2 Korɛntɩ zannɔ 9

1Pakra bɛɛ m kʋ mɔɔ nɩ m ya m ci ba awɔɔ ma, kʋ m daahan kʋ wɔɔ ʋ k'ʋ a ka Zidee gʋɔɔ wɔɔ ʋ bɩ mim hɩ y. 2A ŋʋa k'awɔɔ nawʋm paan••• k'a a da ŋ han bɩ, mɔɔ dɔ, bɩ y'a ka mɔɔ nɩ m lɛ bɔ awɔɔ ʋ Masedʋan gʋɔɔ wɔɔ lɛɛ, m a hɩ ŋ nɩ, m ʋ: "Akayii kʋ wosogʋɔɔ wɔɔ a banka zu ʋ kara, k'a a da Zidee kʋ wosogʋɔɔ wɔɔ han." Naa kʋ mɔɔ hɩ ŋ nɩ bɩ, a a ka ŋ gʋɔɔ gʋta nɩ lɛtaama m, k'a a da Zidee gʋɔɔ wɔɔ han sɔ. 3Bɩ wɔɔ danyɩnɔ kʋ mɔɔ ŋ nyɔɔ awɔɔ ma rɔ nɔɔm, ŋ nyɔɔ mɔɔ ʋ k'awɔɔ n busoo k'awɔɔ lɛ n taa k'a ka bɩ zɛ kʋ ra, amba mɔɔ hɩ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ m mɔɔ ʋ, awɔɔ a banka a nya bɩ m. K'awɔɔ ba ncɩnaaʋ kʋ wɔɔ bɩ lee ku, gʋaa woo••• y'a dɔrɛ a ʋ, hɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ mim bɩncɛ ʋ bɩ, sɩra m. 4Bɩ kʋ wɔɔ bɩ lee ku awɔɔ zi b'ʋ kan Masedʋan gʋɔɔ wɔɔ kɩ, ʋ bɩ dɩga a awɔɔ n a banka a nya y, nyannɩ gʋta wɔɔ nyasʋm, bala, wɔɔ sɩra ka awɔɔ ʋ b'a n yɩ maam y. Bɩ, nyannɩ y'awɔɔ nyasʋm sɔ gʋta an lɛ da. 5Naa tɔ ma m mɔɔ n a gɩnga mɔɔ ʋ, a a ga m kʋ m a yɛ wɔɔ danyɩnɔ wɔɔ han kʋ ŋ nɩ lɛɛ ka mɔɔ m awɔɔ zi b'ʋ. K'awɔɔ n busoo k'awɔɔ ʋ k'a ka kan a heer kɩ haay bɩ zɩnzɛ kʋ ra a nya. Awɔɔ busoo bɩ do ler bɔ kara. Ncɩnaaʋ bɩ mɔɔ zɛm bɩ dɩga a awɔɔ busoo bɩ zɩnzɛ kʋ ra a nya, naa y'a hɩnkam sɔ a ʋ, a ka awɔɔ nawʋm kan a heer kɩ haay, awɔɔ bɩr a kam pakra nɩ y. 6K'a mim naa do tɔ da a nɔ ʋ: Gʋaa k'a hɔ duu poore bɩ, hɔ poore an n'a yɩm sɔ, gʋaa k'a duu gʋta bɩ, hɔ gʋta an n'a yɩm sɔ. 7Naa tɔ ma bɩ, a a ga m kʋ gʋaa biyəə n hɔ k'a gɩnga k'a ka bɩ ka, a b'a ka pakra nɩ, gɛɛ paŋŋa n y'a ba a ma tɔ ma y. Bala, gʋaa k'a nɩ hɔ kam kan heernyɩnta kɩ bɩ, Woso ɩ bɩ zaa ŋʋam. 8Bɩ, Woso a da ma an hɔ mɩŋŋa do y'a hʋnhɔ ka awɔɔ ʋ gʋta, kʋ hɔsɩ bɩ jɩra awɔɔ ma y, bɩ kʋ hɔ n bɩr ta awɔɔ ʋ gʋta, k'a zi mɩŋŋɔɔ do haay ba m. 9Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ bɩ m, n ʋ: A ɩ hɔ kam ŋʋazannɔ ʋ gʋta, a ba k'a nawʋm gʋɔɔ m mɩŋŋa bɩ nyarɛ ba ʋ y. 10Woso nɩ hɔ kam hɔduurezaa ʋ an n'a duum, an nɩ hɔbɩrɛ kaŋ ʋ an n'a bɩm. Woso bɩ do nɩ hɔ karɛ awɔɔ ʋ gʋta amba awɔɔ lɛ n taa bɩ m, an a ka an pasɩ yɔɔgʋ, k'awɔɔ n wɔ ʋ a ba gʋɔɔ m mɩŋŋa gʋta. 11A y'a kam awɔɔ n hɔ yɩ gʋta dɔmɩm haay, k'awɔɔ n bɩr a bam gʋɔɔ m mɩŋŋa tee•••. K'a yɩ ncɩnaaʋ, gʋɔɔ cir gʋta y'a lɛ bɔm Woso ʋ, awɔɔ ganwʋrɛrɔ wɔɔ kʋ wɔɔ n'a karɛ ŋ ʋ tɔ ma. 12Bala, busoo zɩnzɛkʋra bɩ zibəə bɩ, a da bɛɛ a nawʋm wosogʋɔɔ wɔɔ han bala y, a ka a nawʋm sɔ gʋɔɔ nɩ Woso barka dam gʋta maam-maam. 13Zi naa do barɛ n'awɔɔ taalɛra zaa bɩ zuure nɔ ʋ bɩ hɩnkam. A a hɩnka a ʋ, awɔɔ sɩra ka Krista lemim nyɩnta b'ʋ denter, an nɩ yɛm ma karɛ. Gʋɔɔ gʋta y'a lɛ bɔm Woso ʋ naa tɔ ma, ŋ y'a lɛ bɔŋ ʋ sɔ k'awɔɔ n'a barɛ ŋ nɩ mɩŋŋa, an n'a hɔnyɩ jirm kan ŋ kɩ kan gʋaa haay kɩ bɩ tɔ ma. 14Ŋ yaa darɛ awɔɔ tɔ ma, ŋ n'awɔɔ ŋʋa gʋta, kʋ Woso a barka ka awɔɔ ʋ gʋta ncɩnaaʋ bɩ minto. 15Bɩ kʋ Woso tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ, a ganwʋrɛ gʋta k'a lɔɔ ba ʋ bɩ tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\