar barɛ, ŋn'a hɩrɛ ŋ ʋ, gʋɔɔ bʋnyaarɔ n'awɔɔ nɩ, kʋ ŋ n'awɔɔ zibəəro mɩŋŋɔɔ wɔɔ yɩ, maam bɩ, ŋ y'a lɛ bɔm Woso ʋ, hinni k'a n'a hɩnkarɛ ŋ nɩ b'ʋ. 13K'a yɛ lɛɛzannɔ kʋ ŋ nɩ durnya ʋ naa ʋ haay rɔ wɔɔ ma Zuuba tɔ ma. Kʋ cir nɩ, k'a yɛ ma k'a m cir bɩ tɔ ma. 14Kʋ gʋɔɔ kʋ cir n cɩncɩnta kʋ ŋ n a so lɛɛrɔ ʋ wɔɔ nɩ, k'a yɛ ŋ ma sɔ, ŋ cɩncɩnta a ʋ, kʋ ŋ nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a bʋnyaa bam nɔ wɔɔ hʋnhʋr, ŋn'a lɛ bɔ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a mɩŋŋa bam nɔ wɔɔ ʋ. 15Bala, Woso lɛ taa k'awɔɔ n bɩr a mɩŋŋa bam, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ hɔɔn ba ʋ, ŋ n hɔsɩ dɔ rɔ wɔɔ b'a da ma ŋnɩ hɔsɩ hɩ y. 16K'awɔɔ a so a mɩŋŋɔɔ ʋ bɩ, k'a mɩsɩrbaa ba, b'a bɩ yo soamɩŋŋaʋ bɩ do ma, k'a bʋnyaa ba y. Bɩ k'a mɩsɩrbaa bɩ ba, kʋ Woso zibəənyɩnɔ n'awɔɔ m bɩ tɔ ma. 17K'a gʋɔɔ haay da ʋ, k'a danyɩnɔ Krista nɔ ʋ rɔ wɔɔ ŋʋa, k'a nyi ba Woso m, k'a cir da ʋ sɔ. 18Awɔɔ kʋ zibəənyɩnɔ n'a mɩ rɔ wɔɔ, k'a yɛ a soʋrezannɔ wɔɔ ma daʋrɛ gʋta nɔ ʋ, k'a ba ncɩnaaʋ kan bɔɔ n nyɩnta kan awɔɔ kɩ, ŋn'a mɩŋŋa barɛ awɔɔ m nɔ wɔɔ kɩ. K'a ba ncɩnaaʋ sɔ, kan bɔɔ n kʋsɩ rɔ wɔɔ kɩ. 19Bala, kʋ gʋaa ɩ yɛm fɩr ma Woso tɔ ma, bɩ kʋrɔ bɛɛ a ʋ ma an nɩ fɩr bɩ do yɩrɛ, Woso nɔ ɩ yɩm bɩ zaa ra. 20Bɩ, k'awɔɔ bʋnyaa ba, ŋnɩ fɩr karɛ awɔɔ ma, nka n'a lɛ bɔrɛ awɔɔ ʋ naa tɔ ma? Bɩ, k'awɔɔ mɩŋŋa ba, n nɩ bɔkarɛ n nɩ fɩr karɛ awɔɔ ma, awɔɔ nɩ yɛm ma bʋraama nɔ ʋ, Woso nɔ ɩ yɩrɛ awɔɔ ra naa nɔ ʋ. 21A n bɔkarɛ Woso bɩ, awɔɔ bir a ʋ, naa tɔ ma. Bala, Krista fɩr yɩ awɔɔ tɔ ma, an n'a ŋʋam k'awɔɔ n a hɔbaa sa. 22A mɩŋŋa n mimbʋnyaa sɩ ba y, a n ŋʋaar ba fɩɩga y, 23n y'a sʋnsɔ wʋ, b'a n a sompi gʋaa n'ʋ y, gʋɔɔ fɩr ka ma, b'a n nyaa ba kan ŋ kɩ y, a mɩŋŋa to a ʋ, Woso wɔ ʋ, bɩ n nɩ dʋdɔ kam tɩrga. 24A mɩŋŋa ɩ yɛ an wɔɔ mimbʋnyaarɔ wɔɔ sa an fɩr yɩ ŋ nɩ, an ga gɔdarkʋra ma, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, gəəno n wɔɔ m wɔɔ mimbʋnyaarɔ wɔɔ lɛɛ, k'ʋ mɩsɩrbaa ba tɩrgabaa nɔ ʋ. A mɩŋŋa sampɔɔrlɔ wɔɔ tɔ ma m, awɔɔ n laafɩɩ yɩ. 25Bala, biisi bɩ, awɔɔ nyaam am seero hɔ bɩ m, bɩ kɛɛrɛ naa, awɔɔ a bɔ a bʋr a dundor bɩ zi, an nɩ dɔrɛ awɔɔ ma sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\