2 Zaan 1

1Mɔɔ, Gʋaagusire, mɔɔ ɩ ci naa do nyɔɔ lʋ kʋ Woso a bɔ ʋ bɩ ma kan a nyɩnɔ kɩ, mɔɔ nɩ ŋ ŋʋam paan•••. Mɔɔ bɛɛ bala y, bɩ mɔɔ kan gʋɔɔ haay kʋ ŋ sɩra dɔ rɔ wɔɔ kɩ sɔ. 2Sɩra ɩ kan wɔɔ kɩ, b'a nyɩntam kan wɔɔ kɩ dɔmɩm k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ. 3Wɔɔ Zɩ Woso kan Yeezuu Krista, Woso Nyɩ bɩ kɩ barka nyɩntam kan wɔɔ kɩ, kan a cicirzɛrɛ kɩ, a laafɩɩ kɩ, sɩra kan ŋʋarɛ kɩ nɔ ʋ. 4Mɔɔ heernyɔɔ gʋta yɩ, kʋ mɔɔ ɩ nyɩnɔ gɔsɩnnɔ yɩ, ŋn'ɩ tam sɩra zaa ra, amba lɛ kʋ wɔɔ Zɩ Woso a ka wɔɔ ʋ bɩ m. 5Naa ma kɛɛrɛ bɩ, lʋ, mɔɔ y'a yɛrɛ ɩbɩɩ han, ʋ kʋ ŋʋa. Mɔɔ bɩr lɛ daa gʋrsɩra barɛ ɩbɩɩ ma y, lɛ kʋ wɔɔ yɩ hallɩ a sɩŋŋɩda ʋ bɩ m. 6Ba ŋʋarɛ n na: k'ʋ ta a lɛrɔ wɔɔ zaa bɩ ra. Lɛ naa do awɔɔ nyɩnta a ma a sɩŋŋɩda ʋ, k'awɔɔ n ŋʋarɛ zaa bɩ sa. 7Bala, braba gʋɔɔ m zannɔ a kərgu durnya ra. Ŋ bɩr kasɛtɩ karɛ ŋ ʋ, Yeezuu Krista a ba gʋaa y. Gʋaa k'a nɩ naa bam bɩ, ŋʋaarzaa m, Krista jɩm m. 8K'a dundo a zi, a b'a ka awɔɔ zibəə bɩ nyɔɔdʋ bɩ n nyaam y, bɩ k'a ganwʋrɛ haay k'an ta ʋ yɩ. 9Gʋaa haay k'a bɩr gɔɔtam Krista hɔdɩndarɛ nɔ ʋ, an n'a hɔɔnhɔ zum la bɩ, a zaa ba kan Woso kɩ y. Gʋaa k'a gɔɔta a nɔ ʋ, a ɩ kan wɔɔ Zɩ Woso kɩ, a Nyɩ kɩ. 10Kʋ gʋaa bʋr awɔɔ zi, b'a ba hɔdɩndarɛ naa do nɔ ʋ, a b'a si a har ʋ y, a b'a nyaasɩ ka y. 11Bɩ gʋaa k'a nyaasɩ ka, a zɛ a ʋ kʋ ra kan kɩ a mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ. 12Minno ta ʋ gʋta mɔɔ nɩ ŋ ci barɛ awɔɔ ma, bɩ mɔɔ n a ŋʋa kʋ m ŋ ba, ci m kan gar hi kɩ nɩ y. A ŋʋa mɔɔ ʋ kʋ m bʋr awɔɔ zi, kʋ m bɩ meer ba, m lɛ m kan awɔɔ kɩ, kʋ wɔɔ heernyɔɔ n yɩ gʋta paan•••. 13Ɩ danlʋ kʋ Woso a bɔ ʋ sɔ bɩ nyɩnɔ ɩ yaa darɛ ɩbɩɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\