1 Timote 3

1Sɩra m, meerbaa kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a ba naa m, kʋ gʋaa lɛ taa k'a ka wosogʋɔɔ lɛɛ, zibəə mɩŋŋa a ʋ k'a ba. 2Bɩ, kristagʋɔɔ lɛɛzaa a ga m, an bɩr gʋaa kʋ n bɩ mim yɩrɛ n a hɩ ma y, a lʋ m bɩr deem, an bɩr gʋaa k'a a da a mɩŋŋa ma zaa, hɔɔndamimmazaa, nyasʋ a mɩŋŋa m zaa, an bɩr saanɔɔ sim mɩŋŋa a har ʋ, an n'a dam ma an hɔ dɩnda gʋɔɔ m. 3A bɩ yɩ bɛɛmirezaa waasɩ y, a bɩ yɩ wɔkaarɛzaa nyaa bɩncɛ ʋ y, bɩ k'an yɩ kʋmarɛzaa, laafɩɩkamazaa, a bɩ yɩ busooŋʋarɛzaa y. 4K'an dɩga a har mim ma mɩŋŋa, an a da a nyɩnɔ ma, ŋnɩ bɩr zuŋ ʋ, ŋnɩ bɩr a daŋ ʋ hɔ haay nɔ ʋ. 5Bala, kʋ gʋaa n a da ma an nyasʋ a har mim m mɩŋŋa, a y'a bam lɔ k'a a da ma, a nyasʋ Woso gʋɔɔ sokʋma nɩ? 6Kʋ gʋaa k'a yɩ kristagʋɔɔ lɛɛzaa, a n a ga m, an yɩ sɩrakarɛzaa daa y, kʋ m bɛɛ m, a y'a mɩŋŋa busum, an dʋdɔyarlɛ kʋ Sʋtaana a yɩ bɩ yɩ. 7A a ga m sɔ, k'a kasɛtɩ m bɩr mɩŋŋa gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr zum Krista ʋ rɔ wɔɔ zi, kʋ n b'a da ma, n a gore bɔ ʋ y, k'a b'a da Sʋtaana baŋŋa ʋ y. 8Daahanzannɔ wɔɔ a ga m sɔ, ŋnɩ yɩ mɩsɩrbaa zore zannɔ, sɩrazannɔ, ŋ bɩ yɩ bɛɛmirezannɔ waasɩ y, ŋ bɩ yɩ zambʋ hɔkamazannɔ y. 9Ŋ y'a ga m, ŋnɩ jɩm kɔɔkɔɔ sɩra kʋ sɩrakarɛ a hɩnka bɩ nɔ ʋ, hɔɔndarɛ mɩŋŋa m. 10K'a lɛɛ ka a ŋ ka lɛɛ, a dɩga ŋ ma, kʋ mim ba ŋ gʋr zi, k'a bɔkarɛ a ŋ da daahanbaa zibəə b'ʋ. 11Daahanzannɔ kʋ lannɔ m nɔ wɔɔ a ga m sɔ, ŋnɩ bɩr mɩsɩrbaa mɩŋŋa m, ŋ bɩ yɩ meerbaa bʋnyaa ba gʋɔɔ ma zannɔ y, ŋn'a da a mɩŋŋɔɔ ma, ŋnɩ yɩ jɩnalɛrazannɔ hɔ haay nɔ ʋ. 12Daahanzaa biyəə lʋ a ga m an bɩr deem, an a da a nyɩnɔ ma mɩŋŋa, an dɩga a har mim ma mɩŋŋa. 13Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ daahanbaa zi bam mɩŋŋa rɔ wɔɔ, ŋ gore daʋrɛ yɩrɛ ŋnɩ heerkoodəbaa gʋta yɩ sɩra ka Krista Yeezuu ʋ zɛkʋra nɔ ʋ. 14Mɔɔ y'a gɩngam kʋ m bʋr ɩbɩɩ zi zɔɔ, bɩ naa haay gʋrsɩra mɔɔ ba ɩbɩɩ ma, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, 15kʋ mɔɔ bʋr m bɩr zɛm zɔɔ, k'ɩbɩɩ m mɩsɩrbaa k'a a ga m, an bɩr bam Woso gʋɔɔ gʋr zi bɩ dɔ. Wosogʋɔɔ wɔɔ duro, kristagʋɔɔ sokʋma bɩ m, Woso k'an mɩsɩr bɩ y'a so ʋ, sokʋma bɩ do n ta hɔdɩndarɛ k'a m sɩra bɩ m, an n'a kam gʋɔɔ n'a dɔrɛ. 16Wɔɔ sɩrakarɛ hɔ gʋta k'a nyaakʋm da Woso n a hɩnka bɩ, gɔsɩ b'a dam ma an bɩsɩ ka ma y. A a hɩnka mɛsim nɔ ʋ, Sɛnt-Ɛspri n a hɩnka gʋaa tɩrga, malɛɛkarɔ m dɩga a. N n'a mim pa da do vantɔɔ zi. Gʋɔɔ sɩra ka ʋ durnya nɔ ʋ jilli. Woso n a busu an a nyɩnta lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ arzana ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\