2 Korɛntɩ zannɔ 11

1Kɛɛrɛ naa, mɔɔ hɔɔzaabaa meer bam kan awɔɔ kɩ, k'a yɛ ma. Ɩɩn••• a yɛ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han k'a yɛ mɔɔ hɔɔzaabaa meerbaa bɩ ma. 2Awɔɔ ŋʋa kʋ mɔɔ nawʋm bɩ, jɩmbaa n ta mɔɔ m, a to a ʋ Woso zi. Bala, awɔɔ banka mɔɔ ʋ amba nyɩmbʋɛɛrɛ k'a n yar dɔ bɩ m, kʋ m a ka Krista ʋ, k'a n yɩ awɔɔ zim. 3Bɩ, mɔɔ da nɩ bɔŋ ʋ, mɔɔ ʋ, a a da ma gʋɔɔ n bra ba awɔɔ m ŋʋaarlɔ m awɔɔ n a bɔ Krista zuure ʋ paan•••, amba mɩm bɩ bra ba Ɛɛvɩ m ŋʋaarlɔ meerbaa m bɩ m. 4Meer bɩ ba mɔɔ nawʋrɛ ncɩnaaʋ, bala, kʋ gʋaa bʋr an nɩ Yeezuu Krista vanta mim hɩrɛ, an nɩ meer bɩ bam ɛspri kʋ Sɛnt-Ɛspri bɛɛ m bɩ nɩ, an nɩ lemim vanta pa darɛ awɔɔ m, bɩ lemim nyɩnta k'awɔɔ zu ʋ biisi bɩ bɛɛ y, awɔɔ tɩr a gu a yɛ ma. 5Gʋɔɔ k'awɔɔ n'a hɔɔn darɛ ŋ ma a ʋ, zibəəzannɔ kʋ ŋ lɛ da rɔ nɩ ŋ mɩ rɔ wɔɔ, mɔɔ y'a gɩngam m ʋ ŋ n lɛ da mɔɔ nɩ y. 6A a da ma mɔɔ bɩ wɔŋ ʋ, m meer ba wɩsɩ am ŋ hɔ bɩ nɩ y, bɩ kʋ Woso hɔdɔrɛ mim nɩ, ŋ bɩ jɩra mɔɔ nɩ y. Mɔɔ m hɔdɔrɛ bɩ hɩnka hɔ haay nɔ ʋ, mim haay nɔ ʋ. 7Kʋ mɔɔ bɩ Woso lemim nyɩnta pa da awɔɔ m bɩ, a pa bɩ da mɔɔ ʋ awɔɔ m vam, mɔɔ n hɔsɩ si awɔɔ han y. M mɩŋŋa mɔɔ zer, kʋ m awɔɔ gore da ʋ. A hɩ awɔɔ ʋ, a ba kʋ mɔɔ ʋ ncɩnaaʋ naa, kʋrɔ mɔɔ ʋ ma ra? 8Nyɩnta kʋ mɔɔ ʋ awɔɔ zi b'ʋ bɩ, kristagʋɔɔ sokʋmarɔ vantɔɔ ɩ mɔɔ yawʋra ba, mɔɔ brɔɔ wɔ nya, kʋ m m da awɔɔ han. 9M da kʋ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han b'ʋ bɩ, kʋ busoo mim ta mɔɔ ma, mɔɔ bɩr awɔɔ kɔm k'a hɔsɩ kaŋ ʋ y. Wɔɔ danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ Masedʋan ʋ rɔ wɔɔ bʋr, ŋnɩ hɔ kʋ mɔɔ lɛ n taa haay bɩ ka mɔɔ ʋ. Mɔɔ n yɛ fɩɩgaa k'awɔɔ n kɔ mɔɔ mim ma y, naa mɔɔ nɩ gɔɔtarɛ m bɩr a bam. 10Naa m mɔɔ goredaʋrɛ, sɩra mɔɔ n'a hɩm Krista k'a nɩ mɔɔ ʋ bɩ tɔ m, mɔɔ b'awɔɔ busoo sire y, m lɛ mɔɔ n'a bɔrɛ m mɩŋŋa ʋ naa tɔ ma, bɩ gɔsɩ b'a dam ma Akayii kʋrɔ wɔɔ ʋ jilli an a ta mɔɔ m toore naa nɔ ʋ y. 11Bɔ m mɔɔ n naa hɩ? Mɔɔ bɩr awɔɔ ŋʋam