1 Pɩyɛɛr 3

1Lannɔ wɔɔ, awɔɔ sɔ, k'a zu a zino wɔɔ lɛ ʋ, maam bɩ, kʋ gɔsɩnnɔ ta ʋ, ŋ bɩr sɩra kam Woso lemim b'ʋ, kʋ ŋ lannɔ wɔɔ zibəə n a ka, kʋ ŋ nɩ sɩra ka Woso ʋ, baa kʋ ŋ n meer ba y. 2Ŋ y'awɔɔ mɩsɩrbaa k'an mɩŋŋa, an nɩ zure ŋ lɛ ʋ bɩ yɩm. 3A b'a ka ma k'a a mɛ gʋɛrɛ da ma, mintɔɔnrɛ m, gɛɛ sarma nyɛɛnnɔ nɩ, gɛɛ garbarɛ waasɩ nɩ y. 4Bɩ k'a ka k'a gʋɛrɛ bɩ n bɩr a heer ʋ, bʋgʋ-bʋgʋdabaa kan bʋraama kɩ gʋɛrɛ bɩ, bɩ nyarɛ ɩ ba ʋ y, a nyɔɔdʋ ta ʋ sɔ Woso mɩm ʋ gʋta. 5Lannɔ kʋ ŋ nyɩnta biisi ŋn'ɩ zum Woso ʋ rɔ wɔɔ, gʋɛrɛbaa naa do ŋnɩ ta m, ŋn'ɩ zure a zino lɛ ʋ. 6Nyɩnta Saara ʋ ncɩnaaʋ, an nɩ yɛm Abraham lɛ ma, an n'a birm a zuuba, k'awɔɔ y'a mɩŋŋa bam, awɔɔ bɩr a tom hɔsɩ nɩ nyibəə darɛ a ma, awɔɔ nyɩntarɛ a nyɩnɔ. 7Awɔɔ k'an zino wɔɔ, k'a mɩsɩrbaa mɩŋŋa ba kan a lannɔ wɔɔ kɩ, a dɔ a ʋ, ŋ paŋŋa n awɔɔ hɔ ku y, k'a daʋrɛ zi ba kan ŋ kɩ, bala, ŋ mɩsɩrbaa denter bɩ hɔjirle yɩm sɔ kan awɔɔ kɩ, Woso barka bɩ nɔ ʋ. K'a ŋ da ʋ, kʋ hɔsɩ b'a ta a yaadarɛ nɩ y. 8Meer naa do ba mɔɔ nawʋm kan awɔɔ haay kɩ kɛɛrɛ: K'a ka, k'a hɔɔn n bɩr deem, a bɩr kʋ cicir zɛm, a bɩr kʋ ŋʋam danyɩbaa nɔ ʋ, a bɩr a mɩŋŋa bam kʋ m, a bɩr mɩŋŋazerle m. 9A b'a bʋnyaa sompi gʋaa nʋ y, kʋ gʋaa awɔɔ sʋnsɔ wʋ, a b'a sʋnsɔ wʋ sɔ y. Bɩ, k'a barka da ʋ, bala, awɔɔ bir Woso ʋ, k'awɔɔ n mɩsɩrbaa ba ncɩnaaʋ, k'awɔɔ n a barka hɔjirle yɩ. 10Wosoci b'a hɩ, a ʋ: Kʋ gʋaa lɛ taa mɩsɩrbaa ma, k'a taʋrɛ n yɩ a ma mɩŋŋa, a zaa a ga m, an meerbaa bʋnyaa barɛ to, kan ŋʋaarbarɛ kɩ. 11K'a zaa n a bɔ a bʋnyaa barɛ ʋ, an a mɩŋŋa ba, an bɩr a kam ma tee••• kʋ laafɩɩ n bɩr gʋɔɔ bire ʋ. 12Bala, Zuuba mɩm ɩ gʋɔɔ tɩrgɔɔ wɔɔ ra, an n'a tʋr karɛ ŋ yaadarɛ ma, bɩ, a bɩr yɛm gʋɔɔ kʋ ŋ n'a bʋnyaa bam nɔ wɔɔ ma y. 13Bɩ, k'awɔɔ ɩ zi mɩŋŋa barɛ ŋʋarɛ, nka n n'a bʋnyaa barɛ awɔɔ nɩ? 14Baa k'awɔɔ fɩr yɩ zi mɩŋŋa barɛ tɔ ma, k'a dɔ a ʋ, mimbirenyɩnta m. A bɩ nyi ba gʋɔɔ nɩ y, b'a b'a heer kɔ y. 15Bɩ, k'a Krista da ʋ a heer nɔ ʋ, a m Zuuba. K'a banka mɩŋŋa, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ gʋɔɔ awɔɔ lar taaheerlɛ k'awɔɔ n ta m bɩ mim ma, k'a a da ma a jɩ dɩnda ŋ nɩ mɩŋŋa. 16Bɩ, k'a jɩ dɩnda ŋ nɩ bʋgʋ-bʋgʋdabaa m, kan daʋrɛ kɩ m, a bɩr noom hu m. Maam bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ n'awɔɔ tɔ zarm, ŋn'a bʋnyaa hɩrɛ awɔɔ tarɛ ma Krista Zuure tɔ ma rɔ wɔɔ nyannɩ bɩrɛ. 17Bala, k'awɔɔ ɩ fɩr yɩm zi mɩŋŋa k'awɔɔ n'a bam tɔ ma, kʋ Woso hɔɔnhɔ m maam nɩ, naa jɩra fɩr yɩ a bʋnyaa barɛ tɔ ma m. 18Krista mɩŋŋa ga wɔɔ mimbʋnyaarɔ tɔ ma, ga a ʋ gallɛm deem taan•••, a mɩŋŋa tɩrga, an bɔkarɛ an ga gʋɔɔ bʋnyaarɔ tɔ ma, a ba a ʋ maam, k'a wɔɔ gaa a bʋr wɔɔ m Woso zi, n y'a zɛ gər a mɛsim nɔ ʋ, Sɛnt-Ɛspri n a ya, an mɩsɩrbaa ka ʋ. 19Sɛnt-Ɛspri bɩ do a nyɩnta m biisi, an Woso lemim pa da m. Pa bɩ da a ʋ, bayɛrɛzannɔ kʋ ŋ nyɩnta ʋ, ŋnɩ gɩnga, ŋnɩ gəənokʋ ʋ, lɔnnɔcɛ ʋ rɔ wɔɔ m. 20Bayɛrɛzannɔ wɔɔ duro dɔmɩm ʋ bɩ, Woso bʋr a ma, Nowee nɩ kɔɔlʋʋ bɩ bam. Gʋɔɔ kʋ ŋ bʋmbɔrɛ yɩ dɔmɩm bɩ do ʋ rɔ wɔɔ bɩ gʋta y, ŋ gʋaa sinnyə ŋnɩ bɔlɛm yɩ hi bɩ wakatɩ ʋ. 21Dɩɩtaa sɔ naa, bʋmbɔrɛ bɩ yɩ awɔɔ ʋ ncɩnaaʋ sɔ, batɛm kʋ wɔɔ n'a sim bɩ bɔkʋrɛ m minno wɔɔ duro m. Batɛm bɩ bɩr wɔɔ mɛ dintim sʋrgɔrɛ y, bɩ, a ka a nawʋm wɔɔ nɩ hɔɔn bɔŋ ʋ, k'ʋ zu Woso ʋ kan noom hu kɩ. Bʋmbɔrɛ bɩ yɩ wɔɔ nawʋrɛ ncɩnaaʋ, kʋ Yeezuu Krista a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ tɔ ma. 22A a busu, an ta arzana ʋ, an nɩ nyɩntam Woso bɩsɩ ra, malɛɛkarɔ haay kan lɛɛsoʋzannɔ kɩ, paŋŋazannɔ kɩ haay nɩ zure a lɛ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\