2 Korɛntɩ zannɔ 10

1Awɔɔ y'a hɩm mɔɔ mɩŋŋa Pol ma, a ʋ, kʋ mɔɔ y'awɔɔ bire ʋ, nyibəəzaa m mɔɔ m, bɩ kʋ mɔɔ laatʋ bɩ mɔɔ nɩ m darɛ m nyaa ma kan awɔɔ kɩ. Bɩ, a yɛ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han Krista bʋgʋ-bʋgʋdabaa m kan a ŋʋarɛ kɩ m, m ʋ: 2A b'a ka kʋ mɔɔ bɩ lee ku awɔɔ bire ʋ, kʋ m m da m nyaa ma wa! Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a gɩngarɛ ŋ ʋ, ʋ zi woo••• ba wɔɔ nawʋm gʋaa hɔɔndarɛ m bala rɔ wɔɔ, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ mɔɔ m da ma, m m da m nyaa ma kan ŋ kɩ. 3Sɩra m, wɔɔ mɛ kʋ wɔɔ n ta m ʋ n'ʋ mɩsɩrbaa bam nɩ naa, mɛsim m. Bɩ wɔɔ bɩr Woso zuure zoo bɩ bam gʋaa hɔɔndarɛ nɩ y. 4Yar mɔdrɔ kʋ wɔɔ n ta m, ʋ nɩ yar bɩ barɛ ŋ nɩ rɔ wɔɔ, durnya gʋɔɔ n ta ŋ nɩ rɔ wɔɔ bɛɛ y. Wɔɔ hɔɔ wɔɔ, Woso yar mɔdrɔ paŋŋazannɔ m ŋn'a dam ma ŋnɩ bʋr jɩnnɔ gʋtɔ-gʋtɔɔ ra. Wɔɔ ɩ hɔɔndarɛrɔ daŋŋadɔɔ zaar bam. 5Wɔɔ ɩ hɔɔ kʋ gʋɔɔ ŋ sa mɩŋŋabusure nɔ ʋ ŋn'a ta m Woso dɔrɛ m toore rɔ wɔɔ zaar bam, wɔɔ ɩ hɔɔndarɛ haay dam jɩm ʋ, ʋ n'a karɛ a zannɔ nɩ yɛm Krista ma. 6Bɩ, k'awɔɔ hɩnka a ʋ, awɔɔ ɩ yɛm hɔ kʋ wɔɔ n'a hɩm haay ma fasɩ, k'a dɔ a ʋ, wɔɔ ʋ banka ʋ a nya k'ʋ gʋɔɔ haay kʋ ŋ bɩr yɛm nɔ wɔɔ hʋnhʋr. 7Gɛɛ dɩga awɔɔ nawʋm hɔ kʋ gʋɔɔ n'a yɩrɛ a mɩm m bɩ ma bala ra? Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ gʋaa ʋ Krista hɔ n a mɩ fasɩ, k'an a hɔɔn da an a dɔ sɔ a ʋ, Krista y'a so wɔɔ ʋ, amba a a so a zaa ʋ bɩ m. 8Baa kʋ mɔɔ m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ gʋta, lɛ kʋ Krista a ka mɔɔ ʋ bɩ tɔ ma bɩ, a nyannɩ ba mɔɔ nɩ y. Bɩ, lɛ kʋ mɔɔ m ta m naa, a ka Woso ʋ mɔɔ ʋ, k'awɔɔ n wɔ ʋ a ta lɛɛ, a sokʋma bɩ nɔ ʋ, awɔɔ zaarbarɛ tɔ ma bɛɛ y. 9Mɔɔ lɛ baa k'awɔɔ n a gɩnga a ʋ, m ka mɔɔ nawʋm ma kʋ m awɔɔ da bɔ ʋ m ciro wɔɔ meerbaarɔ nɩ y. 10Bala, n