gɛ? Ayy•••, Woso a dɔ a ʋ mɔɔ y'awɔɔ ŋʋam. 12Hɔ kʋ mɔɔ n'a bam naa, mɔɔ gɔɔtarɛ m bɩr a barɛ ncɩnaaʋ can, kʋ m a ka kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ lɛ n taa k'a a lɛ bɔ a mɩŋŋɔɔ ʋ, a ʋ, a ɩ zi bam, am wɔɔ hɔ bɩ m nɔ wɔɔ n a da jɩm ʋ, kʋ ŋ b'a da ma ŋnɩ naa hɩ y. 13Gʋɔɔ nɔɔn duro, zibəəzannɔ paan•••rɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ y, ŋʋaar ŋn'a bam gʋɔɔ m a zibəə bɩ nɔ ʋ, ŋn'a hɔ barɛ ɩ ʋ, Krista zibəəzannɔ m. 14Bɩ naa do naa, zɛkədə mim b'a nɔ ʋ y, bala, Sʋtaana mɩŋŋa a da ma an a mɩŋŋa ba ɩ ʋ, lɛɛgure malɛɛka m. 15K'a yo Sʋtaana mɩŋŋa wɔ ʋ an naa ba bɩ, k'a maam wɔɔ b'a hɩm ʋ ʋ, a zibəənyɩnɔ wɔɔ b'a mɩŋŋɔɔ barɛ ɩ ʋ zibəətɩrgazannɔ n a mɩ wa. Bɩ, ŋ nyambʋrlɛ bɩ, bɔ a nawʋm kʋ ʋ kan ŋ zibəə bɩ kɩ, a yɩrɛ ŋ ma bʋnyaa. 16Kʋ m m ya, m so ra, awɔɔ gɔsɩ bɩ dɩga mɔɔ ma ɩ ʋ, hɔɔzaa n mɔɔ nɩ y. Gɛɛ k'awɔɔ ʋ hɔɔzaa n mɔɔ nɩ, k'a maam k'a yɛ mɔɔ ma amba awɔɔ nɩ yɛm hɔɔzannɔ ma bɩ m, kʋ m wɔ ʋ m m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ poore. 17Hɔ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a ba naa, Zuuba hɔɔnhɔ bɛɛ m kʋ mɔɔ n a ba ncɩnaaʋ y. Kʋ mɔɔ ʋ kʋ m m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ naa, hɔɔzaabaa zibəə m. 18K'a a yo gʋɔɔ gʋta n'a lɛ bɔrɛ a mɩŋŋɔɔ ʋ durnya minno ma bɩ, mɔɔ yɩ m lɛ bɔrɛ m mɩŋŋa ʋ sɔ. 19Awɔɔ kʋ mindɔrɛzannɔ n'a mɩ rɔ wɔɔ, awɔɔ ɩ yɛm hɔɔzannɔ ma naanaa. 20Awɔɔ ɩ yɛm gʋɔɔ n'a sore awɔɔ ʋ am lɔnnɔ hɔ bɩ m, ŋn'ɩ hɔ yɔrɛ a m, ŋn'ɩ ŋʋaar barɛ a m, ŋn'awɔɔ gore bɔŋ ʋ, ŋn'awɔɔ sʋnsɔ wʋm. 21Nyannɩ ɩ mɔɔ zɛm, bala, wɔɔ n wɔ ʋ, ʋ naa ba awɔɔ nɩ y. Bɩ kɛɛrɛ naa, mɔɔ meer bɩ barɛ am hɔɔzaa hɔ bɩ m, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a lɛ bɔrɛ a mɩŋŋɔɔ ʋ hɔɔ niŋŋoo m nɔ wɔɔ, mɔɔ yɩ m lɛ bɔrɛ m mɩŋŋa ʋ hɔɔ wɔɔ duro m sɔ. 22Gʋɔɔ wɔɔ duro ʋ ebree gʋɔɔ n'a mɩ, bɩ, ebree gʋaa n mɔɔ m sɔ. Ŋ ʋ, Israyɛl gʋɔɔ n'a mɩ, mɔɔ maam sɔ. Ŋ ʋ, Abraham yaŋŋɔɔ n'a mɩ, bɩ mɔɔ maam