2 Timote 3

1A dɔ mɩŋŋa ɩ ʋ, dɔmɩnnɔ jɛzannɔ ʋ, mɩsɩrbaa bɩ yɩm kɔɔkɔɔ. 2Bala, gʋɔɔ y'a kam a mɩŋŋɔɔ daahan ma bala, busoo ŋʋarɛ n'a so ŋ ʋ, nyɩnta ŋ nawʋm lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ zannɔ, mɩŋŋabusurezannɔ, Woso sʋnsɔwʋrɛzannɔ, bɩsɩ ka a zɩrɔ ma zannɔ, bajindɔrɛzannɔ, Woso hɔ gore bɔʋrɛzannɔ. 3Ŋ bɩ nyɩntam ŋʋarɛ m y, ŋ nyɩntam bacicirzɛrɛzannɔ, gʋɔɔtɔzarlɛzannɔ, badaamɩŋŋazannɔ, ŋ nyɩntam bʋnyaa gʋta, zi mɩŋŋa barɛ jɩnnɔ, 4bɩmbɩrkʋmazannɔ, badundoamɩŋŋazizannɔ, mɩŋŋabusure n'a so ŋ ʋ maam-maam, ŋ y'a mɛsim lɛtaamarɔ ŋʋarɛ an lɛ da Woso ŋʋarɛ m. 5Ŋ y'a hɔ barɛ ɩ ʋ, wosozuurezannɔ nɩ ŋ mɩ, bɩ ŋ zibəəro y'a hɩnkarɛ a ʋ, Woso paŋŋa bɩ n ŋ mɩsɩrbaa lʋr y. Ɩ gʋ gʋɔɔ ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ ma. 6Ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ɩ gasʋm gʋɔɔ hadrɔ ʋ sɩɩ•••, ŋnɩ lannɔ hɔɔnwarzannɔ kum hɔɔnkarɛ m, lannɔ wɔɔ duro mimbʋnyaarɔ gʋta, ŋn'ɩ zum a mɛsim lɛtaamarɔ haay ʋ. 7Ŋ yɩ hɔ dɩndam tee•••, bɩ ŋ bