1 Tesaloniki zannɔ 2

1Ʋ danyɩnɔ, awɔɔ dɔ a zim a ʋ, ta kʋ wɔɔ ʋ awɔɔ zi bɩ, a n bɔ vam y. 2Awɔɔ dɔ sɔ a ʋ, fɩr kʋ ŋ y'a ka wɔɔ ma, ŋnɩ wɔɔ sʋnsɔ wʋ Filipii ʋ bɩ wɔɔ ʋ hʋr ma lɛɛ m, ʋ bʋr awɔɔ zi. Bɩ Woso heerkoodəbaa ka wɔɔ ʋ, baa kʋ jɩnnɔ nyɩnta ʋ gʋta bɩ, wɔɔ ʋ da ma, ʋ lemim nyɩnta k'a a to zi bɩ pa da awɔɔ m. 3Nyʋnnyɔɔrɛ pa bɛɛ wɔɔ n'a darɛ y, gɩnga bʋnyaa bɛɛ wɔɔ n ta m sɔ ʋ nɩ pa bɩ darɛ y, wɔɔ bɩr ʋ kam ma sɔ k'ʋ ŋʋaar ba gʋɔɔ nɩ y. 4Bɩ, kʋ Woso wɔɔ ka lɛɛ an dɩga wɔɔ ma, an a dɔ a ʋ, wɔɔ ʋ ga m bɩ, an a lemim nyɩnta bɩ da wɔɔ wɔ ʋ. Naa y'a ka kʋ wɔɔ ɩ meer bam, wɔɔ bɩr ʋ kam ma kʋ gʋɔɔ nɔ n yɩ ʋ ra y, ʋ ka wɔɔ nawʋm ma kʋ Woso nɔ n yɩ ʋ ra, bala, a mɩŋŋa nɩ hɔ k'a nɩ wɔɔ heer ʋ yɩm. 5Awɔɔ dɔ mɩŋŋa a ʋ, wɔɔ n yɛ fɩɩgaa k'ʋ bra bɩmba gʋɔɔ nɩ y, wɔɔ n meer ba ʋ n'a gɩngam k'awɔɔ m hɔ ka wɔɔ ʋ y, naa woo••• naa, Woso m wɔɔ kasɛtɩzaa. 6Wɔɔ n'ʋ ka ma fɩɩgaa kʋ gʋɔɔ m wɔɔ da ʋ y, wɔɔ n'ʋ ka ma awɔɔ zi, wɔɔ n'ʋ ka ma gʋɔɔ vantɔɔ zi sɔ y. 7A n bɔkarɛ, a ga k'a ʋ m kʋ wɔɔ m daʋrɛ kʋ Krista zibəəzannɔ a ga m, ŋn'a yɩ bɩ yɩ bɩ, wɔɔ n ʋ ka ma k'an yɩ ncɩnaaʋ awɔɔ gʋr zi y. Bɩ, nyɩntabaa wɔɔ ba awɔɔ m gʋta, amba nyɩnɔ da tɩr nyasʋrɛ a nyɩnɔ m nyɩnta bɩ m. 8Awɔɔ ŋʋa kʋ wɔɔ ʋ bɩ minto bɩ, wɔɔ n a ŋʋa k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, lemim nyɩnta bɩ wɔɔ ka awɔɔ ʋ a minto y, wɔɔ ŋʋa sɔ k'ʋ mɩsɩrbaa ka awɔɔ tɔ ma. Bala, wɔɔ awɔɔ ŋʋa maam-maam. 9Ʋ danyɩnɔ, ziro kʋ wɔɔ ŋ ba, ʋ kɔrɛ yɩ bɩ, ŋ tɔ y'awɔɔ nɔ ʋ, wɔɔ zi ba sinuu ʋ kan gunuu ʋ kɩ, k'awɔɔ gɔsɩ bɩ kɔ wɔɔ hɔbɩrɛ mim tɔ ma y, a ba wɔɔ ʋ ncɩnaaʋ, ʋ Woso lemim nyɩnta bɩ pa da awɔɔ m. 10Awɔɔ wɔɔ kasɛtɩ bɩ kan Woso kɩ sɔ, a dɔ a ʋ, nyɩnta kʋ wɔɔ ʋ kan awɔɔ kɩ bɩ, awɔɔ k'a m sɩrakarɛzannɔ wɔɔ, mɩsɩrbaa kʋ wɔɔ ba awɔɔ zi bɩ, nyɩnta a ʋ mɩŋŋabaa kan tɩrgabaa kɩ nɔ ʋ, mim n nyɩnta wɔɔ gʋr zi y. 11Awɔɔ a ya a