1 Tesaloniki zannɔ 4

1M danyɩnɔ, hɔ k'a gɔɔta wɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, ʋ awɔɔ dʋndɔ m wɔɔ Zuuba Yeezuu tɔ ma bɩ ba n nɩ: Biisi bɩ, wɔɔ mɩsɩrbaa k'awɔɔ n'a bam an Woso nɔ yɩ bɩ dɩnda awɔɔ m, bɩ mɩsɩrbaa bɩ do awɔɔ n'a bam, bɩ k'a ta lɛɛ tee••• kan mɩsɩrbaa bɩ do kɩ a da ra. 2Awɔɔ hɔ kʋ wɔɔ awɔɔ dʋndɔ m wɔɔ Zuuba Yeezuu tɔ ra bɩ dɔ. 3Hɔ kʋ Woso lɛ n taa bɩ ba n nɩ: A lɛ taa k'awɔɔ n mɩsɩrbaa k'an mɩŋŋa a mɩm ʋ ba, k'a a gʋ jaandarɛ do haay ma. 4Awɔɔ gʋaa biyəə a ga m, an a da a mɛsim ma dɔ, k'an a da ma, an mɩsɩrbaa mɩŋŋa ba kan daʋrɛ kɩ. 5K'a b'a mɩŋŋɔɔ to kʋ lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ n a so awɔɔ ʋ, amba gʋɔɔ kʋ ŋ n Woso dɔ rɔ wɔɔ hɔ bɩ nɩ y. 6Mim naa do nɔ ʋ, a b'a ka gɔsɩ n kʋrɔma kan a danyɩ kɩ an zambʋ ba ma y, bala, Zuuba gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ minno nɔɔn duro bam nɔ wɔɔ hʋnhʋrm, amba wɔɔ lɛɛ ka ʋ a hɩ awɔɔ m, ʋ ʋ ya, ʋ so ra paan••• bɩ m. 7Sɩra nɔ ʋ, Woso n wɔɔ bir kʋ wɔɔ n mɩsɩrbaa ba lannɔ gɛɛ yaarɔ barɛ nɔ ʋ y, bɩ kʋ wɔɔ n mɩsɩrbaa ba mɩŋŋabaa nɔ ʋ. 8Naa minto bɩ, gʋaa k'a nɩ kaanɩm hɔdɩndarɛ naa do m bɩ, gʋaa bɛɛ a nɩ kaanɩm nɩ y, Woso k'a n'a Sɛnt-Ɛspri karɛ awɔɔ ʋ b'a kaanm m. 9M danyɩnɔ Krista nɔ ʋ, kʋ kʋ ŋʋarɛ mim bɩncɛ nɩ, pakra bɛɛ m kan awɔɔ kɩ kʋ mɔɔ n ci ba awɔɔ ma, m a mim dɩnda awɔɔ nɩ y. Bala, Woso mɩŋŋa hɔ dɩnda awɔɔ m k'awɔɔ m bɩr kʋ ŋʋam. 10Bɩ, amba n ŋʋarɛ mim dɩnda awɔɔ m bɩ, awɔɔ ɩ danyɩnɔ haay kʋ ŋ nɩ Masedʋan kʋ b'ʋ jilli rɔ wɔɔ ŋʋarɛ. Bɩ, kʋ a yɛ awɔɔ han k'a ta lɛɛ tee••• kan ŋ ŋʋarɛ kɩ a da ra. 11K'a a yo ʋ kʋ laafɩɩ n nyɩnta awɔɔ kan gʋɔɔ kɩ bire ʋ, gʋaa biyəə n a zerga a mɩŋŋa mim lɛ, an zi ba an a mɩsɩrbaa ba m, amba wɔɔ lɛɛ ka, ʋ a hɩ awɔɔ m bɩ m. 12K'awɔɔ ba ncɩnaaʋ gʋɔɔ kʋ kristagʋɔɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ rɔ wɔɔ y'awɔɔ gore daŋ ʋ, awɔɔ bɩ gɔsɩ mɩm kam sɔ y. 13M danyɩnɔ, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga rɔ wɔɔ mim bɩncɛ nɩ, wɔɔ lɛ baa k'awɔɔ n gɔɔta badɔ nɔ ʋ, a bɩr heerzarlɛ m amba gʋɔɔ kʋ ŋ ba taaheerlɛ m nɔ wɔɔ nɩ y. 14Kʋ wɔɔ sɩra ka, ʋ ʋ Yeezuu ga an a mɩm bɔ ʋ bɩ, maam sɔ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka Yeezuu ʋ ŋnɩ bɔkarɛ ŋnɩ gɩnga rɔ wɔɔ, Woso brɔɔ mɩm bɔŋ ʋ ŋnɩ mɩsɩrbaa ba kan Yeezuu kɩ. 15Hɔ kʋ wɔɔ kʋ a hɩ kɛɛrɛ naa, Zuuba ɩ nyɩnta an a dɩnda. A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, wɔɔ gʋɔɔ k'ʋ gɔɔta ʋ m mɩsɩr naa, Zuuba zɛrɛ hinni ʋ, wɔɔ bɩ lɛɛ kam gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga rɔ wɔɔ nɩ y. 16Bala, kʋ Woso bɩ zaa ka, malɛɛka jɩtaarɛ deem n a leer busu, n nɩ Woso huure bɩ hɛ, Zuuba Yeezuu Krista mɩŋŋa y'a tom arzana ʋ, an zer. Gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka Krista ʋ ŋnɩ bɔkarɛ ŋnɩ gɩnga rɔ wɔɔ n lɛɛ ka ŋn'a mɩm bɔ ʋ. 17Bɩ jɛ ʋ kɛɛrɛ, wɔɔ kʋ wɔɔ gɔɔta ʋ m mɩsɩr hinni bɩ do ʋ bɩ, n wɔɔ nam kʋ ʋ kan ŋ kɩ n nɩ wɔɔ busu warkʋ nɔ ʋ, kʋ aa Zuuba zɛ ʋ brama, yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ wɔɔ n nyɩnta kan Zuuba kɩ dɔmɩm haay. 18K'a meerbaarɔ nɔɔn duro ba kan kʋ kɩ, a bɩr kʋ heer yom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\