2 Korɛntɩ zannɔ 12

1Mɔɔ gɔɔtarɛ m m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ ra? Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ a nyɔɔdʋ ba ʋ y, bɩ kɛɛrɛ naa, mɔɔ hɔɔ kʋ Zuuba ŋ hɩnka mɔɔ m nɩnnarɛ nɔ ʋ rɔ wɔɔ mim hɩm. 2Mɔɔ kristagʋaa dɔ, Woso n a busu an ta m a zi arzana ʋ, a busure dɔɔraa bueeresi hɔ m naa. Mɔɔ n a dɔ kʋ ta a ʋ arzana ʋ paan•••, gɛɛ hɔhɩnkarɛ a a yɩ y, Woso ɩ naa dɔ. 3Denter m, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, Woso a busu an ta m arzana ʋ, a a da ma hɔhɩnkarɛ a a yɩ, a a da ma Woso a busu paan••• an ta m arzana ʋ b'ʋ, Woso ɩ naa dɔ mɔɔ n a dɔ y. 4Arzana ʋ b'ʋ bɩ, a meerbaarɔ niŋŋoo ma, gʋaa n a ga m an so ŋ la y, bɩ, zaa ba ʋ, gʋaa n ŋ mim hɩrɛ y. 5M lɛ mɔɔ n'a bɔrɛ m mɩŋŋa ʋ, gʋaa ncɩnaaʋ bɩ tɔ ma, bɩ mɔɔ bɩ m lɛ bɔrɛ m mɩŋŋa ʋ y. Kʋ mɔɔ ʋ kʋ m m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ, m paŋŋawar minno mɔɔ nɩ ŋ hɩm. 6K'a hɩ mɔɔ ʋ kʋ m m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ, mɔɔ bɩ yɩm hɔɔzaa y, bala, mɔɔ sɩra hɩm. Bɩ, mɔɔ lɛ baa kʋ m m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ y, bala, mɔɔ lɛ baa kʋ gʋaa n a hɔɔn da mɔɔ ma an lɛ da m bɩncɛ ra, zi kʋ mɔɔ ba an n'a yɩm nɔ ʋ, gɛɛ meer kʋ mɔɔ n'a bam an n'a mam nɔ ʋ y. 7Hɔɔ gʋtɔɔ nɔɔn duro kʋ Woso ŋ hɩnka mɔɔ m b'a da ma an a ka mɩŋŋabusure n a so mɔɔ ʋ. Naa tɔ ma m Woso n yaaba da mɔɔ zi an nɩ mɔɔ kɔm, kʋ mɔɔ bɩ m mɩŋŋa busu y. Yaaba bɩ, bɔ a ʋ kʋ ʋ ɩ ʋ, Sʋtaana zibəəzaa deem zibəə m, an nɩ mɔɔ zɛm, kʋ mɔɔ bɩ m mɩŋŋa busu y. 8Mɔɔ yaa da Woso m gallɛm kaakʋ k'an mɔɔ yɔ fɩryɩrɛ naa do wɔ ʋ. 9A n a nyɩ bɔ mɔɔ n'ʋ, a ʋ: "Mɔɔ barka b'ɩbɩɩ bɔ, bala, k'ɩbɩɩ ɩ paŋŋawar nɔ ʋ, bɩ mɔɔ barka b'a zi ba fasɩ." Naa tɔ ma bɩ, mɔɔ yɩ m heer nyɔɔm m m lɛ bɔ m mɩŋŋa ʋ, m paŋŋawarlɔ tɔ ma, kʋ Krista paŋŋa bɩ n nyɩnta mɔɔ gʋr zi fasɩ. 10Naa y'a ka Krista tɔ ma mɔɔ nɩ m heer nyɔɔm, kʋ mɔɔ ɩ paŋŋawarlɔ nɔ ʋ, kʋ gʋɔɔ ɩ mɔɔ sʋnsɔ wʋrɛ, kʋ minno a hʋnhɔ ɩ mɔɔ yɩrɛ, kʋ gʋɔɔ ɩ fɩr kam mɔɔ ma, kʋ minno ɩ mɔɔ heer kɔm sɔ. Bala, kʋ mɔɔ ɩ paŋŋawar nɔ ʋ, bɩ mɔɔ paŋŋa n ta ʋ. 11Mɔɔ ɩ meerbaa bɩ barɛ ɩ ʋ, hɔɔzaa m mɔɔ m, b'awɔɔ ɩ mɔɔ da ʋ paŋŋa m. Awɔɔ y'a ga m hɔɔ a mɔɔ nyaa ba. Bala, baa kʋ hɔsɩ bɛɛ m mɔɔ nɩ, gʋɔɔ k'awɔɔ nɩ dɩgarɛ ŋ ma zibəəzannɔ wɩsɩrɔ wɔɔ, ŋ n lɛ da mɔɔ m hɔsɩ nɔ ʋ y. 12Zibəəro kʋ ŋ n'a hɩnkarɛ ŋ ʋ, kristazibəəzaa m mɔɔ m nɔ wɔɔ, ziro wɔɔ duro ba mɔɔ ʋ gʋɔɔ bire ʋ kan bʋraama gʋta kɩ. Zibəəro wɔɔ duro, hoserlo do y'a hʋnhɔ m kan gɩngarɛ do y'a hʋnhɔ kɩ. 13Bɔ n ta ʋ mɔɔ n a ba kristagʋɔɔ sokʋmarɔ vantɔɔ wɔɔ m, mɔɔ n a ba awɔɔ nɩ? K'a maam kʋ mɔɔ n yɛ k'awɔɔ n dɩga mɔɔ mɩsɩrbaa mim ma bɩ m. K'a kʋrɔma naa do sugur ka m ʋ. 14Dɩɩtaa naa, mɔɔ m banka m a nya kʋ m bʋr awɔɔ zi b'ʋ, a gallɛm kaakʋ hɔ mɔɔ nɩ zɛm b'ʋ naa, bɩ kʋ mɔɔ bɩ bʋr, mɔɔ bɩ yɛm awɔɔ n dɩga mɔɔ mim ma y. Awɔɔ mɩŋŋɔɔ mɔɔ nɩ m karɛ a ma, awɔɔ busoo bɛɛ y. Bala, nyɩnɔ bɛɛ n'a kam busoo ma k'a nyasʋ a zɩrɔ nɩ y, zɩrɔ wɔɔ n'a kam ma ŋn'ɩ nyasʋrɛ a nyɩnɔ m. 15Kʋ mɔɔ nɩ, heernyɔɔ m kan mɔɔ kɩ, kʋ m hɔ kʋ mɔɔ n ta m haay sa kan m mɩŋŋa kɩ, m m da m awɔɔ han. Awɔɔ ŋʋa kʋ mɔɔ nawʋm gʋta ncɩnaaʋ naa y'a ka awɔɔ bɩr mɔɔ ŋʋam na? 16Awɔɔ yɛ a dɔ a ʋ, mɔɔ n yɛ k'awɔɔ n kɔ mɔɔ nyasʋm tɔ ma y. B'a da ma gʋaa n a hɩ a ʋ, hɔɔnkarɛ zi mɔɔ ba kʋ m awɔɔ ku m wɔ ʋ, ŋʋaarlɔ m. 17Mɔɔ ŋʋaar ba awɔɔ m kʋ m hɔ yɩ awɔɔ gʋr zi ra? Mɔɔ gʋɔɔ kʋ mɔɔ ŋ nyɔɔ awɔɔ zi rɔ wɔɔ gʋaa deem da ʋ k'an ŋʋaar ba awɔɔ m na? 18Mɔɔ yɛ Tiitɩ han an ta awɔɔ zi b'ʋ, kan wɔɔ danyɩ kʋ mɔɔ mim hɩ awɔɔ m biisi bɩ kɩ. Awɔɔ a da ma a hɩ a ʋ, Tiitɩ ŋʋaar ba awɔɔ m k'a hɔ yɩ ra? A mɩŋŋa kan mɔɔ kɩ, tar deem wɔɔ sa, ʋ ʋ mɩsɩrbaa bɩ ba m, kan ʋ zibəə kɩ. 19A hɔɔn k'awɔɔ n'a darɛ a ʋ, ʋ ka wɔɔ nawʋm ma kʋ gumə ka ʋ mɩŋŋɔɔ ʋ awɔɔ lɛɛ bɩ, a dɔmɩm laatʋ. Ayy•••, ʋ meerbaa bɩ ba wɔɔ nawʋm Woso taa amba Krista n'a ŋʋam bɩ m, bɩ, ʋ gʋaasɩbɔɔ, naa haay hɩ wɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ n ta lɛɛ sɩrakarɛ nɔ ʋ. 20Mɔɔ da ɩ bɔŋ ʋ, m ʋ, ɩ b'a ka mɔɔ n bʋr awɔɔ zi b'ʋ m bɩ dɩga a hɔ kʋ mɔɔ n'a gɩngarɛ awɔɔ zi bɩ bɩ maam nɩ y, awɔɔ n a yɩ sɔ a ʋ, hɔ k'awɔɔ n'a gɩngam mɔɔ zi bɩ, a bɩ maam sɔ y. Mɔɔ da ɩ bɔŋ ʋ, m ʋ, ɩ b'a ka nyaa n bɩ nyɩnta ʋ, kan jɩmbaa kɩ, nɔmaa kɩ, mɩmbɔkʋma kɩ, kan sʋnsɔwʋrɛ kɩ, gʋɔɔtɔzarlɛ kɩ, kan mɩŋŋabusure kɩ, warkʋma kɩ y. 21Mɔɔ da ɩ bɔŋ ʋ sɔ, m ʋ, m ya kʋ mɔɔ ʋ m nɩ zɛrɛ awɔɔ zi b'ʋ naa, ɩ b'a ka Woso n mɔɔ da nyannɩ ʋ awɔɔ bire ʋ wa. M m ya m nyi ka gʋɔɔ gʋta kʋ ŋ mimbʋnyaa ba hɔɔ, ŋnɩ gɔɔta ŋn'a bɔ a taam a dintim zibəəro wɔɔ nɔ ʋ rɔ wɔɔ tɔ ma wa, a a da ma ŋnɩ gɔɔta ŋn'ɩ jaan dam, ŋn'a zibʋnyaarɔ wɔɔ bam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\