2 Korɛntɩ zannɔ 2

1Hɔ kʋ mɔɔ cɩnta m heer ʋ bɩ ba n nɩ: Mɔɔ bɩ n bɔrɛ m bʋr awɔɔ zi b'ʋ heerzar nɔ ʋ y. 2Kʋ mɔɔ awɔɔ heer zaar ba, nka nɩ heernyɔɔ kam mɔɔ ʋ, k'awɔɔ kʋ mɔɔ awɔɔ heer zaar ba rɔ wɔɔ bɛɛ nɩ? 3Naa tɔ ma m mɔɔ n lɛɛ ka m ci ba awɔɔ ma ncɩnaaʋ, kʋ mɔɔ n a ŋʋa kʋ m bʋr awɔɔ zi k'awɔɔ n mɔɔ da heerzar ma, an bɔkarɛ awɔɔ y'a ga m a mɔɔ heer nyɔɔ bɩ tɔ ma m. Bɩ, mɔɔ dɔ paan••• m ʋ, awɔɔ haay, kʋ mɔɔ ɩ heernyɔɔ m, awɔɔ heernyɔɔ m sɔ. 4Ci bɩ do kʋ mɔɔ ba awɔɔ ma naa, a n yɩ mɔɔ ma naanaa y, a ba mɔɔ ʋ kan heerzar kɩ, m nyi ka. Mɔɔ n a ŋʋa kʋ m awɔɔ heer zar y, ci bɩ ba mɔɔ ʋ k'awɔɔ n a dɔ a ʋ, mɔɔ y'awɔɔ ŋʋam gʋta. 5K'awɔɔ gʋaa nyɩnta an bʋr heerzar nɩ, mɔɔ bɛɛ a m heer zar y, awɔɔ haay a a heer zar, gɛɛ awɔɔ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ m. 6A da k'awɔɔ ʋ kʋ ʋ a hʋnhʋr bɩ, a a zaa bɔ. 7Naa tɔ ma bɩ, k'a sugur ka ʋ, a heer wʋta, k'a heer b'a zar an bɔɔlam ba y. 8Bɩ y'a ka mɔɔ n'a yɛrɛ awɔɔ han k'a a ŋʋarɛ hɩnka m. 9Bala, ci bɩ kʋ mɔɔ ba awɔɔ ma bɩ, m ka mɔɔ ʋ ma kʋ m dɩga a k'awɔɔ ɩ mim sim fasɩ-fasɩ gɛ. 10K'awɔɔ sugur ka gʋaa ʋ, mɔɔ ɩ sugur karɛ a zaa ʋ sɔ. Bɩ kʋ mɔɔ sugur ka gʋaa ʋ, k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ a ga a ʋ m kʋ m sugur ka ʋ, a ba mɔɔ nawʋm awɔɔ tɔ ma, Krista mɩm m. 11A ba wɔɔ nawʋrɛ ncɩnaaʋ, k'ʋ bɩ zaa ka Sʋtaana ʋ, k'an wɔɔ ku y. Bala, gɩngarɔ k'an ta m nɔ wɔɔ, wɔɔ ŋ dɔ mɩŋŋa. 12Mɔɔ m hʋr m ta Trowas ʋ, kʋ m aa Krista lemim nyɩnta pa da, kʋ mɔɔ yaa lee ku bɩ, mɔɔ yaa dɩga a Zuuba zaa banka gʋta, kʋ m lemim bɩ pa da. 13Bɩ, heerkɔrɛ gʋta mɔɔ nyɩnta a nɔ ʋ, kʋ mɔɔ n wɔɔ danyɩ Tiitɩ yɩ bɩ tɔ ma. A m naa, mɔɔ n zaa yɛ Trowas gʋɔɔ wɔɔ han m m len so ŋ nɩ, m m hʋr, m ta Masedʋan ʋ. 14Krista a da a jɩnnɔ haay ma, an nɩ ŋ gɩngaatarɛ an nɩ yirbə sire ŋ nɩ. Woso tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ, k'a nɩ wɔɔ gaam Krista da ma naa do nɔ ʋ dɔmɩm haay, an n'a kam gʋɔɔ nɩ Krista dɔm lɛɛ haay ʋ bɩ minto. 15Bala, wɔɔ bɔ kʋ ʋ kan tidəər ji nyɩnta kɩ, Krista n'a kam Woso ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bʋmbɔrɛ zaa ra rɔ wɔɔ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ n'ɩ nyaanɩm nɔ wɔɔ k'ɩ dɩgam wɔɔ ma tidəər. 16Kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ n'ɩ nyaanɩm nɔ wɔɔ nɩ, kan brɔɔ kɩ zɛ wɔɔ nɩ zɛm nɩ, ŋn'ɩ gɩngarɛ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bʋmbɔrɛ zaa ra rɔ wɔɔ, kan brɔɔ kɩ, mɩsɩrbaa wɔɔ nɩ zɛm nɩ, ŋn'ɩ mɩsɩrbaa yɩm sɔ. Bɩ, kʋ Woso bɛɛ m, nka ɩ wɔ ʋ, an nɩ zi naa do barɛ? 17Wɔɔ n bɔ kʋ ʋ kan gʋɔɔ kʋ ŋ Woso lemim bɩ sa, ŋn'ɩ ter bam nɩ rɔ wɔɔ kɩ y. Bɩ kʋ Woso mɩŋŋa ɩ wɔɔ nyɔɔ bɩ, a lemim bɩ pa wɔɔ n'a dam kan sɩra kɩ, a mɩm m, kʋ Krista zibəənyɩnɔ m wɔɔ m bɩ tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\