2 Korɛntɩ zannɔ 13

1Kʋ mɔɔ bɩ bʋr awɔɔ zi b'ʋ, a gallɛm kaakʋ hɔ m naa kɛɛrɛ. Amba Wosoci b'a hɩ, a ʋ: "Kʋ gʋaa ʋ, gʋaa vanta mim ba, pakra m kʋ mim bɩ kasɛtɩzannɔ n nyɩnta ʋ hɩɩya gɛɛ kaakʋ, kʋ mim bɩ n yɩ sɩra", kʋ mɔɔ bɩ lee ku, naa wɔɔ n'a bam. 2Kʋ m lɛɛ ka m a hɩ gʋɔɔ kʋ ŋ mimbʋnyaa ba hɔɔ rɔ wɔɔ m kan gʋɔɔ mɩsɩrɔ wɔɔ kɩ m, bʋr kʋ mɔɔ ʋ b'ʋ a hɩɩya hɔ ma bɩ, mɔɔ ŋ bɔ zaa ʋ, bɩ kɛɛrɛ naa, kʋ mɔɔ ba b'ʋ naa, mɔɔ y'a hɩrɛ m ʋ, kʋ mɔɔ m ya m bʋr awɔɔ zi b'ʋ, mɔɔ bɩ gɔsɩ tore y, mɔɔ hʋnhʋrlɛ karɛ ŋ haay ʋ. 3Awɔɔ lɛ taa k'a a dɔ a ʋ, Krista a meerbaa da mɔɔ lɛ ʋ mɔɔ n'a bam, gɛɛ lɔ? K'a maam awɔɔ y'a dɔrɛ. Paŋŋawarzaa bɛɛ m Krista m awɔɔ gʋr zi y. A y'a paŋŋa bɩ hɩnkarɛ awɔɔ bire ʋ. 4Sɩra m, a zɛ kʋ n y'a ʋ gɔdarkʋra ma bɩ, a nyɩnta paŋŋawar nɔ ʋ, bɩ, a y'a mɩsɩrbaa bam kɛɛrɛ Woso paŋŋa tɔ ma. Kʋ wɔɔ ʋ zɛ kʋ ra kan kɩ bɩ, wɔɔ ɩ paŋŋawar nɔ ʋ sɔ, bɩ, ʋ mɩsɩrbaa bɩ ba wɔɔ nawʋm kan kɩ, ʋ n'ʋ zi bɩ bam kan awɔɔ kɩ Woso paŋŋa m. 5K'a bɔ a dɩga a mɩŋŋɔɔ ma a zim, awɔɔ ɩ mɩsɩrbaa bam sɩrakarɛ nɔ ʋ gɛ. Awɔɔ dɔ a ʋ, Yeezuu Krista y'awɔɔ bire ʋ, gɛɛ lɔ? K'awɔɔ n a dɔ, k'a maam, k'awɔɔ bɩ wɔŋ ʋ a a sɩrakarɛ zibəəro hɩnka bɩ tɔ ma m. 6Bɩ, mɔɔ y'a gɩngam mɔɔ ʋ, awɔɔ dɔ a ʋ, wɔɔ bɩ jɩra m sɩrakarɛ zibəəro hɩnkarɛ ra wa. 7Yaa wɔɔ n'a dam Woso m, k'awɔɔ bɩ mimbʋnyaa ba y. Ʋ ka bɛɛ wɔɔ nawʋm ma, k'ʋ a hɩnka awɔɔ m, ʋ ʋ, ʋ gumə ta ʋ wa. Ʋ ka wɔɔ nawʋm ma k'awɔɔ n a mɩŋŋa ba, baa k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, wɔɔ bɩ gumə yɩm mim kʋ wɔɔ dɩnda naa nɔ ʋ y. 8Bala, wɔɔ ba paŋŋa m k'ʋ sɩra da jɩm ʋ y. Paŋŋa wɔɔ n ta m k'ʋ a ka, kʋ sɩra n ta lɛɛ. 9Kʋ wɔɔ ɩ paŋŋawar nɔ ʋ, awɔɔ nɩ paŋŋa m denter, wɔɔ y'ʋ heer nyɔɔm. Wɔɔ n'a yɛm Woso han bɩ n naa karɛ. A yɛ wɔɔ nawʋm k'an a ka k'awɔɔ n yɩ mɩŋŋa fasɩ. 10Naa tɔ ma m, kʋ mɔɔ gɔɔta m m laatʋ awɔɔ ma bɩ, mɔɔ nɩ naa haay gʋrsɩra barɛ awɔɔ ma. K'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ mɔɔ bɩ lee ku awɔɔ bire ʋ, m bɩ m da m nyaa ma kan awɔɔ kɩ, lɛ kʋ Zuuba a ka mɔɔ ʋ bɩ nɩ y. Bala, lɛ kʋ Zuuba a ka mɔɔ ʋ bɩ, a ka a ʋ mɔɔ ʋ gʋɔɔ bankarɛ tɔ ma, a n a ka mɔɔ ʋ kʋ m ŋ zaar ba y. 11Kɛɛrɛ naa, m danyɩnɔ, m leer mɔɔ n'a sore awɔɔ m. K'a bɩr a heer nyɔɔm. A bɩr a tɔŋ ʋ k'a yɩ mɩŋŋa fasɩ. K'a bɩr kʋ heer yom. A bɩr kʋ marɛ. A bɩr a mɩsɩrbaa bam laafɩɩ kan kʋ kɩ nɔ ʋ. Maam bɩ, kʋ ŋʋarɛzaa kan laafɩɩzaa kɩ m Woso m bɩ, a nyɩntam kan awɔɔ kɩ. 12K'a yaa da kʋ m mɩŋŋa danyɩbaa nɔ ʋ. Wosogʋɔɔ kʋ ŋ nɩ naa ʋ haay rɔ wɔɔ ɩ yaa darɛ awɔɔ m. 13Bɩ kʋ Zuuba Yeezuu Krista barka, kan Woso ŋʋarɛ kɩ, Sɛnt-Ɛspri zɛkʋra kɩ n bɩr kan awɔɔ haay kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\