2 Korɛntɩ zannɔ 8

1Ʋ danyɩnɔ, wɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n barka kʋ Woso a ka Masedʋan kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ ʋ bɩ mim dɔ. 2Kristagʋɔɔ wɔɔ yɛ fɩr ma gʋta, kʋsɩ do y'a hʋnhɔ nɔ ʋ. Bɩ, ŋ nyɩnta heernyɔɔ gʋta m, bɩ n a ka ŋnɩ yɛ ŋnɩ hɔ k'an ta m ka gʋta maam-maam kan a heer kɩ haay busoo zɩnzɛkʋra bɩ nɔ ʋ, an bɔkarɛ ŋ mɩŋŋɔɔ ɩ ŋʋazaabaa nɔ ʋ gʋta. 3Mɔɔ ŋ kasɛtɩ bɩ, hɔ kʋ ŋ nɩ ta m bɩ ŋ y'a ka, a ka ŋ y'a ʋ sɔ an lɛ da a paŋŋa ra a zim. 4A yɛ ŋ y'a ʋ wɔɔ han ŋʋɩɩ••• k'a a hɔ na busoo zɩnzɛkʋra bɩ ma a a da m wosogʋɔɔ wɔɔ han. 5Hɔ kʋ wɔɔ n a gɩnga bɩ ŋ y'a ba, lɛɛ ŋ y'a ka ŋn'a mɩŋŋɔɔ ka Zuuba ʋ, ŋnɩ bɔkarɛ ŋnɩ yɛ ŋnɩ hɔ kʋ wɔɔ n'a hɩm bɩ bam, Woso hɔɔnhɔ nɔ ʋ. 6Ncɩnaaʋ nɩ, wɔɔ n ma Tiitɩ ma, k'an a bɔ an bʋr awɔɔ zi b'ʋ an bɩ daahan zibəə k'a sɩŋŋɩda sa kan awɔɔ kɩ, busoo zɩnzɛkʋra bɩ nɔ ʋ bɩ ba an a nyambʋr. 7K'a a yo hɔntazannɔ n'awɔɔ m, sɩrakarɛ nɔ ʋ, Woso lemim padarɛ nɔ ʋ, Woso hɔdɔrɛ nɔ ʋ, awɔɔ n'a yoŋ ʋ kan a heer kɩ haay a n nɩ wɔɔ ŋʋam sɔ bɩ, k'a a yo ʋ sɔ paan••• busoo zɩnzɛkʋra bɩ mim nɔ ʋ. 8Mɔɔ n naa hɩ, ɩ ʋ, lɛ mɔɔ n'a karɛ awɔɔ ʋ y. Kʋ mɔɔ gʋɔɔ vantɔɔ tʋntɔʋrɛ mim hɩ bɩ, a hɩ mɔɔ ʋ k'awɔɔ n a hɩnka a ʋ, ŋʋarɛ k'awɔɔ n ta m bɩ paan••• denter. 9Awɔɔ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista barka k'a n'a kam wɔɔ ʋ bɩ dɔ. Hɔntazaa n a mɩŋŋa m, an bɔkarɛ a yɛ an a mɩŋŋa ba ŋʋazaa awɔɔ tɔ ma, k'awɔɔ n a ba hɔntazannɔ a mɩŋŋa ŋʋazaabaa tɔ ma. 10Naa kʋ mɔɔ n'a hɩm naa, m hɔɔndarɛ mɔɔ n'a hɩm. A gɩnga mɔɔ ʋ a mɩŋŋa k'awɔɔ n gɔɔta a ta lɛɛ kan zibəə k'awɔɔ sɩŋŋɩda sa zu ʋ bɩ kɩ. Awɔɔ ɩ yɩ lɛɛkarɛzannɔ, a busoo zɩnzɛkʋra bɩ ka, awɔɔ ɩ lɛ sa a bɔ a lɛ m sɔ. 11Kɛɛrɛ naa, k'a ta lɛɛ kan a heer kɩ haay, amba awɔɔ sɩŋŋɩda sa bɩ m, a zi bɩ ba a nyambʋr, k'a busoo zɩnzɛkʋra bɩ ka a paŋŋa tɛkka ma. 12Bala, kʋ gʋaa hɔ ka Woso ʋ a zim, Woso ɩ hɔ bɩ do sim, dɩga a nawʋm hɔ k'a zaa bɩ n ta m bɩ ma, a bɩr dɩgam hɔ k'a ba m bɩ ma y. 13Mɔɔ bɩr m kam ma kʋ m awɔɔ da ŋʋazaabaa ma, kʋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n hɔ yɩ wa, a ŋʋa mɔɔ nawʋm kʋ gakʋʋbarɛ n nyɩnta ʋ. 14Dɩɩtaa naa, awɔɔ ɩ hɔ m gʋta, bɩ minto bɩ, awɔɔ a da ma, a a da gʋɔɔ kʋ hɔ jɩra ŋ ma rɔ wɔɔ han. Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ hɔ bʋr an bɩ jɩra awɔɔ ma sɔ, gʋɔɔ k'awɔɔ a da ŋ han rɔ wɔɔ nɩ hɔ nɩ, ŋ y'a darɛ awɔɔ han sɔ. Maam bɩ gakʋʋbarɛ nyɩntaŋ ʋ. 15Amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ bɩ m bɩ: Gʋaa k'a hɔ gʋr gʋta bɩ, a ba m an cem a bɩncɛ han y, gʋaa k'a gʋr poore bɩ, hɔ n jɩra bɩ zaa ma sɔ y. 16Wɔɔ ɩ yaa dam Woso m barka, kʋ Tiitɩ lɛ n taa gʋta k'a a da awɔɔ han amba wɔɔ lɛ n taa sɔ bɩ tɔ ma, Woso ɩ naa da a heer ʋ. 17A yɛ kʋ wɔɔ ʋ han k'an ta awɔɔ zi b'ʋ bɩ, a yɛ, an lɛ da bɩ, a yɛ kan a heer kɩ haay, an hɔɔn bɔ ʋ a zim k'a ta awɔɔ zi b'ʋ. 18Wɔɔ danyɩ vanta wɔɔ n'a nyɔɔm kan kɩ, kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ haay y'a lɛ bɔŋ ʋ, k'a nɩ lemim nyɩnta pa dam mɩŋŋa bɩ tɔ ma. 19A n lɛ da bɩ, kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ y'a bɔ ʋ, k'an wɔɔ da zaa ʋ, zɩnzɛkʋra zibəə naa do kʋ wɔɔ n'a bam Woso lɛbɔʋrɛ tɔ ma bɩ nɔ ʋ, zi naa do ba wɔɔ nawʋm sɔ k'ʋ a hɩnka, ʋ ʋ, ʋ lɛ taa k'ʋ ʋ da gʋɔɔ han. 20Busoo kʋ n y'a da wɔɔ wɔ ʋ naa gʋta maam-maam, bɩ tɔ ma bɩ, wɔɔ ɩ dundore ʋ zi, kʋ gɔsɩ b'a hɩ a ʋ, wɔɔ n nyasʋm mɩŋŋa y. 21Wɔɔ lɛ taa k'ʋ hɔ k'an mɩŋŋa ba Woso mɩm ʋ, wɔɔ lɛ taa k'ʋ a ba sɔ gʋɔɔ mɩm ʋ. 22Wɔɔ gʋaa vanta nyɔɔm sɔ kan ŋ kɩ, wɔɔ tɩr a ka lɛɛ ʋ dɩga a, bɩ, wɔɔ yɩ gʋaa m, an nɩ Woso zibəə bɩ ŋʋam. Dɩɩtaa sɔ naa, a y'a tɔŋ ʋ paan•••, bala a sɩra ka awɔɔ ʋ gʋta. 23Kʋ Tiitɩ nɩ, mɔɔ zukuu m, mɔɔ zibəəkɔɔn m sɔ awɔɔ zi b'ʋ, kʋ wɔɔ danyɩnɔ wɔɔ nɩ, kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ yɩ ŋ bɔ ʋ, ŋ zibəə bɩ y'a lɛ bɔm Krista ʋ. 24Naa tɔ ma bɩ, k'a ŋʋarɛ hɩnka ŋ nɩ paan•••, kʋ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ n a dɔ ŋ ʋ, ʋ lɛ kʋ wɔɔ n'a bɔrɛ awɔɔ ŋʋarɛ gʋtabaa ʋ bɩ, sɩra m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\