1 Timote 5

1Ɩ bɩ həən si gʋaa gusire ma kan paŋŋa kɩ y, bɩ, dɩga ma ɩ zɩ, ɩ dʋndɔ. Nyukumbonno wɔɔ dʋndɔ danyɩbaa nɔ ʋ. 2Ɩ lannɔ gusinno wɔɔ dʋndɔ, ɩ ʋ, ɩ dɔɔ m, lannɔ pooro wɔɔ dʋndɔ kan heer hu kɩ, ɩ ʋ, ɩ danlʋrɔ m. 3Zonno kʋ ŋ gɔsɩ ba ʋ rɔ wɔɔ, nyasʋ ŋ nɩ kan daʋrɛ kɩ. 4Zoro k'a nyɩnɔ n ta ʋ gɛɛ a yaŋŋɔɔ, nyɩnɔ wɔɔ, gɛɛ yaŋŋɔɔ wɔɔ y'a ga m, ŋn'a yɩrɛzannɔ nyasʋm dɩnda. Naa ŋ y'a ga m, ŋn'a ba, a Woso zuure bɩ nɔ ʋ. Kʋ ŋ yɩrɛzannɔ wɔɔ nyasʋ ŋ nɩ bɩ, ŋnɩ nyasʋ ŋ nɩ sɔ. Woso n'a ŋʋam bɩ m naa. 5Kʋ zoro k'an zoro paan••• an gɔɔta a deem bɩ nɩ, yo b'ʋ Woso ma, an nɩ yaa dam tee••• sinuu ʋ kan gunuu ʋ kɩ, an nɩ daahan yɛm Woso han. 6Bɩ, kʋ zoro k'a n'a kam mɛsim lɛtaamarɔ ma bɩ nɩ, a mɩsɩr mɩnyaa dɩgarɛ nɔ ʋ, bɩ, sɩra nɔ ʋ, gər m Woso mɩm ʋ. 7Ŋ bɔ zaa ʋ meerbaarɔ nɔɔn duro m, kʋ gɔsɩ bɩ mim yɩ ŋ gʋr zi k'a dɩnda y. 8Kʋ gʋaa bɩr nyasʋrɛ a hargʋɔɔ nɩ, an lɛ da bɩ, a jɛɛrzannɔ nɩ y, a zaa sɩrakarɛ bɔ a jɛ m, a bʋnyaabaa lɛ da basɩrakarɛzaa m. 9K'ɩ ʋ k'ɩ zoro tɔ da zombaa daahan ci b'ʋ, a a ga m, kʋ zoro bɩ do dɔɔraa m busɔrdɩ ku, bɩ nyɩnta a ʋ, gʋaa deem taan••• lʋ sɔ. 10A a ga m sɔ, gʋɔɔ n a zibəəro mɩŋŋɔɔ barɛ kasɛtɩ ka, ŋn'a dɔ ŋ ʋ, a a nyɩnɔ tʋr mɩŋŋa, a saanɔɔ si mɩŋŋa a har ʋ, an wosogʋɔɔ gannɔ sʋrgɔ, an a da cicirzannɔ han, an zi mɩŋŋa do haay ba. 11Kʋ zonno pooro wɔɔ nɩ, ɩ bɩ ŋ tɔ da ci b'ʋ y, bala, kʋ gʋaayar sʋra bʋr an ta ŋ nɩ, bɩ ŋ y'a gʋ Krista zuure ma, ŋn'a ŋʋam k'a a ya a zim sa. 12A ba kʋ ŋ nawʋrɛ ncɩnaaʋ bɩ, n yɩ ŋ dʋdɔ yarlɛ, bala, ŋ n jɩm a lɛ ra lɛɛkarɛ ler kʋ ŋ y'a bɔ Krista m bɩ nɔ ʋ y. 13A n ta ʋ sɔ bɩ, mim ŋ y'a ka nyɩnta vam m, ŋn'ɩ gʋɔɔ harlɛrɔ sam, an lɛ da bɩ, a lɛ n'a zum gʋɔɔ minno ʋ, ŋ bɩr dundore a zi y, hɔ k'a n'a ga hɩrɛ m bɩ, bɩ ŋn'a hɩm. 14Naa tɔ ma bɩ, mɔɔ lɛ taa kʋ zonno pooro wɔɔ n'a ya ŋnɩ cɛ ka, ŋnɩ nyɩnɔ yɩ, ŋnɩ dɩga a jɛɛr mim ma