2 Timote 2

1K'ɩbɩɩ nɩ, m nyɩ, ɩ paŋŋa da ra, barka kʋ wɔɔ n ta m Krista Yeezuu nɔ ʋ bɩ m. 2Mɔɔ hɔdɩndarɛ k'ɩbɩɩ ma gʋɔɔ cir lɛɛ bɩ, a dɩnda gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyasʋm nɩ mɩŋŋa rɔ wɔɔ m, kʋ ŋ n'a da ma, ŋn'a dɩnda gʋɔɔ vantɔɔ m sɔ. 3Yɛ fɩryɩrɛ ma am mɔɔ hɔ bɩ m, hɔ kʋ Krista Yeezuu yarbər mɩŋŋa a ga m, an a ba bɩ m naa. 4Kʋ yarbər ta yar ma, k'a lɛ taa kʋ yarbənno cir bɩ nɔ n yɩ a ra, a bɩr a kam gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta har ʋ rɔ wɔɔ mɩsɩrbaa barɛ ma y. 5A dɔ sɔ ɩ ʋ, kʋ n brasire ganwʋrɛ cɩnta, kʋ gʋaa n zu bra bɩ sire zaa ʋ, n bɩ ganwʋrɛ bɩ kaŋ ʋ y. 6Danwur k'a kɔ dam lɛ ra bɩ n nɩ lɛɛ kam an aa dam bɩ wʋrɛ hɔ yɩ. 7Ɩ hɔɔn da hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm naa ma k'ɩ jɩ ma, bala, Zuuba hɔɔn karɛ ɩ ʋ, k'ɩ ɩ da ma, ɩ jɩ ma haay. 8Yeezuu Krista tɔ da ɩ nɔ ʋ, Davɩd do gʋaa m, a a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, amba lemim nyɩnta kʋ mɔɔ n'a pa dam bɩ n'a hɩm bɩ m. 9Lemim nyɩnta bɩ do tɔ ma m, mɔɔ nɩ fɩr yɩm, n nɩ mɔɔ du, ɩ ʋ, zibʋnyaabarɛzaa m mɔɔ m. Bɩ, kʋ lemim nyɩnta bɩ nɩ, n a du y. 10Bɩ y'a ka mɔɔ nɩ yɛm fɩr do haay ma, gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ minto, kʋ brɔɔ n a da ma sɔ, ŋnɩ bʋmbɔrɛ kʋ Krista Yeezuu n'a kam bɩ yɩ, kʋ ŋ nɩ gasʋ lɛbɔʋrɛ k'a nyarɛ ba ʋ b'ʋ. 11Meerbaa kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a ba naa, sɩra m an a ga sire m: Kʋ wɔɔ ga kan Yeezuu Krista kɩ, wɔɔ mɩsɩrbaa bam kan kɩ sɔ. 12Kʋ wɔɔ jɩm kɔɔkɔɔ kan kɩ, wɔɔ cirbəə bɩm kan kɩ sɔ, kʋ wɔɔ bɩsɩ ka ma, a bɩsɩ kam wɔɔ ma sɔ. 13Kʋ wɔɔ n jɩm ʋ lɛ ra kan kɩ, a mɩŋŋa ɩ jɩnɩm a lɛ ra tee•••, bala, a b'a dam ma, an bɩsɩ ka a mɩŋŋa ma y. 14Meerbaarɔ kʋ mɔɔ ŋ ba nɔɔn m tɔ da gʋɔɔ wɔɔ nɔ ʋ haay, ɩ hɩ ŋ nɩ paan••• Woso lɛɛ, ɩ ʋ, ŋn'a si nyaa kʋ n n'a bam meerbaarɔ tɔ ma lɛɛ. Bala, ŋ hɔsɩ ba ʋ y. Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr karɛ ŋ ma rɔ wɔɔ an nɩ ŋ zaar bam. 15Ɩ tɔ ʋ k'ɩ yɩ gʋaa k'a a ga m kʋ Woso nɔ n yɩ ra, k'ɩ yɩ zibəəzaa k'a zibəə nyannɩ ba ʋ y, an nɩ sɩra lemim bɩ dɩndam mɩŋŋa-mɩŋŋa. 16Ɩ bɩ yɛ sʋʋra yaarsɩrɔ kʋ ŋ bɩr a dam gʋaa han sɩrakarɛ nɔ ʋ rɔ wɔɔ ma y. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ŋ bam nɔ wɔɔ gɔɔtam tee••• ŋnɩ bɩr a bam laatʋ Woso ma. 17Ŋ meerbaarɔ wɔɔ bɔ kʋ ʋ kan nyim k'a nɩ gʋaa mɛ bɩm haay kɩ. Himene kan Filɛtɩ kɩ yɩ ŋ barla. 18Ŋ hɔ, ŋnɩ sɩra bɩ to, ŋn'a hɩrɛ ŋ ʋ, gəəno mɩmbɔʋrɛ bɩ cem kara, ŋn'a kam gʋɔɔ gʋta n'a bɔm sɩrakarɛ ʋ. 19Bɩ, kan naa kɩ haay Woso sɩra bɩ bɔ kʋ ʋ, kan cɛjɩr kɩ, an gɔɔta an n'a bɩncɛ ʋ, n nɩ gʋrsɩra ba cɛjɩr bɩ ma, n ʋ: Zuuba a gʋɔɔ dɔ. N n'a ya, n ʋ: Gʋaa k'a ʋ Zuuba gʋaa n'a mɩ bɩ, k'an a gʋ mimbʋnyaa ma. 20Cɛ gʋta nɔ ʋ, mɔr y'a hʋnhɔ ta ʋ, n n'a ba sarma m kan wanzurfu kɩ m, n nɩ nɔɔrɔ ba gɔ m kan taa kɩ m. Lɛɛkarɛ mɔdrɔ wɔɔ dɔmɩm gʋta hinni ʋ n nɩ bɔrɛ ŋ nɩ, n nɩ zi barɛ ŋ nɩ, ŋnɩ gɔɔta rɔ wɔɔ, dɔmɩm biyəə, n yɩ zi yaarsɩrɔ barɛ ŋ nɩ. 21Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ gʋaa a gʋ zi bʋnyaarɔ kʋ mɔɔ ŋ gaa da rɔ wɔɔ ma, an a hu bɔ, a bɔm mɔr gorezaa rɛ, mɔr k'an zore, an mɩŋŋa Zuuba ma, zi mɩŋŋa barɛ haay tɔ ma. 22Ɩ si nyukumbombaa lɛtaamarɔ lɛɛ, ɩ ɩ tɔ ʋ kan ɩ heer kɩ haay, ɩ bɩr ɩ kam tɩrgabaa zibəə ma, sɩrakarɛ ma, kan ŋʋarɛ kɩ, laafɩɩ kɩ ma, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yaa dam Zuuba m kan heer hu kɩ rɔ wɔɔ zɛkʋra nɔ ʋ. 23Bɩ, ɩ bɩ yɛ, hɔɔnwar kan badɔ kɩ bɩsɩkarɛrɔ wɔɔ ma y, ɩbɩɩ dɔ ɩ ʋ, ŋ nyambʋrlɛ bɩ, nyaa m. 24A n bɔkarɛ, Zuuba zibəənyɩ n a ga m, an nyaa ba y, a ga a ʋ m, an bɩr mɩŋŋa kan gʋaa woo••• kɩ, an a da hɔdɩnda gʋɔɔ m ma, an bɩr bʋraama m. 25A a ga m, k'an hɔ dɩnda gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bɩsɩ kam ma rɔ wɔɔ m, heer bʋgʋ-bʋgʋda m, bala, a a da ma, brɔɔ n a bɔ a taa m, ŋnɩ sɩra dɔ. 26Maam bɩ, ŋ hɔɔn zerm, ŋn'a yɔ Sʋtaana k'a ŋ gʋr a baŋŋarɔ ʋ, an ŋ ba a lɔnnɔ, kʋ ŋ n'a hɔɔnhɔ ba bɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\