2 Korɛntɩ zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol, Woso hɔɔnhɔ ma m, mɔɔ nɩ m ba Krista Yeezuu zibəəzaa, mɔɔ kan wɔɔ danyɩ Timote kɩ m nɩ ci bɩ bam, a ba wɔɔ nawʋm Woso gʋɔɔ sokʋma k'a nɩ Korɛntɩ ʋ bɩ ma. A ba wɔɔ nawʋm wosogʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Akayii kʋrɔ vantɔɔ ʋ rɔ wɔɔ ma haay sɔ. 2A yɛ wɔɔ nawʋm wɔɔ Zɩ Woso, kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ han, kʋ ŋ nɩ barka kan laafɩɩ kɩ ka a ʋ. 3Ʋ ʋ lɛ bɔ Woso ʋ, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista Zɩ bɩ, wɔɔ Zɩ m, an n'a mɩŋŋa bam gʋɔɔ m tee•••, an nɩ ŋ heer wʋtam mim haay nɔ ʋ. 4A ɩ wɔɔ heer wʋtam wɔɔ fɩryɩrɛrɔ haay nɔ ʋ, kʋ wɔɔ n'ʋ da ma, ʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ fɩr do haay yɩm nɔ wɔɔ heer wʋta sɔ, heerwʋtarɛ kʋ wɔɔ yɩ a mɩŋŋa zi bɩ m. 5Denter m, kʋ wɔɔ nɩ fɩr yɩm gʋta amba Krista fɩr yɩ bɩ m bɩ, maam sɔ bɩ, Woso ɩ wɔɔ heer wʋtam gʋta Krista tɔ ma. 6Kʋ wɔɔ ɩ fɩr yɩm, fɩr bɩ yɩ wɔɔ nawʋm k'awɔɔ n heerwʋtarɛ yɩ, a bʋmbɔrɛ yɩ. Kʋ wɔɔ ɩ heerwʋtarɛ yɩrɛ, a yɩ wɔɔ nawʋm k'awɔɔ n a da ma a jɩm kɔɔkɔɔ fɩryɩrɛrɔ kʋ wɔɔ nɩ ŋ yɩm nɔ wɔɔ lɔɔrɔ nɔ ʋ. 7Naa tɔ ma m wɔɔ heer n kookoo awɔɔ mim bɩncɛ ʋ, bala, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ k'awɔɔ nɩ fɩryɩrɛrɔ kʋ wɔɔ nɩ ŋ yɩm nɔ wɔɔ yɩm bɩ, awɔɔ ɩ heerwʋtarɛ kʋ wɔɔ n ta m bɩ m sɔ. 8Wɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n'a dɔ a ʋ, wɔɔ fɩr yɩ gʋta Azii kʋrɔ wɔɔ ʋ, wɔɔ fɩr yɩ maam-maam an cem wɔɔ paŋŋa han. Wɔɔ n a gɩnga, ʋ ʋ, ʋ lam fɩr naa do nɔ ʋ y. 9Ɩɩn••• yɩ a ʋ ncɩnaaʋ karɛ, a gɩnga wɔɔ ʋ, ʋ ʋ, wɔɔ dʋdɔ n y'a yar k'a wɔɔ meeyaa bɔ ʋ. Yɩ a ʋ ncɩnaaʋ, wɔɔ n ʋ da ma dɔ, ʋ yo ʋ mɩŋŋɔɔ ma y, wɔɔ n yo Woso ma, bala, an nɩ gəəno mɩm bɔŋ ʋ. 10A wɔɔ yɔ karɛ fɩryɩrɛrɔ maam-maam kʋ ŋ y'a yo k'a wɔɔ meeyaa bɔ ʋ rɔ wɔɔ wɔ ʋ. Wɔɔ dɔ, ʋ ʋ, a ba n nɩ wɔɔ yɔm tee••• ŋ wɔ ʋ. 11Awɔɔ y'a dam wɔɔ han sɔ, yaa k'awɔɔ n n'a dam wɔɔ tɔ ma bɩ minto. Yɩ an nawʋrɛ ncɩnaaʋ, wɔɔ n daahan yɩ Woso zi gʋta, gʋɔɔ cir kʋ ŋ yaa da wɔɔ tɔ ma bɩ minto. Naa n'a kam sɔ gʋɔɔ gʋta n yaa da m barka. 