1 Timote 4

1Sɛnt-Ɛspri a hɩ paan••• a ʋ, jɛ dɔmɩnnɔ ʋ, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ sɩrakarɛ tore, ŋnɩ yɛ brabagʋɔɔ m zinəro ma, kan hɔdɩndarɛrɔ kʋ zinəro wɔɔ n ta ŋ nɩ, gʋɔɔ nɩ ŋ dɩndam nɔ wɔɔ kɩ ma. 2Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a hɔ bam ɩ ʋ, gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ n ŋ mɩ, ŋn'ɩ ŋʋaar bam nɔ wɔɔ n'a karɛ ŋn'a nyʋnnyɔɔ, gʋɔɔ wɔɔ duro heer ga, amba sɛ tɩr na hɔ ma bɩ m, nyannɩ ba ŋ nɩ fɩɩga y. 3Ŋ y'a hɩrɛ ŋ ʋ, gʋɔɔ bɩ lʋ ka cɛ ʋ dɔ y, bɩ lannɔ bɩ cɛ ka sɔ y, ŋ hɔbɩrɛrɔ niŋŋoo bɩrɛ cizɛm, an bɔkarɛ Woso ɩ hɔɔ wɔɔ duro da sɩrakarɛzannɔ tɔ ma, bala, brɔɔ sɩra dɔ, kʋ ŋ nɩ barka yaa da Woso nɩ, ŋn'a dɔ ŋnɩ ŋ bɩ. 4Bala, hɔ haay kʋ Woso a da bɩ mɩŋŋa, kʋ gʋɔɔ ɩ yaa dam Woso m barka ŋn'a dɔ ŋn'a sarɛ, ʋ n'ʋ ga m, ʋ dɩga deem taan••• ma hɔ bʋnyaa y. 5Bala, Woso lemim bɩ kan wɔɔ yaadarɛ kɩ y'a hu bɔm. 6Naa dɩnda sɩrakarɛzannɔ wɔɔ m, k'ɩbɩɩ ba ncɩnaaʋ, ɩbɩɩ yɩm Krista Yeezuu zibəənyɩ k'an mɩŋŋa, bɩ n'a hɩnkam sɔ a ʋ, ɩbɩɩ y'ɩ tʋrm sɩrakarɛ lemim bɩ m, kan sɩra hɔdɩndarɛ k'ɩ nɩ yɛm ma mɩŋŋa bɩ kɩ. 7Ɩ bɩ yɛ biisi minno yaarsɩrɔ wɔɔ dɩndarɛ ma y, ŋ bɩr a dam gʋaa han sɩrakarɛ nɔ ʋ y. Ɩ bɩr ɩ tʋntɔŋ ʋ kan mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ bɩ barɛ kɩ. 8Bala, kʋ gʋaa y'a mɛ paŋŋa dam la tʋntɔʋrɛ nɔ ʋ, daahan m, b'a gʋaa bankarɛ bɩ gʋta y, an bɔkarɛ, kʋ gʋaa ɩ mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ bɩ barɛ, a y'a dam gʋaa han hɔ haay nɔ ʋ. Woso ler bɔ, k'a zaa m mɩsɩrbaa paan••• yɩ tara burə ʋ naa ʋ, kan booti hinni ʋ kɩ. 9Meerbaa naa do, sɩra m, gʋaa haay n'a ga m, an a si mɩŋŋa. 10Naa minto m, wɔɔ nɩ yɛm kɔrɛ ma, ʋ n'ʋ yoŋ ʋ, bala, Woso k'a m mɩsɩr bɩ wɔɔ ta ʋ heer lɛ. A m gʋaa haay bʋmbɔrɛzaa, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka rɔ wɔɔ an nɩ ŋ bʋmbɔm. 11Naa, ɩbɩɩ ɩ ga m, ɩ hɩ paan•••, ɩ dɩnda gʋɔɔ m. 12Ɩ b'a ka gɔsɩ n ɩ gore bɔ ʋ, k'ɩ m gʋaa poo bɩ tɔ ma y. Bɩ, a ka k'ɩ yɩ makra mɩŋŋa sɩrakarɛzannɔ wɔɔ mɩm ʋ, ɩ meerbaa nɔ ʋ, ɩ tarɛ nɔ ʋ, ɩ ŋʋarɛ nɔ ʋ, ɩ sɩrakarɛ nɔ ʋ, ɩ mɩsɩrbaa k'an mɩŋŋa Woso mɩm ʋ barɛ nɔ ʋ. 13Ɩ bɩr ɩ tɔŋ ʋ, kan Woso lemim bɩ karɩnda barɛ kɩ, gʋɔɔ sokʋma nɔ ʋ. Ɩ tɔ ʋ kan gʋɔɔ dʋndɔrɛ kɩ, kan hɔ dɩnda gʋɔɔ m kɩ, k'an ta an mɔɔ bʋrlɛ ku. 14Ɩ bɩ ganwʋrɛ kʋ Woso a ka ɩ ʋ, k'ɩ zi bam bɩ to y. A ka k'a ʋ ɩbɩɩ ʋ bɩ, nyɩnta ʋ kan wosolɛsinnɩsora ganwʋrɛ meerbaa zannɔ kɩ, kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ kʋ ŋ y'a wɔ ka ɩbɩɩ ra kɩ sɔ. 15Naa ɩbɩɩ ga m, ɩ nyasʋ kɔɔkɔɔ ɩ heer ʋ, ɩ ɩ tʋntɔ ʋ kan a zibəə kɩ, gʋaa woo••• n a dɔ ŋ ʋ ɩ y'ɩ yoŋ ʋ, ɩ nɩ tam lɛɛ. 16Dundo ɩ mɩŋŋa zi, ɩ dundo hɔ k'ɩ n'a dɩndam gʋɔɔ m bɩ zi, ɩ bɩr ɩ tɔŋ ʋ kan naa haay kɩ, k'ɩbɩɩ ba ncɩnaaʋ, ɩbɩɩ y'ɩ mɩŋŋa yɔm, ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr karɛ ɩ ma rɔ wɔɔ yɔ sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\