1 Pɩyɛɛr 5

1Lɛɛzannɔ kʋ ŋ nɩ kan awɔɔ kɩ rɔ wɔɔ, mɔɔ ʋ kʋ m ŋ dʋndɔ. Lɛɛzaa m mɔɔ m sɔ am ŋ hɔ bɩ m, bɩ Krista fɩryɩrɛrɔ wɔɔ kasɛtɩzaa m mɔɔ m sɔ, mɔɔ nyɩntam lɛbɔʋrɛ k'a n'a hɩnkam b'ʋ sɔ. Hɔ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ ŋ nɩ bɩ ba n nɩ: 2K'a nyasʋ bakʋ kʋ Woso a da awɔɔ wɔ ʋ bɩ m mɩŋŋa. A bɩ dɔ ma pakra nɩ y, k'a dɔ ma heernyɩnta m, amba Woso lɛ n taa bɩ m. A bɩ dɔ bakʋ bɩ ma sɔ, k'a busoo yɩ y, bɩ k'a dɔ ma kan a heer kɩ haay. 3A b'a so gʋɔɔ kʋ Woso ŋ da a wɔ ʋ rɔ wɔɔ ʋ paŋŋa nɩ y, bɩ k'a a tɔ ʋ k'a hɔbaarɔ n bɩr mɩŋŋa, kʋ gʋɔɔ n a da ma ŋnɩ ŋ sa. 4K'awɔɔ ba ncɩnaaʋ, kʋ dundonno jɩtaarɛ bɩ bɩ bʋr, a y'a kam awɔɔ n nyɩnta a lɛbɔʋrɛ k'a bɩr a zarm bɩ nɔ ʋ. 5Gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ, k'a yɛ lɛɛzannɔ wɔɔ ma. Awɔɔ haay k'a bɩr mɩŋŋazerle m kan kʋ kɩ, bala, Wosoci b'a hɩ, a ʋ: Woso bɩr yɛm mɩŋŋabusurezannɔ wɔɔ ma y, b'a y'a barka bɩ kam mɩŋŋazerlezannɔ ʋ. 6K'a mɩŋŋɔɔ zer Woso taa, a paŋŋa ɩ lɛ da haay, maam bɩ, a y'awɔɔ gore daŋ ʋ a dɔmɩm ʋ. 7K'a minno kʋ ŋ n'awɔɔ kɔm nɔ wɔɔ haay da a wɔ ʋ, bala, a mɩŋŋa ɩ nyasʋrɛ awɔɔ m. 8A b'a zu a ʋ y, k'a dundo a zi. Sʋtaana awɔɔ jɩm b'ɩ kumkum lɛɛ ma am poozaa hɔ bɩ m, an nɩ baa dam, an n'a kam gʋaa ma k'a nyasʋ a bɩ. 9K'a a da a lɛ ʋ kɔɔkɔɔ, sɩrakarɛ nɔ ʋ, a dɔ a ʋ, awɔɔ fɩryɩrɛrɔ wɔɔ y'awɔɔ danyɩnɔ yɩm sɔ durnya b'ʋ jilli. 10Awɔɔ ɩ fɩr yɩm dɔmɩm poore nɔ ʋ, bɩ, Woso k'a a so barka do haay ʋ, an awɔɔ bir, k'awɔɔ n nyɩnta a lɛbɔʋrɛ k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ, Krista zuure nɔ ʋ bɩ y'awɔɔ bankam fasɩ, an awɔɔ paŋŋa da ra, an a ka awɔɔ n jɩm kɔɔkɔɔ, hɔsɩ b'a darɛ awɔɔ ma y. 11A y'a so paŋŋa ʋ dɔmɩm haay. Amina. 12Wɔɔ danyɩ Silas mɔɔ da ʋ, an ci poore naa gʋrsɩra ba, kʋ m a nyɔɔ awɔɔ ma. Mɔɔ ɩ dɩgam ma sɩrabarɛzaa sɩrakarɛ bɩ nɔ ʋ. Ci bɩ ba mɔɔ ʋ awɔɔ ma, kʋ m awɔɔ heer yo, kʋ m a hɩ a m paan••• m ʋ, Woso barka denter b'awɔɔ n a nɔ ʋ naa, k'a gɔɔta a nɔ ʋ kɔɔkɔɔ. 13Gʋɔɔ kʋ Woso ŋ ba a gʋɔɔ rɔ wɔɔ sokʋma k'a nɩ Babɩlɔnnɩ ʋ naa ʋ b'ɩ yaa darɛ a m. Mɔɔ nyɩ Markɩ ɩ yaa darɛ awɔɔ m sɔ. 14K'a yaa da kʋ m mɩŋŋa-mɩŋŋa danyɩbaa nɔ ʋ. Bɩ, kʋ Woso laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ haay k'a nɩ Krista nɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\