1 Timote 6

1Gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ lɔmbaa kɔrɛ nɔ ʋ rɔ wɔɔ a ga m, ŋn'a dɔ ŋ ʋ, a soʋrezannɔ wɔɔ a ga daʋrɛ m. Kʋ gʋɔɔ bɩ Woso tɔ zar y, kʋ ŋ bɩ wɔɔ hɔdɩndarɛ bɩ tɔ zar sɔ y. 2Lɔnnɔ kʋ ŋ soʋrezannɔ wɔɔ sɩrakarɛ zannɔ m nɔ wɔɔ, ŋ b'a hɩ ŋ ʋ, a hɔdeem kan ŋ kɩ Krista danyɩbaa nɔ ʋ, ŋnɩ ŋ gore bɔ ʋ y. A ga a ʋ m, ŋnɩ ŋ zi ba mɩŋŋa-mɩŋŋa denter an lɛ da, kʋ sɩrakarɛzannɔ m, ŋ bɔɔ m ŋnɩ ŋ ŋʋam, ŋn'ɩ ŋ zi bam bɩ tɔ ma. Hɔ k'ɩbɩɩ ga m, ɩ dɩnda gʋɔɔ m, ɩ ŋ dʋndɔ m bɩ n naa. 3Kʋ gʋaa ɩ hɔ vanta dɩndam, a bɩr yɛm wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista sɩra meerbaarɔ wɔɔ ma y, b'a bɩr yɛm hɔdɩndarɛ k'a ga kʋ ʋ ba kan mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ bɩ kɩ ma sɔ, 4gʋaa bɩ do bɩ, mɩŋŋabusurezaa m. A n hɔsɩ dɔ y, bɩsɩkarɛ waasɩ yaaba n ta m, an n'a kam ma k'a nyaa ba meerbaanyɩrɔ tɔ ma. Naa nɩ zɛm lɛtaama bʋnyaa m kan kʋmarɛwar kɩ, kʋ tɔ zarlɛ kɩ, hɔɔn da kʋ ma bʋnyaa kɩ m. 5A ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ hɔɔn m daŋŋada rɔ wɔɔ dam bɩsɩkarɛ jintoo ma, bala, ŋ n sɩra dɔ y, ŋn'a gɩngarɛ ŋ ʋ, sɩrakawosoʋ bɩ, hɔnyɩ yɩrɛ zaa m. 6Denter m, sɩrakawosoʋ bɩ, hɔnyɩ gʋta m, k'a ɩ yɩrɛ ʋ, ɩ y'ɩ zergam hɔ k'ɩ m ta m bɩ rɛ. 7Bala, bʋr kʋ wɔɔ ʋ durnya ʋ bɩ, wɔɔ n bʋr hɔsɩ nɩ y, wɔɔ y'ʋ bɔm sɔ ʋ wɔ m vam. 8Naa tɔ ma bɩ, kʋ wɔɔ ɩ hɔbɩrɛ m kan huu kɩ m, naa a ga m, an wɔɔ bɔ. 9Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a kam ma k'a ba hɔnyɩzannɔ wɔɔ, a do ŋ nawʋm makra nɔ ʋ, ŋn'ɩ gasʋm lɛtaamarɔ nɩbɩɩrɔ kʋ ŋ nɩ bʋnyaa baŋŋa nɔ ʋ. Lɛtaamarɔ wɔɔ duro nɩ gʋɔɔ dam zaarbarɛ kan nyaanlɛ kɩ ma. 10Bala, mimbʋnyaarɔ do haay məsi m busoo ŋʋarɛ m. Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ a nyʋnnyɔɔ ŋn'a ba sɩrakarɛ ma laatʋ, ŋn'ɩ fɩr do y'a hʋnhɔ yɩm a mɩsɩrbaa nɔ ʋ, busoo ŋʋarɛ kʋ ŋ gasʋ ʋ bɩ tɔ ma. 11B'ɩbɩɩ, Woso gʋaa n'ɩ mɩ, ɩ ba laatʋ naa woo••• ma, ɩ ɩ tɔ ʋ kan tɩrgabaa zibəə kɩ, mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ kɩ, kan sɩrakarɛ kɩ, ŋʋarɛ kɩ, tʋntɔʋrɛ kɩ, nyɩntabaa kɩ. 12Zoo mɩŋŋa kʋ sɩrakarɛ zoo m bɩ ba, mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nyasʋ kɔɔkɔɔ. Ɩbɩɩ bir Woso ʋ bɩ tɔ ma, ɩbɩɩ m nyɩnta ɩ yɛ ma, ɩ ɩ sɩrakarɛ bɔ ɩ lɛ ma mɩŋŋa gʋɔɔ cir lɛɛ. 13Kʋ m lɛ cɩnta ɩ m, Woso k'a nɩ mɩsɩrbaa kam hɔ haay ʋ bɩ taa, kan Krista Yeezuu kɩ taa, bɩ nyɩnta an a sɩrakarɛ kasɛtɩ ka mɩŋŋa Pɔns Pɩlatɩ taa. 14Lɛ kʋ mɔɔ n'a karɛ ɩbɩɩ ʋ bɩ ba n nɩ: Zu hɔ kʋ mɔɔ hɩ ɩbɩɩ m haay b'ʋ, ɩ nyasʋ m kʋ dintim b'a nɔ ma y, kʋ minsi bɩ nyɩnta ɩ gʋr zi sɔ y, kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista n tolle ba an a bɔ an bʋr. 15A zɛm dɔmɩm kʋ Woso a cɩnta k'an b'ʋr ma b'ʋ, Woso mɩŋŋa ɩ lɛ da haay, a y'a so heernyɔɔ ʋ, a m cinno haay Cir, a m zuubarɔ haay Zuuba, 16a mɩŋŋa y'a deem taan••• ɩ bɩr garɛ y, lɛɛgure kʋ gɔsɩ b'a dam ma an a zɔ ma nɔ an nɩ nyɩntaŋ ʋ, gɔsɩ n a yɩ y, bɩ gɔsɩ b'a dam ma an a yɩ y. A y'a so lɛbɔʋrɛ ʋ kan paŋŋa k'a nyarɛ ba ʋ kɩ! Amina. 17A hɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔ m durnya naa do nɔ ʋ rɔ wɔɔ m, ɩ ʋ, ŋ b'a mɩŋŋɔɔ busu, bɩ ŋ bɩ yo hɔnyɩ ma y, bala hɔ cenlezaa m. Bɩ, kʋ ŋ nɩ yo Woso ma, a m nɩ hɔ woo••• kam wɔɔ ʋ gʋta, kʋ wɔɔ m bɩr ta ŋ nɩ, ʋ ʋ heer nyɔɔ ŋ nɩ. 18A hɩ ŋ nɩ ɩ ʋ, ŋnɩ zi mɩŋŋa ba, ŋn'a ba zi mɩŋŋa barɛzannɔ gʋtɔɔ, ŋnɩ yɩ hɔkarɛzannɔ, ŋn'a da gʋɔɔ vantɔɔ han a hɔnyɩ bɩ m. 19Kʋ ŋ y'a barɛ ncɩnaaʋ, hɔnyɩ mɩŋŋa k'a b'a zarlɛ, ŋn'a cɩntarɛ a mɩŋŋɔɔ m booti hinni tɔ ma, k'a bɩ mɩsɩrbaa paan••• yɩ. 20Timote ra, nyasʋ hɔ kʋ Woso a da ɩ wɔ ʋ bɩ m, ɩ b'ɩ lɛ zu meerbaarɔ yaarsɩrɔ kʋ bɩsɩkawosoma meerbaarɔ m nɔ wɔɔ ʋ y, kan bɩsɩkarɛ kʋ n n'a hɩm ma hɔdɔrɛ, bɩ ŋʋaar hɔdɔrɛ m b'ʋ y. 21Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ sɩrakarɛ to ŋn'a nyʋnnyɔɔ, kʋ ŋ ʋ, a ta hɔdɔrɛ naa do m bɩ tɔ ma. Bɩ, kʋ Woso barka n nyɩnta kan ɩ kɩ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\