y'a hɩrɛ, n ʋ: "Mɔɔ ciro wɔɔ meerbaarɔ kʋsɩ, nyaa meerbaarɔ m sɔ, bɩ kʋ mɔɔ bʋr m nɩ kan awɔɔ kɩ, paŋŋawarzaa n mɔɔ m, bɩ mɔɔ n meerbaa dɔ sɔ y." 11Bɩ gʋaa k'a nɩ naa hɩm bɩ, mɔɔ ʋ, kʋ m a hɩ m, m ʋ: Hɔ kʋ wɔɔ n'a gʋrsɩra barɛ ʋ ciro wɔɔ ʋ kʋ wɔɔ ba awɔɔ bire ʋ bɩ tɔ ma bɩ, kan hɔ kʋ wɔɔ n'a bam kʋ wɔɔ ɩ kan awɔɔ kɩ bɩ, ŋ hɔdeem, ŋ jirə ba ʋ y. 12Sɩra m, wɔɔ b'ʋ dam ma ʋ ʋ ga kʋ ʋ gɛɛ ʋ ʋ makra ba gʋɔɔ kʋ ŋ n'a hɔɔn darɛ ŋ ʋ, a lɛ da gʋɔɔ m nɔ wɔɔ ma y. Hɔɔnwarzannɔ m brɔɔ m. Bɩ y'a ka ŋn'ɩ dɩgarɛ a mɩŋŋɔɔ ma k'a a makra ba kan gʋɔɔ kɩ, ŋn'a makra barɛ a mɩŋŋɔɔ ma. 13Bɩ kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ bɩ yɛrɛ ʋ ʋ lɛ bɔ ʋ mɩŋŋɔɔ ʋ, an cem jirə kʋ Woso a ka bɩ han y, wɔɔ y'ʋ lɛ bɔrɛ ʋ mɩŋŋɔɔ ʋ zibəə kʋ Woso a ka wɔɔ ʋ k'ʋ a ba bɩ tɛkka ma, a ka k'a ʋ wɔɔ n'ʋ da ma ʋ lee ku awɔɔ zi bɩ nɔ ʋ. 14Bala, ta kʋ wɔɔ ʋ awɔɔ zi b'ʋ bɩ, cem bɛɛ wɔɔ ʋ ʋ jirə han y. Wɔɔ ɩ lɛɛ ka, ʋ bɩ Krista lemim nyɩnta pa da awɔɔ m. 15Wɔɔ bɩr ʋ lɛ bɔrɛ ʋ mɩŋŋɔɔ ʋ gʋɔɔ vantɔɔ zibəə tɔ ma y. Bɩ, wɔɔ ta ʋ heer lɛ k'awɔɔ sɩrakarɛ n a da ra, kʋ wɔɔ zibəə n paŋŋa yɩ gʋta awɔɔ barla sɔ, zibəə kʋ Woso wɔɔ da ʋ bɩ m naa, wɔɔ bɩ bɔrɛ a jirə la nɩ y. 16Wɔɔ wɔŋ ʋ ncɩnaaʋ ʋ lemim nyɩnta bɩ pa da kʋrɔ kʋ ŋ nɩ laatʋ awɔɔ kʋ bɩ ma rɔ wɔɔ ʋ, bɩ wɔɔ b'ʋ lɛ bɔrɛ ʋ mɩŋŋɔɔ ʋ zi kʋ gʋɔɔ vantɔɔ a ba tɔ ma y, zi kʋ Woso a ka brɔɔ ʋ kʋ ŋ n'a ba bɩ n bɩ. 17Wosoci b'a hɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a ʋ k'a a lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ, a b'a lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ y, an a lɛ bɔ hɔ kʋ Zuuba a ba b'ʋ." 18Bala, gʋaa k'a n'a lɛ bɔrɛ a mɩŋŋa ʋ a zim bɩ bɛɛ Woso nɔ nɩ yɩm ma y. Gʋaa kʋ Woso mɩŋŋa n'a lɛ bɔŋ ʋ bɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\