2 Korɛntɩ zannɔ 7

1M danyɩnɔ, k'a a yo Woso n lerbɔrɛrɔ nɔɔn duro bɔ wɔɔ m bɩ, ʋ mim haay k'a nɩ dintim kam wɔɔ mɛ kan wɔɔ nyi kɩ ma gʋ ʋ ma, ʋ ʋ tɔ ʋ gʋta k'ʋ bɩr mɩŋŋa fasɩ Woso lɛsire nɔ ʋ. 2K'a yɛ a wɔɔ ŋʋa, wɔɔ n a bʋnyaa ba gɔsɩ nɩ y, wɔɔ n gɔsɩ mim zaar ba y, wɔɔ n ʋ da gʋaa bir y. 3Mɔɔ bɩr meer barɛ ncɩnaaʋ kʋ m awɔɔ dʋdɔ yar y, amba mɔɔ hɩ dɩɩtaa bɩ, wɔɔ y'awɔɔ ŋʋam gʋta, hɔsɩ b'a dam ma an wɔɔ gʋ awɔɔ ma y, baa zɛ, baa mɩsɩrbaa. 4Mɔɔ sɩra ka awɔɔ ʋ gʋta, mɔɔ heer ɩ nyɔɔm awɔɔ tɔ ma gʋta. Wɔɔ fɩryɩrɛrɔ haay nɔ ʋ, mɔɔ ɩ heer koodə m gʋta, m nɩ m heer nyɔɔm paan•••. 5Bala, lee kʋ wɔɔ ku Masedʋan ʋ bɩ, wɔɔ n hoonsire yɩ baa poore tɔkkɛ y. Jɩsa kan bɩsɩ kɩ a n yɩ wɔɔ ma naanaa y, gʋɔɔ ɩ nyaa bam kan wɔɔ kɩ, wɔɔ nɩ dabɔʋ m ʋ heer ʋ sɔ. 6Bɩ Woso nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ hɔɔn kaanm a mɩŋŋa m nɔ wɔɔ paŋŋa dam la, a a ka Tiitɩ n bʋr, naa n wɔɔ paŋŋa da ra. 7Bɩ, naa bɛɛ n a deem y, hɔ kʋ Tiitɩ a hɩ wɔɔ m bɩ wɔɔ paŋŋa da ra sɔ, a a hɩ a ʋ, a heer koodə yɩ awɔɔ tɔ ma. A a hɩ sɔ a ʋ, awɔɔ lɛ taa paan••• k'a a ya, a mɔɔ yɩ, bala, awɔɔ heer a zaar ba kan mim k'awɔɔ ba bɩ kɩ, an n'a ŋʋam paan••• k'a a da mɔɔ han gʋɔɔ kʋ ŋ n'ɩ mɔɔ tɔ zarm nɔ wɔɔ lɛɛ. Naa tɔ ma m sɔ mɔɔ heer n nyɩnta gʋta maam-maam kɛɛrɛ. 8Baa kʋ ci kʋ mɔɔ ba awɔɔ ma biisi b'awɔɔ heer zaar ba, dɩɩtaa naa mɔɔ bɩr kʋrkʋr darɛ a tɔ ma y. K'a nyɩnta an awɔɔ heer zaar ba dɔmɩm poore nɔ ʋ bɩ, a a da ma mɔɔ n kʋrkʋr da. 9Bɩ dɩɩtaa naa, m heer mɔɔ n'a nyɔɔm, kʋ mɔɔ awɔɔ heer zaar ba bɩ tɔ ma bɛɛ y. Kʋ heerzar b'a ka awɔɔ n a bɔ a taam bɩ tɔ ma m. Woso awɔɔ heerzar bɩ sa, an a ba awɔɔ m mɩŋŋa, naa tɔ ma bɩ, wɔɔ n a bʋnyaa ba y. 10Bala, heerzar k'a a to Woso zi bɩ zɛ a nawʋm heerlʋrlɛ m, an nɩ bʋmbɔrɛ kam, kʋrkʋrdarɛ ba a nɔ ʋ y. Bɩ, durnya naa do heerzar bɩ, zɛ bɩ n nawʋm zɛ m. 11K'a dɩga a, heerzar k'a a to Woso zi b'a ka, awɔɔ n a ka ma ŋʋɩɩ••• k'a mim bɩ banka, a a ka awɔɔ n sugur yɛ, awɔɔ nɔ n ma ʋ kan a mɩŋŋɔɔ kɩ, awɔɔ n nyi ba hɔ kʋ mim bɩ n'a bam bɩ m, a a ka sɔ awɔɔ n n'a ŋʋam k'a a ya, a mɔɔ yɩ zɔɔ, a n'a kam ma k'a a da mɔɔ han paan•••, a a ka sɔ awɔɔ n yɛ k'a gʋaa k'a mim bɩ ba bɩ hʋnhʋr. A n ta ʋ bɩ, awɔɔ hɔ woo••• ba k'a hɩnka a ʋ, awɔɔ ba mim bɩ nɔ ʋ y. 12Mɔɔ n ci bɩ ba awɔɔ ma gʋaa k'a mim bʋnyaa bɩ ba bɩ tɔ ma y, gɛɛ gʋaa kʋ n mim bɩ ba m bɩ tɔ ma y. A ba mɔɔ ʋ k'awɔɔ n a da ma a dɔ Woso mɩm ʋ a ʋ, a wɔɔ ŋʋa paan•••. 13Naa tɔ ma m hɔ k'awɔɔ ba bɩ n wɔɔ heer ba kookoo. Heer koodə bɛɛ wɔɔ yɩ bala y, wɔɔ heernyɔɔ yɩ sɔ gʋta. Tiitɩ k'a b'a hɩ wɔɔ m a ʋ, awɔɔ a paŋŋa da ra, a ka a heernyɔɔ yɩ bɩ tɔ ma m sɔ. 14Mɔɔ lɛɛ ka hɔɔ, m m lɛ bɔ awɔɔ ʋ a mɩm m, b'awɔɔ ka an a dɔ denter a ʋ, hɔ kʋ mɔɔ hɩ bɩ sɩra m. Amba wɔɔ nɩ sɩra hɩm tee••• bɩ, ʋ lɛ kʋ wɔɔ bɔ awɔɔ ʋ Tiitɩ zi bɩ yɩ sɩra sɔ amba wɔɔ hɩ bɩ m. 15Bʋr k'a ʋ, awɔɔ zi b'ʋ, awɔɔ n a si mɩŋŋa kan nyibəə kɩ daʋrɛ kɩ, a yɛ a lɛ ma bɩ, a y'a tɔ darɛ a nɔ ʋ, an n'awɔɔ ŋʋam gʋta an cem biisi han. 16Mɔɔ heer ɩ nyɔɔm gʋta, kʋ mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, mɔɔ m da ma m yo awɔɔ ma hɔ haay nɔ ʋ bɩ tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\