2 Pɩyɛɛr 3

1M gʋaasɩbɔɔ, mɔɔ ci hɩɩyazaa m naa, mɔɔ n'a barɛ awɔɔ ma. Ciro hɩɩyɔɔ nɔɔm haay nɔ ʋ bɩ, m ya mɔɔ ʋ, m nɩ som hɔɔ k'awɔɔ ŋ dɔ hɔɔ rɔ wɔɔ ra, kʋ ŋ tɔ n bɩr awɔɔ nɔ ʋ, k'a bɩr a hɔɔn darɛ ŋ ma, amba a a ga m bɩ m. 2Mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n meerbaarɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ nyɩnta ŋn'a ba biisi rɔ wɔɔ tɔ da a nɔ ʋ. K'a wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista, kʋ wɔɔ Bʋmbɔrɛzaa m bɩ lɛ bɩ tɔ da a nɔ ʋ. A zibəəzannɔ wɔɔ a ŋ da ʋ, ŋn'a dɩnda awɔɔ m. 3K'a ser ka a dɔ a ʋ, jɛ dɔmɩnnɔ ʋ, gʋɔɔ nyɩntaŋ ʋ, ŋnɩ bɩr a mɩsɩrbaa bam a lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ tɔ ma bala. 4Ŋ yaa wʋrɛ awɔɔ ma, ŋnɩ bɩr a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Yeezuu a hɩ a ʋ, a zɛm, gɛɛ lɔ? Bɩ bɔ m, an bʋr? Bala, wɔɔ zɩrɔ gɩnga laatʋ, bɩ durnya bɩ gɔɔta an n'a bɩncɛ ʋ, amba a nyɩnta ʋ a darɛ dɔmɩm ʋ bɩ m." 5Meerbaa naa do kʋ gʋɔɔ wɔɔ n'a bam naa, a tɔ ŋn'a bɔrɛ a nɔ ʋ, ŋ ʋ, biisi-biisi bɩ, Woso nyɩnta an meer ba, an a ka, brama kan tara kɩ n nyɩnta ʋ. Tara bɩ banka a ʋ hi m, zu a ʋ kʋ ʋ kan hi kɩ tara bɩ n ta ʋ. 6Bɩ, durnya k'a nyɩnta ʋ biisi bɩ, hi a a zaar ba m sɔ. 7Bɩ, Woso lemim deem-deem bɩ do a hɩ sɔ, a ʋ, kʋ sɛ n bɩ brama kan tara kʋ ŋ nɩ ta ʋ her lɔ nɔɔm zaar ba. Ŋ to Woso ʋ, k'a bɩ ŋ zaar ba hinni k'a nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr yɛm ma rɔ wɔɔ dʋdɔ yarm, an ŋ zaar ba b'ʋ. 8Bɩ, m gʋaasɩbɔɔ, hɔ deem n ta ʋ, a n a ga m k'awɔɔ n a tɔ bɔ a nɔ ʋ y. A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ: Zuuba mɩm ʋ, dɔmɩm deem bɔ kʋ ʋ ɩ ʋ, dɔɔraa tisi m, dɔɔraa tisi n bɔ kʋ ʋ ɩ ʋ, dɔmɩm deem m. 9Gʋɔɔ y'a hɔɔn darɛ ŋ ʋ, Zuuba bɩr hɔ k'a ler bɔ bɩ bam zɔɔ y. A bɩ ncɩnaaʋ y. A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, bʋr a nawʋrɛ a ma kan awɔɔ kɩ, k'a lɛ baa, k'awɔɔ gɔsɩ n nyaam bɩ tɔ ma. A ŋʋa a nawʋm kʋ gʋaa haay n a bɔ a taa m, an sugur yɛ. 10A n bɔkarɛ, hinni kʋ Zuuba n nɩ zɛŋ ʋ bɩ, yɩ a nawʋrɛ am koor hɔ bɩ m. Hinni bɩ do ʋ bɩ, brama nyaanɩm bʋrga guta maam-maam nɔ ʋ, sɛ n hɔɔ kʋ ŋ nɩ brama haay bɩ. Tara burə kan hɔɔ kʋ ŋ n'a nɔ ʋ haay kɩ mim bɔm garga ra. 11K'a yo sɛ n nɩ zɛm bɩ hɔ haay bɩ bɩ, awɔɔ a ga m a mɩsɩrbaa k'awɔɔ a ga m, a ba bɩ dɔ. Awɔɔ a ga m, a a mɩsɩrbaa ba zorebaa nɔ ʋ, a bɩr hɔ k'a Woso nɔ yɩ bam hɔ haay nɔ ʋ. 12A bɩr dɔm Woso dɔmɩm bɩ ma, a bɩr a tʋntɔŋ ʋ gʋta, k'an bʋr zɔɔ. Hinni bɩ do ʋ, sɛ n nɩ brama zaar baŋ ʋ, hɔɔ kʋ ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ haay n faan sɛwurəro wɔɔ sebtur nɔ ʋ. 13Bɩ, Woso brama kan tara daa kɩ ler bɔ, tɩrgabaa nyɩntam durnya daa bɩ do ʋ. Naa wɔɔ ta ʋ heer lɛ, ʋ nɩ dɔm ma. 14Naa tɔ ma bɩ, m gʋaasɩbɔɔ, kʋ dɔ wɔɔ nawʋm dɔmɩm naa do ma bɩ, k'a a tɔ ʋ paan••• a bɩr mɩŋŋa, kʋ minsi bɩ nyɩnta a ma Woso mɩm ʋ y, k'a bɩr laafɩɩ m kan kɩ. 15K'a dɩga wɔɔ Zuuba bʋraama bɩ ma, a dɔ a ʋ, toore an n'a karɛ awɔɔ ʋ, k'awɔɔ n a da ma a bʋmbɔrɛ yɩ. Wɔɔ danyɩ Pol kʋ wɔɔ n'a ŋʋam bɩ, a ci ba awɔɔ ma an a hɩ ncɩnaaʋ sɔ. Ci bɩ ba a ʋ, mindɔrɛ kʋ Woso a ka ʋ bɩ m. 16Ciro k'a ŋ ba haay, k'a hɔ naa do mim dɩnda bɩ, naa do an n'a hɩm tee•••. Ciro k'a ŋ ba rɔ wɔɔ nɔ ʋ bɩ, lɛɛ niŋŋoo ta ʋ ŋ jɩ marɛ wer n ta ʋ. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔsɩ dɔ, bɩ ŋ bɩr jɩnɩm kɔɔkɔɔ rɔ wɔɔ tɩr ŋ jɩ bɩ lʋr, amba ŋ mɩŋŋɔɔ n'a bam Wosoci bɩ lɛɛ vantɔɔ m bɩ m. A ba kʋ ŋ nawʋrɛ ncɩnaaʋ naa, a mɩŋŋɔɔ ŋn'a zaar barɛ a zim. 17Bɩ, m gʋaasɩbɔɔ, k'awɔɔ m, mɔɔ lɛɛ ka, m hɔ k'a n ta ʋ hɩ awɔɔ m. Naa tɔ ma bɩ, k'a dundo a zi, kʋ gʋɔɔ bʋnyaarɔ nyʋnnyɔɔrɛ zibəəro b'a nyʋnnyɔɔ y, k'a b'a gaa jɩnjɩ k'a ŋ ta ʋ kɔɔkɔɔ naa ʋ y. 18Bɩ, k'a gɔɔta a bɩr tam lɛɛ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista kʋ wɔɔ Bʋmbɔrɛzaa m bɩ barka kan a dɔrɛ kɩ nɔ ʋ tee•••. A tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ, dɩɩtaa kan dɔmɩm haay kɩ nɔ ʋ. Amina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\