2 Pɩyɛɛr 2

1Biisi bɩ, ŋʋaarlɛsinnɩsorazannɔ nyɩnta ʋ zɩɩfʋrɔ dogʋɔɔ wɔɔ barla. Kɛɛrɛ sɔ naa, ŋʋaarhɔdɩndarɛzannɔ nyɩntarɛ awɔɔ barla. Ŋ gasʋm hɔdɩndarɛrɔ bʋnyaarɔ m awɔɔ bire ʋ lɔɔ•••, ŋnɩ bɩsɩ ka Zuuba k'a ŋ bʋmbɔ bɩ ma. Naa ŋn'a bam hʋnhʋrlɛ n bɩ daata zɛ ŋ la, an ŋ zar. 2Gʋɔɔ gʋta zure ŋ jɛ ʋ, ŋ jaandarɛ bɩ nɔ ʋ, ŋn'a kam gʋɔɔ n sɩra zaa bɩ sʋnsɔ wʋ. 3Busoo lɛtaama gʋta y'a sore ŋ ʋ, bɩ n a ka, ŋnɩ bra ba awɔɔ m meerbaarɔ nyɩntɔɔ m, k'a hɔ yɩ awɔɔ gʋr zi. Bɩ, Woso lɛɛ ka an a cɩnta tee••• k'a ŋ dʋdɔ yar, ŋ zaarbarɛ ɩ zɛm k'a bɩ ŋ ku. 4Makrarɔ ba n nɩ: Woso n malɛɛkarɔ kʋ ŋ kʋrɔ ma rɔ wɔɔ to y, ŋ nyɔɔ a ʋ, an ŋ da sɛhar ʋ, ŋnɩ baŋŋarɔ n'a ma monsigə ʋ, ŋnɩ dɔm dʋdɔyarlɛ hinni ma. 5Woso n durnya k'a nyɩnta ʋ biisi bɩ to y, a a ka hi gʋta n bʋr an bɩ gʋɔɔ wɔɔ zaar ba, nyɩnta brɔɔ ʋ gʋɔɔ bʋnyaarɔ. Bɩ, Woso Nowee bʋmbɔ, kan gʋɔɔ vantɔɔ kɩ saanhɩna. Bɩ nyɩnta an nɩ zi mɩŋŋa barɛ pa dam. 6Woso Sodɔm kʋ kan Gomɔɔr kʋ kɩ dʋdɔ yar an a ka sɛ n bɩ ŋ zar. A ba a ʋ maam, k'a hɔ k'a nɩ gʋɔɔ bʋnyaarɔ yɩm bɩ hɩnka. 7A Lɔttɩ yɔ, nyɩnta b'ʋ gʋaa tɩrga, an nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa bʋnyaa bam a zamaana nɔ ʋ rɔ wɔɔ bire ʋ, a heer n'a zarm. 8Bala, k'a mɩŋŋa n tɩrga, an nɩ ŋ kʋ b'ʋ bɩ, a yɩ ŋ zibəə bʋnyaarɔ wɔɔ yɩm, an nɩ ŋ mim mam, naa n a ka k'an tɩrga bɩ, a heer nɩ kɔm, gʋɔɔ wɔɔ zibəə bʋnyaarɔ wɔɔ tɔ ma. 9Ncɩnaaʋ bɩ, wɔɔ y'a yɩm minno nɔɔn duro haay nɔ ʋ, ʋ ʋ, zaa kʋ Zuuba n'a sam, an n'a gʋɔɔ bʋmbɔm bɩ, a a dɔ. K'a y'a bam lɔ sɔ an gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔɔ to, k'a bɩ ŋ dʋdɔ ka dʋdɔyarlɛ hinni ʋ, a fɩr ka ŋ ma, a a dɔ sɔ. 10A fɩr kam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zure a lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ wɔɔ ʋ rɔ wɔɔ ma, an lɛ da. Brɔɔ bɩr yɛm Woso ma y. Ŋʋaarhɔdɩndarɛzannɔ kʋ mɔɔ ŋ mim hɩ awɔɔ m nɔ wɔɔ, ŋ heer ka, mɩŋŋabusurezannɔ m sɔ, ŋ leer ba malɛɛkarɔ ʋ y, brɔɔ sʋnsɔ ŋ n'a wʋm a hɔɔnhɔ ma. 11Baa malɛɛkarɔ mɩŋŋɔɔ kʋ ŋ lɛ da ŋʋaarhɔdɩndarɛzannɔ wɔɔ m a paŋŋa kan a lɛbɔʋrɛ kɩ nɔ ʋ bɩ, ŋ bɩr malɛɛkarɔ vantɔɔ wɔɔ dʋdɔ yarlɛ y, bɩ ŋ bɩr ŋ sʋnsɔ wʋm Zuuba lɛɛ y. 12Bɩ gʋɔɔ nɔɔn duro bɔ kʋ ʋ kan poohɔɔ kɩ, ŋ hɔɔn ba ʋ y, ta ŋ nawʋ ʋ, kʋ n nɩ bɩ ŋ gʋr baŋŋarɔ ʋ, n nɩ ŋ zɩnzɛ. Hɔ kʋ ŋ n a dɔ bɩ n n'a sʋnsɔ wʋm. N zɛm bɩ ŋ zɩnzɛ am poohɔɔ hɔ bɩ m. 13Kʋ ŋ y'a ka gʋɔɔ ŋ fɩr yɩ bɩ, fɩryɩrɛ n nɩ nyɩntarɛ ŋ yawʋra sɔ. A lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ wɔɔ ŋʋa ŋ tɩr a ʋ, ŋnɩ ŋ ba sinsebir ma. A so k'awɔɔ ʋ tɩr a ʋ kʋ ma, k'a kʋ ŋʋarɛ hɔbɩrɛ bɩ bɩ, nyɩnta kʋ ŋ tɩr a ʋ kan awɔɔ kɩ ŋnɩ bɩr a heer nyɔɔm a ŋʋaar zibəə nɔ ʋ bɩ, ŋ taʋrɛ awɔɔ bire ʋ b'ɩ nyannɩ darɛ awɔɔ ma. 14Ŋ ba zibəə m kʋ dɩga lannɔ ma, k'a mim bʋnyaa ba kan ŋ kɩ bɛɛ y. Ŋ bɩr kɔm kan mimbʋnyaa barɛ kɩ y, ŋn'a kam sɔ gʋɔɔ kʋ ŋ paŋŋa ba ʋ Woso zaa bɩ ra rɔ wɔɔ, ŋn'a dam mimbʋnyaa ʋ kan ŋ kɩ. Busoo yɩrɛ lɛtaama y'a so ŋ heer ʋ jilli. Woso lerbɔrɛ kʋsɩ ɩ kan ŋ kɩ. 15Ŋ zaa tɩrga bɩ to, ŋn'a nyʋnnyɔɔ. Bozɔɔr nyɩ Balam zaa bɩ ŋ y'a sa, bɩ yɛ an a bʋnyaa ba k'a busoo yɩ. 16Bɩ, Woso həən si ma a kʋrɔma bɩ tɔ ma. Bra bɩr meer barɛ y, bɩ, hinni bɩ do ʋ bɩ, bra meer ba kan kɩ am gʋaa hɔ bɩ m. Yɩ a ʋ, ncɩnaaʋ bra bɩ n wosolɛsinnɩsorazaa bɩ hɔɔzaabaa zibəə bɩ da jɩm ʋ. 17Ŋʋaarhɔdɩndarɛzannɔ nɔɔm bɔ kʋ ʋ, kan hiyəə gəəro kɩ. Ŋ bɔ kʋ ʋ sɔ kan warkʋ kʋ hɩnhɛr gʋta nɩ cenim nɩ kɩ, Woso lɛɛ banka ŋ nɩ monsigə gʋta ʋ, kʋ ŋ nɩ bɩ gɔɔta ʋ. 18A lɛ ŋn'a bɔrɛ a mɩŋŋɔɔ ʋ meerbaa vanvannɔ m, ŋn'ɩ ŋʋaar bam gʋɔɔ kʋ ŋ bɔ nyaanlɛzannɔ bire ʋ lɛɛm nɔ wɔɔ m. Naa ba ŋ nawʋm a jaandarɛ lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ wɔɔ m, kʋ brɔɔ n jaan da sɔ. 19Soamɩŋŋaʋ ler ŋn'a bɔm gʋɔɔ wɔɔ duro m, an bɔkarɛ mimbʋnyaa lɔnnɔ nɩ ŋ mɩŋŋɔɔ m. Bala, kʋ hɔ a so ɩ ʋ, hɔ bɩ do lɔ n'ɩ mɩ. 20Gʋɔɔ kʋ ŋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista, kʋ wɔɔ Bʋmbɔrɛzaa m bɩ dɔ rɔ wɔɔ, ŋ bɔlɛm yɩ durnya zibəə bʋnyaarɔ kʋ ŋ nɩ dintim kam gʋaa ma rɔ wɔɔ wɔ ʋ. Bɩ, kʋ ŋ y'a ya, ŋnɩ gasʋ minno wɔɔ duro barɛ ʋ, hɔɔ wɔɔ duro barɛ n'a so ŋ ʋ, a yɩrɛ ŋ ma bʋnyaa gʋta, an lɛ da biisi m. 21Kʋ jɩra ŋ y'a ʋ zaa k'an tɩrga bɩ dɔrɛ ra, k'a jɩra hɔɔ. Bɩ, ŋ y'a ku ŋn'a dɔ, ŋnɩ bɔkarɛ ŋn'a bɔ Woso lɛrɔ kʋ ŋ y'a dɩnda ŋ nɩ rɔ wɔɔ ʋ. 22Mim niŋŋə k'a ŋ yɩ naa y'a hɩnkarɛ a ʋ, hɔ kʋ bɔɔr naa do a hɩ naa, sɩra m, a a hɩ, a ʋ: "Ji b'a bɔ, an aa hɔ k'a bɔ a rɛ bɩ bɩ." A a y'a an a hɩ sɔ, a ʋ: "Kurkur kʋ n y'a sʋrgɔ lɛɛm-lɛɛm b'a ya an ta, an n'a birmim bɩtɛ ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\