sɔ. 23Ŋ ʋ, Krista zibəənyɩnɔ n'a mɩ, ʋnhʋʋn•••, mɔɔ hɔɔzaabaa meer bam fasɩ kɛɛrɛ, Krista zibəənyɩ m mɔɔ m an lɛ da ŋ la. Mɔɔ zi ba an lɛ da ŋ hɔ ra. N mɔɔ du lɔnnɔcɛ ʋ an lɛ da ŋ la, n mɔɔ zɛ mawʋr m an lɛ da ŋ la sɔ, mɔɔ m mee ka zɛ ma gallɛm hɔka. 24Zɩɩfʋrɔ lɛɛzannɔ mɔɔ nyasʋ gallɛm soor ŋnɩ mɔɔ zɛ mawʋr m, mɔɔ zɛ n tɩr a ʋ mawʋr bɩ m gallɛm bukərku a yaa n nɛɛhʋ. 25Rɔm gʋɔɔ mɔɔ nyasʋ gallɛm kaakʋ ŋ nɩ mɔɔ zɛ bannɔ m, hindeem ʋ gʋɔɔ mɔɔ bɩmba jaarɔ m k'a mɔɔ meeyaa bɔ ʋ. Mɔɔ m yo kʋ m ga kɔɔlʋʋ nyoobarɛ nɔ ʋ gallɛm kaakʋ, hindeem ʋ mɔɔ gɔɔta higʋta ʋ dɔmɩm deem, dɔ n mɩ n nɩ mɔɔ bɔ lɛm. 26Mɔɔ zaakʋ gʋta, mɔɔ zaakʋrɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ, pɛrgʋrɔ kʋ ŋ tɩr yar lɔ wɔɔ a yo k'a mɔɔ bɩ, dazaamazannɔ a yo k'a mɔɔ zɛ sɔ, mɔɔ dogʋɔɔ a ŋʋa k'a mɔɔ meeyaa bɔ ʋ sɔ. Doro vantɔɔ gʋɔɔ a yo k'a mɔɔ zɛ gər sɔ. Minno a yo k'a mɔɔ yɩ kʋnɔrɔ ʋ, kan poohɔɔnrɔ kɩ ʋ, higʋtɔɔ burə ʋ sɔ, ŋʋaar kristagʋɔɔ barla sɔ. 27Mɔɔ zi kʋsɩrɔ ba, m makra kʋsɩrɔ yɩ, hinceem tɩr jɩra mɔɔ ma, nɔ n tɩr mɔɔ zɛ kan mɩsɩ kɩ, m tɩr m lɛ kʋsɩ pakra m, nyɛɛm mɔɔ zɛ, huu jɩra mɔɔ ma sɔ. 28Mɔɔ bɩ m kɔrɛ m minno vantɔɔ hɩ y, dɔmɩm biyəə mɔɔ heer ɩ kɔm kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ mim tɔ ma. 29Kʋ paŋŋawarzaa m gʋaa nɩ, b'ɩ ʋ, mɔɔ m. Kʋ gʋaa a do mimbʋnyaa nɔ ʋ b'a busu mɔɔ ma gʋta, ɩ ʋ mɔɔ m. 30Kʋ mɔɔ ʋ kʋ m m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ, m lɛ mɔɔ n n'a bɔrɛ m paŋŋawar minno ʋ. 31Woso, wɔɔ Zuuba Yeezuu Zɩ bɩ, a a dɔ a ʋ, ŋʋaar bɛɛ mɔɔ n'a barɛ y. Bɩ, k'a tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ dɔmɩm haay. 32Nyɩnta kʋ mɔɔ ʋ Damas kʋ ʋ bɩ, kʋ bɩ dɩgamazaa kʋ cir Aretas a so ʋ b'a ka yarbənno n jɩm kʋ bɩ lɛrɔ ma, k'a mɔɔ ku a mɔɔ nyasʋ. 33Bɩ, gʋɔɔ mɔɔ da kasɩ ʋ, n n'a ka mɔɔ n bɔ kʋ bɩ pəŋŋə bɩ tokoro deem m, yɩ a ʋ ncɩnaaʋ kʋ bɩ dɩgamazaa bɩ n mɔɔ ku an mɔɔ nyasʋ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\