1 Pɩyɛɛr 4

1Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ Krista fɩr yɩ a mɛsim nɔ ʋ bɩ, awɔɔ sɔ, k'a naa da a heer ʋ a dɔ a ʋ, gʋaa k'a fɩr yɩ a mɛsim nɔ ʋ bɩ, a a gʋ mimbʋnyaa ma. 2A n a sa dɩɩtaa ma, k'a dɔmɩm k'a gɔɔta awɔɔ m k'a mɩsɩrbaa ba tara burə ʋ bɩ sa, a Woso hɔɔnhɔ ba m, a b'a sa a lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ kʋ gʋɔɔ nɩ ŋ ŋʋam bɩ ba nɩ y. 3Nyɩnta k'awɔɔ ʋ biisi, a bawosodonno mɩsɩrbaa ba bɩ, a kɔ an bʋrbɔ kɛɛrɛ. Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, ta awɔɔ nawʋm yɔka, a n nɩ lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ m, a n nɩ bɛɛ mim waasɩ, a n nɩ hɔ bɩm waasɩ, a n nɩ hɔ mim waasɩ, a n nɩ yaa dam wosobaawɔnnɔ m zibʋnyaabarɛ nɔ ʋ. 4Kɛɛrɛ naa, bawosodonno kʋ ŋ nɩ dɩgarɛ awɔɔ ma, awɔɔ bɩr a mɩŋŋɔɔ kam zibʋnyaarɔ nɔɔn duro barɛ ʋ kan a kɩ dɔ rɔ wɔɔ, ŋn'a dɔ kʋ bɔ an n'a hɩrɛ y, am naa, ŋn'awɔɔ sʋnsɔ wʋm. 5Bɩ, Woso zɛm bɩ ŋ da lɛ ʋ, ŋn'a zi bʋnyaarɔ wɔɔ mim nyɩ bɔ ʋ, Woso mɩŋŋa a banka an nya, k'a gʋɔɔ mɩsɩɩrɔ kan gəəno kɩ dʋdɔ ka. 6Naa y'a ka, n nɩ lemim nyɩnta bɩ pa da gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga rɔ wɔɔ m sɔ, n brɔɔ dʋdɔ ka, amba n nɩ gʋaa woo••• dʋdɔ kam bɩ m, lemim bɩ pa n y'a da ŋ nɩ, kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa ba Sɛnt-Ɛspri tɔ ma, amba Woso n mɩsɩr bɩ m. 7Hɔ haay nyarɛ a zɔ, maam bɩ, gʋaa biyəə n bʋr a ma, a b'a zu a ʋ y, k'a a da ma, a bɩr yaa dam. 8A n lɛ da haay bɩ, k'a bɩr kʋ ŋʋam paan•••, bala, ŋʋarɛ ɩ hɔ kam mimbʋnyaa yɔɔgʋ ra. 9K'a saana ba kʋ m, b'a bɩ kukur ba y. 10Woso ganwʋrɛ y'a hʋnhɔ ka awɔɔ gʋaa biyəə ʋ, gʋaa biyəə n zi ba a ganwʋrɛ bɩ m, a mim daahan tɔ ma. K'a ba ncɩnaaʋ, amba zibəənyɩnɔ mɩŋŋɔɔ m, a nyasʋ Woso barka k'a nɩ zi hɔka bam bɩ m mɩŋŋa. 11Kʋ gʋaa ɩ lemim padarɛ ganwʋrɛ nɩ, k'an Woso lemim pa da. Gʋaa k'a nɩ daahan zi bam bɩ, k'an a ba paŋŋa kʋ Woso a ka ʋ bɩ m. K'a ba ncɩnaaʋ, kʋ Woso n lɛbɔʋrɛ yɩ hɔ haay woo••• nɔ ʋ, Yeezuu Krista tɔ ma. Woso mɩŋŋa y'a so lɛbɔʋrɛ ʋ, kan paŋŋa kɩ dɔmɩm haay, Amina. 12M gʋaasɩbɔɔ, a bɩ dɩga fɩr k'awɔɔ n'a yɩm a sɩrakarɛ tɔ ma naa ma, ɩ ʋ, mim daŋŋada nɩ, a zɛ kədə y. 13K'a a heer nyɔɔ, bala a na awɔɔ ʋ Krista ma a fɩryɩrɛ nɔ ʋ, maam bɩ, k'a lɛbɔʋrɛ b'a hɩnka, awɔɔ nyɩntam heernyɔɔ nɔ ʋ sɔ. 14Kʋ gʋɔɔ y'awɔɔ sʋnsɔ wʋm Krista tɔ ma, mimbirenyɩnta m kan awɔɔ kɩ, bala, Woso Ɛspri kʋ lɛbɔʋrɛ Ɛspri m b'ɩ kan awɔɔ kɩ. 15A b'a ka, awɔɔ gɔsɩ n fɩr yɩ, k'a gər zɛ, gɛɛ k'a kom ba, gɛɛ k'a zi bʋnyaa ba, gɛɛ k'a a lɛ zu gʋɔɔ minno ʋ tɔ ma y. 16Bɩ, k'awɔɔ gʋaa ɩ fɩr yɩm, kʋ kristagʋaa m bɩ tɔ ma, nyannɩ b'a zɛ y, k'an a lɛ bɔ Woso ʋ denter, kʋ n n'a birm kristagʋaa bɩ tɔ ma. 17Dɔmɩm kʋ Woso n nɩ dʋdɔ kam b'a ku, a sa a nawʋm a gʋɔɔ wɔɔ ma. Bɩ, k'a sa a nawʋm wɔɔ ma, gʋɔɔ kʋ ŋ n sɩra ka Woso lemim nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ, kʋ dʋdɔ bɩ ŋ ku, a yɩrɛ ŋ ma lɔ? 18Wosoci b'a hɩ, a ʋ: Gʋɔɔ tɩrgɔɔ bʋmbɔrɛ yɩm, B'a wer nyɩntaŋ ʋ. K'a maam, a nyɩntam gʋɔɔ bʋnyaarɔ kan mimbʋnyaabənno kɩ ma lʋnlɔ? 19Ncɩnaaʋ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ fɩr yɩm Woso hɔɔnhɔ ma rɔ wɔɔ, ŋnɩ gɔɔta ŋn'a mɩŋŋɔɔ to a darɛzaa Woso wɔ ʋ, ŋnɩ bɩr a mɩŋŋa bam. Taalɛrazaa m Woso m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\