12Hɔ k'a nɩ wɔɔ heer bam nyɩnta kan ʋ mɩŋŋɔɔ kɩ bɩ, wɔɔ noom k'an fu an nɩ wɔɔ kasɛtɩ kam mɩŋŋa bɩ m. Bala, wɔɔ ʋ mɩsɩrbaa ba kan gʋaa haay kɩ, an lɛ da bɩ, kan awɔɔ kɩ sɩra nɔ ʋ, kan ʋ heer kɩ haay. Woso y'a da wɔɔ han, a barka bɩ tɔ ma m wɔɔ n wɔ ʋ, ʋ naa ba, wɔɔ mɩŋŋɔɔ mindɔrɛ bɛɛ y. 13Hɔ kʋ wɔɔ n'a gʋrsɩra barɛ awɔɔ ma biyəə bɩ, a ba wɔɔ nawʋm k'awɔɔ n wɔ ʋ, a karɩnda ba, a jɩ dɔ mɩŋŋa. Bɩ, mɔɔ y'a gɩngam, m ʋ, awɔɔ hɔ kʋ wɔɔ ʋ k'ʋ a hɩ naa jɩ mam mɩŋŋa fasɩ. 14Dɩɩtaa naa, awɔɔ y'a jɩ mam poore a ʋ, wɔɔ nɩ yɩm awɔɔ heernyɔɔ, b'awɔɔ yɩm wɔɔ heernyɔɔ sɔ wɔɔ Zuuba Yeezuu wusigəre hinni ʋ. 15Mɔɔ naa nyasʋ m heer ʋ kɔɔkɔɔ hɔɔ, m a cɩnta kʋ m lɛɛ ka m bɔ awɔɔ zi b'ʋ, m awɔɔ heernyɔɔ da ra gallɛm hɩɩya. 16Kʋ m m to awɔɔ zi b'ʋ m ta Masedʋan ʋ, kʋ m bɩ m to Masedʋan ʋ, m bʋr awɔɔ zi b'ʋ k'awɔɔ n b'a da m han kʋ m ta Zidee ʋ. 17A hɩ awɔɔ ʋ gɩnga naa do kʋ mɔɔ wʋ bɩ, dɔ mɔɔ ka ra? Gɛɛ a hɩ awɔɔ ʋ, m gɩngarɔ wɔɔ wʋ mɔɔ nawʋm amba durnya gʋɔɔ hɔ bɩ m na? M n'a hɩm m ʋ, ɩɩn••• mɔɔ naa bam, m m ya m jɩm b'ʋ, m ʋ, ayy••• mɔɔ bɩ naa barɛ y. 18Sɩrazaa m Woso m, a m mɔɔ kasɛtɩzaa, meer kʋ mɔɔ ba kan awɔɔ kɩ bɩ, a n nyɩnta hɔɔn hɩɩya-hɩɩya nɔ ʋ y. 19Bala, Yeezuu Krista kʋ Woso Nyɩ m bɩ lemim kʋ wɔɔ pa da awɔɔ m bɩ, mɔɔ kan Silas kɩ, Timote kɩ bɩ, lemim bɩ do n nyɩnta "Ɩɩn••• kan Ayy••• kɩ" nɔ ʋ y. Nyɩnta a ʋ, sɩra nɔ ʋ. 20Bala, Yeezuu mɩŋŋa tɔ ma m, Woso n nɩ hɔ k'a ler bɔ haay barɛ. Bɩ y'a ka wɔɔ nɩ "Amina" dam Yeezuu tɔ ma, ʋ n'ʋ lɛ bɔm Woso ʋ. 21Woso nɩ wɔɔ paŋŋa dam la, awɔɔ kan wɔɔ kɩ Krista zuure nɔ ʋ. A ɩ wɔɔ bɔ ʋ, ʋ hɔ, 22an a wɔjɩ da wɔɔ ʋ a Sɛnt-Ɛspri m, k'a hɩnka a ʋ, a zɛm bɩ hɔ k'a ler bɔ wɔɔ m haay ka wɔɔ ʋ. 23Woso mɔɔ n'a barɛ m kasɛtɩzaa, kʋ mɔɔ ga a jɩra mɔɔ m ŋʋaarbarɛ m. Kʋ mɔɔ n a ŋʋa kʋ m awɔɔ heer kɔ bɩ y'a ka, mɔɔ n m ya m bʋr awɔɔ zi Korɛntɩ ʋ y. 24Wɔɔ bɩr ʋ kam ma kʋ minno niŋŋoo dɩnda awɔɔ m k'awɔɔ n sɩra ka ŋ ʋ paŋŋa nɩ y. Awɔɔ ɩ jɩnɩm kɔɔkɔɔ sɩra ka Krista ʋ nɔ ʋ kara. Bɩ, ʋ da wɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han k'awɔɔ n heernyɔɔ yɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\