2 Korɛntɩ zannɔ 5

1Wɔɔ mɛ naa do bɔ kʋ ʋ kan pɛɛracɛ kɩ. Wɔɔ dɔ ʋ ʋ, k'a b'a zaar ba, Woso mɛ vanta kam wɔɔ ʋ arzana ʋ. Mɛ bɩ do garɛ ba ʋ y, gʋaa wɔzibəə bɛɛ m bɩ y. 2Bɩ dɩɩtaa naa, wɔɔ ɩ pɛn wʋm, ɩ ʋ, mɔr wɔɔ busu, bala, a ŋʋa wɔɔ nawʋm paan••• k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, wɔɔ y'ʋ mɛ daa b'ʋ, mɛ kʋ Woso n b'a kam wɔɔ ʋ arzana ʋ bɩ. 3Bala, kʋ wɔɔ mɛ bɩ do sa, wɔɔ bɩ nyɩntam dɩgɩ fɩɩga y. 4Kʋ wɔɔ gɔɔta ʋ n'ʋ mɛ naa do ʋ naa, wɔɔ ɩ pɛn wʋm, ɩ ʋ mɔr wɔɔ busu, bɩ, a ŋʋa bɛɛ wɔɔ nawʋm k'ʋ mɛ naa do to wa, wɔɔ lɛ n taa k'ʋ mɛ daa bɩ ka a gusire naa ra, kʋ mɛ k'a garɛ ba ʋ bɩ n nyaam mɛ k'a nɩ gam bɩ m. 5Woso mɩŋŋa ɩ wɔɔ banka k'a bɩ naa woo••• ka wɔɔ ʋ. A Sɛnt-Ɛspri ka wɔɔ ʋ, k'a hɩnka a ʋ, a zɛm bɩ hɔ k'a ler bɔ wɔɔ m naa ba. 6Ncɩnaaʋ nɩ, wɔɔ heer n kookoo dɔmɩm haay, bɩ wɔɔ dɔ ʋ ʋ, kʋ wɔɔ gɔɔta, ʋ n'ʋ mɛ naa do ʋ, wɔɔ n'ʋ mɛ daa bɩ yɩ cɩna bɩ, wɔɔ ba Zuuba har ʋ b'ʋ cɩna sɔ y. 7Bala, ʋ mɩsɩrbaa bɩ ba wɔɔ nawʋm sɩrakarɛ nɔ ʋ, hɔ kʋ mɩnyaa n a yɩm bɩ bɛɛ wɔɔ nɩ yom ma y. 8Sɩra m, wɔɔ heer kookoo, kʋ wɔɔ ʋ bɔ ʋ mɛ naa do ʋ, ʋ ta ʋ nɩ kan Zuuba kɩ, a jɩra wɔɔ m. 9Naa tɔ ma bɩ, kʋ wɔɔ y'ʋ mɛ naa do ʋ, gɛɛ kʋ wɔɔ ʋ bɔ ʋ, a bɩ mim y, ʋ ka wɔɔ nawʋm ma k'ʋ mɩsɩrbaa barɛ n a nɔ yɩ. 10Bala, pakra m kʋ wɔɔ haay n bɩ jɩm Krista dʋdɔkarɛ duu bɩ taa, kʋ gʋaa biyəə n zi k'a nyɩnta an a ba a mɩsɩrbaa nɔ ʋ tara burə ʋ naa ʋ bɩ nyɔɔdʋ yɩ, k'a mɩŋŋa ɩ ba ɩ nyɔɔdʋ yɩ, k'a bʋnyaa nɩ a maam sɔ. 11Naa tɔ ma m, kʋ wɔɔ Zuuba nyi ba m dɔ bɩ, wɔɔ n'ʋ kam ma kʋ gʋɔɔ n sɩra ka wɔɔ meerbaa ʋ, bɩ Woso wɔɔ dɔ mɩŋŋa, mɔɔ y'a gɩngam sɔ m ʋ, awɔɔ mɔɔ dɔ sɔ mɩŋŋa a heerlɔ ʋ 12A b'a hɩ a ʋ, a ŋʋa wɔɔ nawʋm k'ʋ ʋ lɛ bɔ ʋ mɩŋŋa ʋ ko y. Ʋ ka wɔɔ nawʋm ma, k'awɔɔ n a heer nyɔɔ wɔɔ tɔ ma, k'a a da ma a mim yɩ a nyɩ bɔ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a lɛ bɔrɛ a mɩŋŋɔɔ ʋ gʋɔɔ mɩm m bala rɔ wɔɔ nʋ, hɔ zore ba ŋ heer ʋ y, ŋ leer ba b'ʋ y. 13Kʋ hɔɔzannɔ m wɔɔ nɩ, Woso tɔ ma m, bɩ kʋ hɔɔntaʋrɛzannɔ m wɔɔ nɩ, awɔɔ daahan tɔ ma m. 14Krista ŋʋarɛ y'a so wɔɔ ʋ. Kʋ wɔɔ ʋ hɔɔn da, ʋ ʋ, gʋaa deem kʋ Krista m ga gʋaa haay bɩncɛ ʋ, bɩ wɔɔ dɔ, ʋ ʋ, k'a maam, gʋɔɔ wɔɔ woo••• gɩnga sɔ. 15Bɩ ga a ʋ denter gʋaa haay bɩncɛ ʋ, kʋ gʋɔɔ k'a ŋ bɩncɛ sa rɔ wɔɔ b'a mɩsɩrbaa ba a mɩŋŋɔɔ tɔ ma dɔ y, kʋ ŋ n'a mɩsɩrbaa bɩ ba a tɔ ma, a ɩ ga an a mɩm bɔ ʋ ŋ bɩncɛ ʋ. 16Ncɩnaaʋ bɩ, wɔɔ bɩr dɩgam gɔsɩ ma gʋɔɔ dɩgarɛ m bala y, biisi bɩ, wɔɔ dɩga Krista ma ncɩnaaʋ, bɩ kɛɛrɛ naa, wɔɔ bɩr dɩgam ma maam y. 17Bɩ, kʋ gʋaa a ba kristagʋaa, a ba a zaa mɩsɩrbaa bɩ n nawʋm mɩsɩrbaa daa. A mɩsɩrbaa k'a n'a bam biisi bɩ cem, hɔ woo••• a ba daa. 18Naa haay naa, a to a ʋ Woso zi, a ɩ wɔɔ zɛ kʋ ra kan a kɩ Krista tɔ ma, an a ya, an gʋɔɔ zɛkʋra zibəə bɩ da wɔɔ wɔ ʋ. 19Hɔ k'an ta ʋ bɩ, Woso mɩŋŋa ɩ nyɩnta an zu kʋ ʋ kan Krista kɩ an nɩ gʋɔɔ haay zɛm kʋ ra kan a mɩŋŋa kɩ. A bɩr ŋ mimbʋnyaarɔ karɛ ŋ la y, a y'a ya an gʋɔɔ zɛkʋra lemim bɩ da wɔɔ wɔ ʋ kʋ wɔɔ n a pa da. 20Ncɩnaaʋ bɩ, Krista ɩ wɔɔ bɔ ʋ, kʋ wɔɔ n meer ba a bɩncɛ ʋ, Woso mɩŋŋa ɩ zu kʋ ʋ kan wɔɔ meerbaa kɩ, an nɩ gʋɔɔ birm kʋ ŋ nɩ b'a zɛ kʋ ra kan a kɩ. Ʋ wɔ wɔɔ n'a zɩnzɛrɛ awɔɔ m Krista tɔ ma, k'a to kʋ Woso n awɔɔ zɛ kʋ ra kan a mɩŋŋa kɩ. 21Krista mɩŋŋa n mimbʋnyaa ba fɩɩga y, Woso n a ka an a ba ɩ ʋ mimbʋnyaa n a mɩŋŋa m wɔɔ tɔ ma, a ba a ʋ ncɩnaaʋ, kʋ wɔɔ n yɩ tɩrga Woso mɩm ʋ, Krista tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\