2 Korɛntɩ zannɔ 6

1Kʋ zi wɔɔ n'a bam kan Woso kɩ bɩ, wɔɔ y'a yɛrɛ awɔɔ han, ʋ ʋ, a b'a to Woso barka k'a yɩ bɩ n ta vam y. 2Bala, Woso a hɩ, a ʋ: Dɔmɩm kʋ mɔɔ nɩ barka kam bɩ, mɔɔ ɩbɩɩ yaadarɛ si, hinni k'ɩbɩɩ nɩ bʋmbɔrɛ ŋʋaŋ ʋ bɩ, mɔɔ bʋr m bɩ m da ɩ han. Dɔmɩm kʋ Woso n'a barka kam bɩ n naa. Dɔmɩm k'a n'a bʋmbɔrɛ kam bɩ n naa sɔ. 3Wɔɔ lɛ baa k'ʋ hɔsɩ ba k'an yɩ gʋaa ma bʋnyaa y, bala, wɔɔ lɛ baa kʋ gɔsɩ n wɔɔ zibəə bɩ sʋnsɔ wʋ y. 4A n ta ʋ bɩ, hɔ haay kʋ wɔɔ n'a bam bɩ, a ba wɔɔ nawʋm ʋ n'a hɩnkam ʋ ʋ, Woso zibəənyɩnɔ m wɔɔ m. Bɩ tɔ ma bɩ, wɔɔ ɩ jɩnɩm kɔɔkɔɔ fɩr do y'a hʋnhɔ nɔ ʋ, mim kʋsɩrɔ kʋ ŋ n'ɩ wɔɔ yɩm nɔ ʋ, cicir nɔ ʋ, dabɔʋ nɔ ʋ. 5Gʋɔɔ wɔɔ zɛ madɩr m gʋta, ŋnɩ wɔɔ du, ŋn'a zɛ kʋ ra ŋnɩ zee da wɔɔ ma, wɔɔ nyɩnta kɔrɛrɔ nɔ ʋ, hinceem bɩr bam wɔɔ nɩ y, hɔbɩrɛ bɩr bɩm wɔɔ nɩ y. 6Wɔɔ ɩ heer fu zi bam, Woso hɔdɔrɛ zi wɔɔ n'a bam, ʋ nɩ bʋraama zi bam. Ʋ nɩ mɩŋŋabaa bam, ʋ nɩ tam Sɛnt-Ɛspri paŋŋa m, ʋ nɩ ŋʋarɛ zi bam noom fu m. 7Ʋ nɩ sɩra lemim hɩm, ʋ nɩ tam Woso paŋŋa nɔ ʋ, ʋ nɩ tɩrgabaa yar mɔrlɔ sam ʋ nɩ yar barɛ ŋ nɩ, k'ʋ jɩm kɔɔkɔɔ. 8Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ɩ wɔɔ daŋ ʋ, niŋŋoo nɩ wɔɔ bɔŋ ʋ, nɔɔrɔ y'a lɛ bɔm wɔɔ ʋ, nɔɔm nɩ wɔɔ sʋnsɔ wʋm. N yɩ dɩgam wɔɔ ma ŋʋaarbənno, an bɔkarɛ sɩrazannɔ m wɔɔ m. 9Gʋɔɔ ɩ dɩgam wɔɔ ma, ɩ ʋ, gɔsɩ n wɔɔ dɔ y, an bɔkarɛ gʋɔɔ wɔɔ dɔ. N y'a gɩngarɛ n ʋ, gɩnga wɔɔ nawʋm, bɩ wɔɔ gɔɔta ʋ m mɩsɩr, n yɩ fɩr kam wɔɔ ma gʋta, bɩ wɔɔ n gɩnga y. 10N yɩ wɔɔ heer zaar barɛ, bɩ wɔɔ gɔɔta ʋ nɩ heernyɔɔ m, n yɩ dɩgam wɔɔ ma ŋʋazannɔ, an bɔkarɛ wɔɔ y'a kam gʋɔɔ n'a bam hɔzannɔ, n yɩ dɩgam wɔɔ ma ɩ ʋ, hɔsɩ ba wɔɔ ʋ y, an bɔkarɛ wɔɔ nɩ hɔ haay m. 11Awɔɔ Korɛntɩ zannɔ, wɔɔ ʋ heer gʋ ʋ meer ba kan awɔɔ kɩ fasɩ, ʋ ʋ ŋʋarɛ hɩnka awɔɔ m. 12Wɔɔ awɔɔ si ʋ heer ʋ, awɔɔ n wɔɔ si a heer ʋ y. 13Awɔɔ ba mɔɔ ʋ m nyɩnɔ, m nɩ meer bɩ bam kan awɔɔ kɩ, k'a a heer gʋ wɔɔ m, a wɔɔ ŋʋa sɔ, amba wɔɔ n'awɔɔ ŋʋam bɩ m. 14A bɩ yɛ a a zɛ kʋ ra kan basɩrakənno kɩ y. A n a ga m, awɔɔ n a ba deem kan ŋ kɩ y. Hɔ tɩrga y'a dam ma an a zɛ kʋ ra kan hɔ bʋnyaa kɩ ra? Lɛɛgure y'a dam ma an a war kʋ ma kan monsigə kɩ ra? A n a ga nɩ y. 15Krista y'a dam ma an kʋ ma kan Sʋtaana kɩ ra? Gɛɛ sɩrakarɛzaa y'a dam ma an a ba deem kan basɩrakarɛzaa kɩ ra? 16Wosocɛ b'a dam ma an kʋ ma kan wosobaawɔnnɔ kɩ y. Bɩ, wɔɔ m Woso k'an mɩsɩr bɩ cɛ, amba a mɩŋŋa a hɩ bɩ m, a a hɩ, a ʋ: Mɔɔ mɩsɩrbaa barɛ ŋ bire ʋ, m bɩr kan ŋ kɩ, mɔɔ nɩ yɩrɛ ŋ Woso, ŋnɩ yɩ mɔɔ gʋɔɔ." 17Naa tɔ ma bɩ, Zuuba a ya, a ʋ: K'a bɔ gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔɔ bire ʋ, a a gʋ a hɔ. A b'a wɔ da dintim hɔ ma y, maam bɩ, mɔɔ y'awɔɔ sire m zi. 18Mɔɔ yɩrɛ awɔɔ zɩ, awɔɔ n yɩ mɔɔ nyɩnɔ yaarɔ kan mɔɔ nyɩmbɔnnɔ kɩ, Zuuba k'a paŋŋa jirə ba ʋ y'a hɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\