2 Korɛntɩ zannɔ 4

1Woso a ba wɔɔ m mɩŋŋa, a zibəə naa do da wɔɔ wɔ ʋ, bɩ y'a ka wɔɔ bɩr ʋ heer zaar barɛ y. 2Wɔɔ bɩr yɛm kutim-kutim kan nyannɩ zibəəro wɔɔ kɩ ma y. Wɔɔ bɩr bra bɩmbam gʋɔɔ nɩ y, bɩ wɔɔ bɩr ŋʋaar warm Woso lemim bɩ ma sɔ y. Bɩ, sɩra wɔɔ n'a hɩm garga ra Woso mɩm m, kʋ gʋaa haay n a dɔ a heer ʋ a ʋ, sɩrazannɔ m wɔɔ m. 3K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, lemim nyɩnta kʋ wɔɔ n'a pa dam bɩ jɩ a nyaakʋm da kan gʋɔɔ niŋŋoo kɩ, k'a maam, gʋɔɔ wɔɔ duro, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyaanɩm nɔ wɔɔ m. 4Durnya naa do woso kʋ Sʋtaana m bɩ yɩ ŋ hɔɔn ta, kʋ ŋ bɩ lemim nyɩnta bɩ jɩ ma, ŋ nɩ sɩra ka ʋ y. Ŋ hɔɔn a ta kʋ ŋ bɩ wɔ ʋ sɔ, ŋ nɩ Krista lɛbɔʋrɛ k'a nɩ yɔm lemim nyɩnta bɩ nɔ ʋ bɩ yɩ y. 5K'a dɔ a ʋ, wɔɔ bɩr ʋ mɩŋŋɔɔ mim pa darɛ y, bɩ Zuuba Yeezuu Krista wɔɔ n'a pa darɛ. Bɩ kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ y'a hɩrɛ ʋ mɩŋŋɔɔ ma awɔɔ zibəənyɩnɔ Yeezuu tɔ ma. 6Bala, Woso k'a hɩ a ʋ, kʋ lɛɛgure n nyɩnta monsigə nɔ ʋ bɩ, Woso bɩ do y'a ka a mɩŋŋa lɛɛgure n gu wɔɔ heerlɔ ʋ, k'a ka kʋ wɔɔ n lɛbɔʋrɛ k'an ta m, an nɩ yɔm Krista meer ma bɩ yɩ. Bɩ, kʋ Woso lʋnlɔ Krista maam sɔ. 7Bɩ, wɔɔ, a hɔ gʋta naa do ka wɔɔ ʋ, k'ʋ a hɩnka gʋɔɔ m, an bɔkarɛ, wɔɔ bɔ kʋ ʋ kan gedre tɔkkɛ kɩ, ʋ nɩ hɔ gʋta naa do m ʋ gʋr zi. Ncɩnaaʋ m kʋ gʋaa woo••• n a dɔ a ʋ, paŋŋa gʋta naa do n a to wɔɔ zi y, a to a ʋ Woso zi. 8Wɔɔ ɩ fɩr do haay yɩm, bɩ bɩ n a da wɔɔ ma y, wɔɔ hɔɔn ɩ kɔm minno gʋtɔɔ ma, bɩ wɔɔ hɔɔn n a zar y. 9Gʋɔɔ ɩ fɩr kam wɔɔ ma gʋta, bɩ Woso n a bɔ wɔɔ ʋ y. Ŋ yɩ wɔɔ nam tara ma, bɩ ŋ bɩr wɔŋ ʋ ŋnɩ wɔɔ zaar barɛ y. 10Dɔmɩm haay, wɔɔ ɩ zɛ m ʋ mɩm la, ɩ ʋ ga wɔɔ nawʋrɛ am Yeezuu hɔ bɩ m, ncɩnaaʋ m, kʋ Yeezuu mɩsɩrbaa bɩ n a hɩnka wɔɔ gʋr zi. 11Wɔɔ gɔɔta ʋ m mɩsɩr, bɩ dɔmɩm haay n y'a kam ma k'a wɔɔ meeyaa bɔ ʋ Yeezuu tɔ ma, bɩ wɔɔ dɔ ʋ ʋ, wɔɔ zɛm bɩ gɩnga. Bɩ kan naa kɩ haay, Krista mɩsɩrbaa y'a hɩnkam wɔɔ gʋr zi. 12Ncɩnaaʋ nɩ, wɔɔ nɩ zɛ lɛ ʋ dɔmɩm haay, bɩ n a ka awɔɔ nɩ mɩsɩrbaa bam. 13N y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ, n ʋ: "Sɩra mɔɔ ka, bɩ y'a ka mɔɔ n meer ba." Sɩrakarɛ deem-deem naa do wɔɔ n ta m sɔ, bɩ y'a ka wɔɔ nɩ meer bam. 14Wɔɔ dɔ denter m, ʋ ʋ, Woso Zuuba Yeezuu mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, a wɔɔ mɩm bɔŋ ʋ sɔ kan kɩ. A n a ka wɔɔ kan awɔɔ kɩ, ʋ nyɩnta kan kɩ lɛɛ deem ʋ. 15Hɔɔ nɔɔn duro haay ba wɔɔ nawʋm awɔɔ daahan tɔ ma, kʋ gʋɔɔ cir n Woso barka bɩ nyɔɔdʋ yɩ sɔ, maam bɩ, gʋɔɔ cir gʋta Woso barka darɛ, ŋn'a lɛ bɔ ʋ. 16Naa tɔ ma m, wɔɔ bɩr ʋ heer zaar barɛ y. Bala, wɔɔ dɔ ʋ ʋ, kʋ wɔɔ mɛ bɩ paŋŋa y'a bɔŋ ʋ poore-poore k'a bɩ nya, wɔɔ nyi bɩ paŋŋa y'a dam la dɔmɩm haay. 17Bala, fɩryɩrɛrɔ kʋ wɔɔ nɩ ŋ yɩm dɩɩtaa naa, ŋ zɛm bɩ nya, wɔɔ n lɛbɔʋrɛ gʋta yɩ, ŋ tɔ ma. Lɛbɔʋrɛ bɩ do gʋta maam-maam, a nyarɛ ba ʋ sɔ y. Kʋ wɔɔ dɩga lɛbɔʋrɛ bɩ do ma, wɔɔ dɔ ʋ ʋ hɔsɩ bɛɛ m fɩryɩrɛrɔ nɔɔn duro nɩ y. 18Hɔ kʋ gʋaa n'a yɩrɛ a mɩm m bɩ bɛɛ wɔɔ n'ʋ kam ma y, hɔ kʋ gʋaa bɩr a yɩrɛ a mɩm m bɩ wɔɔ n'ʋ kam ma. Bala, hɔ k'a nɩ yɩm mɩm m bɩ, cenlezaa m, bɩ hɔ k'a bɩr yɩm mɩm m bɩ, a nyarɛ ba ʋ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\