mɩŋŋa, kʋ ŋ bɩ zaa ka wɔɔ jɩnnɔ wɔɔ ʋ, ŋn'a da ma, ŋn'a bʋnyaa hɩ wɔɔ ma y. 15Bala, zonno pooro wɔɔ gɔsɩnnɔ a bɔ zaa tɩrga b'ʋ kara, ŋn'ɩ zum Sʋtaana ʋ. 16Kʋ lʋ sɩrakarɛzaa ɩ zonno m a har gʋɔɔ barla, k'an nyasʋ ŋ nɩ, a b'a to kʋ kristagʋɔɔ sokʋma n kɔ ŋ tɔ ma y, k'an a da ma, an a da zonno kʋ ŋ gʋɔɔ ba ʋ rɔ wɔɔ han. 17Gʋɔɔ kʋ kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ m ŋn'a zi bam mɩŋŋa rɔ wɔɔ, ŋ y'a ga daʋrɛ m gallɛm hɩɩya, an lɛ da bɩ, niŋŋoo kʋ ŋ nɩ kɔm kan Woso lemim padarɛ zibəə kɩ, hɔdɩnda gʋɔɔ m zibəə kɩ rɔ wɔɔ. 18Bala, Wosoci b'a hɩ a ʋ: Ɩ bɩ hɔ du der k'a n'ɩ yɩr zɔm bɩ lɛ ma y. A a ya, an a hɩ sɔ, a ʋ: Zibəəzaa a ga m, an a zibəə nyɔɔdʋ yɩ. 19Kʋ gʋaa a hɩ a ʋ, lɛɛzaa mim ba, kʋ gʋaa hɩɩya gɛɛ kaakʋ n a hɩ ŋ ʋ, a mim bɩ do ba denter y, ɩ bɩ mim bɩ do si sɩra y. 20Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mimbʋnyaa bam nɔ wɔɔ, həən si ŋ ma gʋɔɔ woo••• lɛɛ, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ m nyi ba, ŋnɩ dundo a zi. 21A yɛ mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ han, Woso kan Krista Yeezuu kɩ, Woso malɛɛkarɔ wɔɔ kɩ lɛɛ, k'ɩ zu hɔ kʋ mɔɔ hɩ ɩbɩɩ m haay naa ʋ, ɩ bɩ jirə bɔ k'ɩ zɛ gʋaa m gumə ma y, gɛɛ k'ɩ gumə ka ʋ y. 22Ɩ b'ɩ wɔ ka gɔsɩ mim la nyagɩra m, k'an zi ba wosogʋɔɔ wɔɔ barla y, ɩ bɩ gasʋ gʋaa mimbʋnyaa ʋ y. Dundo ɩ mɩŋŋa zi, k'a bʋnyaa b'a nɔ ɩ ma y. 23Ɩ bɩ gɔɔta ɩ bɩr hi mire a minto bala y, dɩvɛn mi poore, ɩ nɔ k'a tɩr busum an tɩr ɩ dam kɔrɛ ma bɩ tɔ ma. 24Gʋɔɔ niŋŋoo mimbʋnyaarɔ ɩ yɩm garga ra, bɩ n ŋ dʋdɔ ka cɩna y, gɔsɩnnɔ hɔɔ bɩr dɔm zɔɔ y, ŋ mimbʋnyaarɔ wɔɔ dɔ n tɩr a ʋ jɛ ʋ. 25Zibəəro mɩŋŋɔɔ barɛ do m bɩ sɔ, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ hɔɔ tɩr yɩm garga ra, nɔɔ zibəə bɩr yɩm garga ra lɛɛm nɩ y, bɩ ŋ zɛm bɩ bɔ garga ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\