dɔ sɔ a ʋ, wɔɔ nyasʋ awɔɔ gʋaa biyəə m, amba nyɩnɔ zɩ tɩr nyasʋ ŋ nɩ bɩ m: 12Ʋ a dʋndɔ, ʋ awɔɔ heer yo, ʋ a hɩ awɔɔ m karɛ, paan••• ʋ ʋ, a mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ bɩ ba, a y'awɔɔ bir k'awɔɔ n nyɩnta kan a kɩ a cirbəə kan a lɛbɔʋrɛ kɩ nɔ ʋ. 13Wɔɔ ɩ yaa dam Woso m barka sɔ dɔmɩm haay, bala, Woso lemim kʋ wɔɔ pa da awɔɔ m bɩ, awɔɔ si a dɔ a ʋ, Woso lemim m, gʋaa lemim bɛɛ y, bɩ Woso lemim m denter paan•••, an n'a zi bam awɔɔ gʋɔɔ k'a sɩra ka rɔ wɔɔ heer ʋ. 14Ʋ danyɩnɔ, mim kʋ Woso gʋɔɔ sokʋmarɔ kʋ ŋ nɩ Krista Yeezuu nɔ ʋ, Zidee kʋrɔ wɔɔ ʋ rɔ wɔɔ a yɩ bɩ, awɔɔ yɩ sɔ. Bala, awɔɔ danyɩnɔ fɩr ka awɔɔ ma sɔ, amba brɔɔ danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ zɩɩfʋrɔ fɩr ka ŋ ma rɔ wɔɔ m. 15Zɩɩfʋrɔ wɔɔ duro ɩ Zuuba Yeezuu zɛ gər, ŋ yɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ zɩnzɛ, ŋ yɩ fɩr ka wɔɔ ma sɔ. Woso heer bɩ nyɩnta kan ŋ kɩ y, gʋɔɔ haay jɩnnɔ n ŋ mɩ. 16Ŋ y'a tam wɔɔ m toore, kʋ wɔɔ bɩ lemim nyɩnta pa da do vantɔɔ gʋɔɔ m kʋ ŋ n bʋmbɔrɛ yɩ y, a ba kʋ ŋ nawʋrɛ ncɩnaaʋ naa, a mimbʋnyaa ŋn'a dam la tee••• bɩ naa haay jɛ ʋ, Woso a nɔmaa kərgu ŋ la. 17Bɩ, m danyɩnɔ, kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ ʋ ba awɔɔ ma laatʋ, a maasɩrɛ ba poore. Ʋ n ʋ ya, ʋ n nɩ kʋ yɩrɛ y. Bɩ wɔɔ heer gɔɔta an nɩ kan awɔɔ kɩ, wɔɔ ŋʋa paan••• k'ʋ ʋ ya, ʋ awɔɔ yɩ, naa tɔ ma bɩ, wɔɔ ʋ tʋntɔ ʋ gʋta k'ʋ ʋ da ma, ʋ awɔɔ yɩ. 18Ncɩnaaʋ nɩ, wɔɔ n a ŋʋa k'ʋ ʋ wusigə ʋ ta awɔɔ zi. Mɔɔ mɩŋŋa Pol, mɔɔ m tɔ ʋ gallɛm hɔka kʋ m ta awɔɔ zi, bɩ Sʋtaana wɔɔ zaa tii, wɔɔ n'ʋ da ma y. 19Sɩra nɔ ʋ, awɔɔ sɔ, awɔɔ n'a kam wɔɔ nɩ taaheerlɛ m, awɔɔ tɔ ma m wɔɔ nɩ zɛm bɩ heernyɔɔ yɩ, ʋ ʋ da ma ʋ lɛbɔʋrɛ yɩ wɔɔ Zuuba Yeezuu taa, a zɛrɛ hinni ʋ. 20Denter m, awɔɔ m wɔɔ lɛbɔʋrɛ kan wɔɔ heernyɔɔ kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\