1 Tesaloniki zannɔ 5

1Ʋ danyɩnɔ, pakra bɛɛ m kʋ n nɩ ci ba awɔɔ ma n nɩ dɔmɩm gɛɛ wakatɩ kʋ minno nɔɔn duro n nɩ baŋ ʋ bɩ mim dɩnda awɔɔ nɩ y. 2Bala, awɔɔ mɩŋŋɔɔ a dɔ a zim a ʋ, hinni kʋ Zuuba n nɩ zɛŋ ʋ bɩ, nyɩnta a nawʋm amba koor tɩr bʋr gunuu ʋ gʋaa n a wakatɩ dɔ bɩ m. 3Kʋ gʋɔɔ bʋr ŋn'a hɩrɛ ŋ ʋ: "Laafɩɩ dɔmɩm wɔɔ n ta ʋ kɛɛrɛ, minsi ba ʋ y." Dɔmɩm bɩ do fɩryɩrɛ n nɩ daata zɛrɛ ŋ la amba nyoosibarɛ tɩr daata zɛ lʋ jɩsɩzaa ra bɩ m, ŋ gɔsɩ bɩ bɔm lɛ nɩ y. 4Bɩ k'awɔɔ nɩ, ʋ danyɩnɔ, monsigə bɛɛ awɔɔ n ta ʋ, kʋ dɔmɩm bɩ do n bɩ daata zɛ awɔɔ ra, amba koor tɩr daata zɛ gʋaa ra bɩ nɩ y. 5Bala, awɔɔ haay, lɛɛgure gʋɔɔ n'awɔɔ m, sinuu gʋɔɔ n'awɔɔ m. Gunuu gʋɔɔ bɛɛ m wɔɔ nɩ, bɩ monsigə gʋɔɔ bɛɛ m wɔɔ m sɔ y. 6Naa tɔ ma bɩ, ʋ bɩ hinceem ba am gʋɔɔ mɩsɩrɔ wɔɔ nɩ y, ʋ b'a to kʋ hɔsɩ n'ʋ zu ʋ y, ʋ ʋ da ʋ mɩŋŋɔɔ ma. 7Hinceem zannɔ wɔɔ a ba ŋ nawʋm gunuu ʋ, gunuu ʋ ŋnɩ bɛɛ miŋ ʋ sɔ an nɩ ŋ zɛm. 8Bɩ, wɔɔ kʋ sinuu gʋɔɔ m wɔɔ m nɔ wɔɔ, ʋ ʋ da ʋ mɩŋŋɔɔ ma, k'ʋ gɔɔta ʋ sɩra ka, ʋ bɩr ŋʋarɛ m, ɩ ʋ pɔyaa goŋŋo wɔɔ ka ʋ ma, ʋ bɩr bʋmbɔrɛ kʋ wɔɔ n nɩ zɛm ba yɩ bɩ taaheerlɛ m, ɩ ʋ, pɔyaa firgə wɔɔ ku ʋ mim ma. 9Bala, Woso n wɔɔ bɔ ʋ k'a bɩ fɩr ka wɔɔ ma a nɔmaa nɔ ʋ y, bɩ wɔɔ bɔ a ʋ, kʋ wɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma. 10Yeezuu Krista mɩŋŋa ɩ ga wɔɔ tɔ ma, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ wɔɔ gɔɔta ʋ m mɩsɩr, gɛɛ gɩnga wɔɔ ʋ, kʋ wɔɔ m mɩsɩrbaa ba kan kɩ a zɛrɛ hinni ʋ. 11Naa minto bɩ, k'a kʋ heer yo, a kʋ sɩrakarɛ da ra, amba awɔɔ n'a bam kara bɩ m. 12M danyɩnɔ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Woso zi bam awɔɔ barla ŋnɩ karɛ awɔɔ lɛɛ, ŋn'awɔɔ bɔm zaa ʋ Zuuba zaa nɔ ʋ rɔ wɔɔ, a yɛ wɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han k'a ŋ gore da ʋ. 13K'a ŋ da ʋ gʋta kan ŋʋarɛ kɩ, ŋ zibəə bɩ minto. Awɔɔ haay, k'a bɩr laafɩɩ kan kʋ kɩ. 14Ʋ danyɩnɔ, kʋ a yɛ a han, k'a həən si gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr mɩsɩrbaa zore bam nɔ wɔɔ ma, k'a heerkoodəwarzannɔ heer yo, k'a a da paŋŋawarzannɔ han, k'a bɩr bʋraama m kan gʋaa haay kɩ. 15K'a dundo a zi kʋ gɔsɩ b'a bʋnyaa sompi gʋaa n'ʋ y, bɩ k'a bɩr a karɛ a mɩŋŋa barɛ ma tee•••, awɔɔ kan kʋ kɩ, kan gʋɔɔ haay kɩ bire ʋ. 16K'a bɩr heernyɔɔ m dɔmɩm haay, 17k'a bɩr yaa dam tee•••. 18Mim woo••• nɔ ʋ, k'a Woso barka da, bala, naa Woso lɛ n taa awɔɔ gʋr zi Krista Yeezuu zuure bɩ nɔ ʋ. 19A b'a ta Sɛnt-Ɛspri zibəə m toore y, 20a bɩ wosolɛsinnɩsora ganwʋrɛ meerbaarɔ gore bɔ ʋ y. 21Bɩ, mim haay nɔ ʋ, k'a a hɔɔn da ma, a dɩga hɔ k'an mɩŋŋa a nɔ ʋ bɩ ma, a nyasʋ hɔ bɩ do m. 22K'a a gʋ mimbʋnyaa do haay ma laatʋ. 23A yɛ wɔɔ nawʋm, kʋ wɔɔ Woso kʋ laafɩɩ karɛzaa m bɩ n'awɔɔ hu bɔ jilli, k'an dɔ awɔɔ hɔɔn ma, kan awɔɔ nyi kɩ a mɛ kɩ ma haay, kʋ minsi bɩ nyɩnta awɔɔ gʋr zi wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista zɛrɛ hinni ʋ y. 24Woso mɩŋŋa y'awɔɔ bir, jɩnalɛrazaa m, an nɩ hɔ kʋ wɔɔ yɛ naa barɛ. 25Ʋ danyɩnɔ, k'a yaa da Woso m wɔɔ minto sɔ. 26K'a yaa da danyɩnɔ wɔɔ haay m, amba a a ga m bɩ m. 27Zuuba tɔ ma, a yɛ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han paan•••. K'a ci naa do karɩnda ba danyɩnɔ wɔɔ haay lɛɛ. 28A yɛ mɔɔ nawʋm kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista barka n bɩr kan awɔɔ kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\