1 Timote 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol nɩ ci naa do barɛ. Woso kʋ wɔɔ bʋmbɔrɛzaa m bɩ kan Krista Yeezuu k'an wɔɔ taaheerlɛ bɩ k'ɩ zaa ka, mɔɔ nɩ m ba Krista Yeezuu zibəəzaa. 2Ci bɩ ba mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ ma, Timote, mɔɔ nyɩ paan••• sɩrakarɛ nɔ ʋ, a yɛ mɔɔ nawʋrɛ kʋ Zɩ Woso kan wɔɔ Zuuba Krista Yeezuu kɩ n barka, kan cicirzɛrɛ kɩ, kan laafɩɩ kɩ ka ɩ ʋ. 3Amba mɔɔ yɛ ɩ han, m hʋrlɛ ma, kʋ m ta Masedʋan ʋ bɩ, gɔɔta ɩ nyɩnta Efɛɛzɩ ʋ, k'ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ŋʋaar hɔ dɩndam nɔ wɔɔ da jɩm ʋ. 4A hɩ ŋ nɩ sɔ kʋ ŋ nɩ biisi minno kan yaabɔɔ tɔrɔ gaandarɛrɔ sʋʋra jintoo wɔɔ kɩ to. Minno wɔɔ duro, bɩsɩkarɛ ŋn'ɩ zɛm nɩ bala, ŋ bɩr a dam Woso hɔɔnhɔ barɛ kʋ wɔɔ n'a dɔm sɩrakarɛ nɔ ʋ bɩ han y. 5Meerbaa naa do ba ɩbɩɩ nawʋm kan ŋ kɩ, kʋ ŋ n'a da ma, ŋnɩ heer hu yɩ, kʋ ŋʋarɛ n nyɩnta ŋ heer ʋ, kʋ ŋ nɩ hɔɔndarɛ mɩŋŋa yɩ, ŋnɩ sɩra ka paan•••. 6Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ a gʋ zaa kʋ wɔɔ hɩnka naa ma, ŋnɩ nyaam, meerbaa yaarsɩrɔ nɔ ʋ. 7Ŋ ʋ, Woso lɛrɔ hɔdonno n a mɩ, an bɔkarɛ hɔ kʋ ŋ mɩŋŋɔɔ n'a hɩm, ŋn'ɩ som la kan paŋŋa kɩ bɩ, ŋn'a jɩ dɔ y. 8Wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ Moyiisi lɛrɔ wɔɔ mɩŋŋa, k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, gʋaa ɩ zuŋ ʋ amba a a ga m bɩ m. 9Ʋ a tɔ da ʋ nɔ ʋ, ʋ ʋ, n nɩ lɛrɔ wɔɔ ka gʋɔɔ tɩrgɔɔ tɔ ma y, a ka n y'a ʋ bayɛrɛzannɔ tɔ ma, kan bɩsɩkənno kɩ, gʋɔɔ bʋnyaarɔ kɩ, mimbʋnyaabənno kɩ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr Woso daŋ ʋ rɔ wɔɔ kɩ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Woso hɔ gore bɔŋ ʋ rɔ wɔɔ kɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a zɩrɔ kan a dɔɔ kɩ meeyaa bɔŋ ʋ rɔ wɔɔ kɩ kan gərzenno kɩ, 10jaandənno kɩ, kan gʋɔɔ yaarɔ wʋta kan kʋ kɩ zannɔ kɩ, kan gʋɔɔ kʋna ŋnɩ ŋ hɛɛ zannɔ kɩ, ŋʋaarzannɔ kɩ, kan ŋʋaarkasɛtɩzannɔ kɩ. Lɛ bɩ ka n y'a ʋ sɔ mim haay k'a nɩ hɔdɩndarɛ mɩŋŋa bɩ zarm tɔ ma. 11Hɔdɩndarɛ naa do a ga kʋ ʋ kan lemim nyɩnta kʋ Woso a da mɔɔ wɔ ʋ bɩ kɩ. Lemim bɩ do nɩ Woso k'a a so heernyɔɔ ʋ bɩ lɛbɔʋrɛ hɩnkarɛ. 12Mɔɔ ɩ yaa dam wɔɔ Zuuba Krista Yeezuu m barka, k'a paŋŋa ka mɔɔ ʋ kʋ m a zi ba bɩ minto. Mɔɔ ɩ yaa dam nɩ barka k'a gɩnga a ʋ, mɔɔ n ga a zibəə bɩ m an mɔɔ da ʋ bɩ minto. 13A n bɔkarɛ biisi bɩ, mɔɔ nyɩnta n meerbaa bʋnyaa ba ma, m fɩr ka a gʋɔɔ ma, m a sʋnsɔ wʋ. Bɩ, a mɔɔ cicir zɛ, bala, badɔ ɩ mɔɔ da naa haay barɛ ma, kʋ mɔɔ n sɩra ka bɩ tɔ ma. 14Wɔɔ Zuuba bɩ barka ka mɔɔ ʋ gʋta, an a ka mɔɔ n sɩra ka, m nɩ ŋʋarɛ m Krista Yeezuu nɔ ʋ. 15Meerbaa kʋ mɔɔ ʋ kʋ ma ba naa, sɩra m, gʋaa haay a ga m, an a si mɩŋŋa: "Krista Yeezuu bʋr durnya ʋ, k'a bɩ mimbʋnyaabənno bʋmbɔ." Bɩ, mɔɔ mimbʋnyaa barɛ ɩ lɛ da. 16Bɩ, Woso mɔɔ cicir zɛ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, Krista Yeezuu a bʋraama gʋta hɩnka mɔɔ gʋr zi mɔɔ kʋ mɔɔ m mimbʋnyaabər gʋta k'a lɛ da bɩ, kʋ mɔɔ m yɩ makra gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ sɩra ka ŋnɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ yɩ rɔ wɔɔ tɔ ma. 17Bɩ, kʋ gʋɔɔ n a a lɛ bɔ Woso ʋ, ŋn'a da ʋ dɔmɩm haay, an cir an nɩ cirbəə m dɔmɩm haay, an nɩ mɩsɩrbaa m tee•••, gʋaa bɩr a mɩŋŋa yɩrɛ y, a deem m Woso. Amina. 18M nyɩ Timote, ɩ b'ɩ dʋndɔ mɔɔ nawʋm, amba wosolɛsinnɩsora ganwʋrɛ meerbaa zannɔ nyɩnta ŋ n'ɩbɩɩ mim hɩ bɩ m, hɔ kʋ ŋ y'a hɩ bɩ tɔ da ɩ nɔ ʋ, ɩ sa ɩ zoobarɛ mɩŋŋa bɩ bam. 19Zoo bɩ ba sɩrakarɛ m, kan hɔɔndarɛ mɩŋŋa kɩ m. Hɔɔndarɛ mɩŋŋa bɩ do, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ a to, a tore bɩ n a ka ŋ sɩrakarɛ n a zar. 20Yimene kan Alɛsandɩr k'ɩ gʋɔɔ wɔɔ duro barla, mɔɔ wɔ daa ŋ ma Sʋtaana wɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ hɔɔn ka, kʋ ŋ b'a ya ŋnɩ Woso sʋnsɔ wʋ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\