2 Tesaloniki zannɔ 3

1M danyɩnɔ, hɔ k'a gɔɔta wɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m bɩ ba n nɩ, k'a yaa da wɔɔ tɔ ma, kʋ Zuuba lemim n gɔɔta an bɩr tam lɛɛ tee•••, k'an daʋrɛ yɩ amba a nyɩnta ʋ awɔɔ zi b'ʋ bɩ m. 2K'a yaa da wɔɔ tɔ ma sɔ, kʋ Woso n wɔɔ yɔ gʋɔɔ bʋnyaarɔ kʋ ŋ nɩ kʋsɩ rɔ wɔ ʋ, bala, gʋɔɔ haay bɛɛ nɩ sɩra karɛ y. 3Bɩ, jɩnalɛrazaa m Zuuba m, a y'awɔɔ paŋŋa dam la, an dɔ awɔɔ ma kan a bʋnyaabarɛzaa bɩ kɩ. 4K'awɔɔ mim bɩncɛ nɩ, Zuuba a ka wɔɔ heer n kookoo ʋ a dɔ, ʋ ʋ, awɔɔ ɩ hɔ kʋ wɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m bam b'awɔɔ gɔɔtarɛ a ta lɛɛ kan a barɛ kɩ. 5Bɩ, kʋ Zuuba n a ka k'awɔɔ n Woso ŋʋa kan a heer kɩ, k'a a da ma sɔ, a bɩr tam lɛɛ tee•••, baa kʋ bɔ m, amba Krista a ba bɩ m. 6Ʋ danyɩnɔ, a yɛ wɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma, danyɩnɔ haay kʋ yakʋzannɔ m nɔ wɔɔ, k'a gʋ ŋ ma laatʋ, brɔɔ bɩr yɛm hɔ haay kʋ wɔɔ dɩnda awɔɔ m bɩ ma y. 7Awɔɔ mɩŋŋɔɔ, awɔɔ hɔ k'a n'a bam a wɔɔ hɔbaa dɩnda bɩ dɔ. Bala, nyɩnta kʋ wɔɔ ʋ kan awɔɔ kɩ bɩ, wɔɔ n nyɩnta yakʋzannɔ y. 8Wɔɔ n gɔsɩ hɔbɩrɛ bɩ vam y. Bɩ, zi wɔɔ ba ʋ kɔ, wɔɔ zi ba sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ, k'awɔɔ gɔsɩ bɩ kɔ wɔɔ hɔbɩrɛ mim tɔ ma y. 9Sɩra nɔ ʋ, wɔɔ ʋ ga m, ʋ daahan yɩ awɔɔ zi, bɩ, wɔɔ y'a ŋʋa ʋ zim k'ʋ lɛɛmaa hɔ bɩ, k'awɔɔ n zu wɔɔ hɔbaa ʋ. 10Bala, nyɩnta kʋ wɔɔ ʋ awɔɔ zi b'ʋ bɩ, wɔɔ hɩ awɔɔ m, wɔɔ ʋ: "Kʋ gʋaa ʋ, a lɛ baa zibəə ma, k'a bɩ hɔ bɩ sɔ y." 11A n bɔkarɛ, wɔɔ y'a marɛ n n'a hɩrɛ n ʋ, awɔɔ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n ta ʋ, ŋn'ɩ yakʋ bam, ŋ bɩr zi barɛ y, a war ŋ nawʋm gʋɔɔ minno ma. 12Lɛ kʋ wɔɔ n'a cɩntam gʋɔɔ wɔɔ duro m, ʋ nɩ ŋ dʋndɔm wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma bɩ ba n nɩ: K'a a da a mɩŋŋɔɔ zibəə lɛ ʋ zɛny•••, a a lɛɛmaa hɔ bɩ. 13Ʋ danyɩnɔ, k'awɔɔ nɩ, a bɩ kɔ kan zi mɩŋŋa barɛ kɩ y. 14Kʋ gʋaa n zu hɔ kʋ wɔɔ dɩnda ci naa do nɔ ʋ b'ʋ, k'a zaa da lɛ ʋ, a b'a ya, a a zɛ kʋ ra kan kɩ y, kʋ nyannɩ n a nyasʋ. 15Bɩ, a b'a zaa ba a jɩm y, k'a dʋndɔ, amba n tɩr a danyɩ dʋndɔ bɩ m. 16Bɩ, kʋ Zuuba mɩŋŋa k'a nɩ laafɩɩ kam bɩ n laafɩɩ ka awɔɔ ʋ dɔmɩm haay, hɔ haay m. Bɩ, kʋ Zuuba m bɩr kan awɔɔ haay kɩ. 17Mɔɔ mɩŋŋa Pol nɩ leersore yaa kʋ mɔɔ n'a darɛ awɔɔ m naa gʋrsɩra barɛ m zim, ciro haay kʋ mɔɔ tɩr ŋ nyɔɔ rɔ wɔɔ, m wɔjɩ mɔɔ tɩr a daŋ ʋ ncɩnaaʋ. Mɔɔ mɩŋŋa gʋrsɩra n naa. 18Bɩ kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista barka n bɩr kan awɔɔ haay kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\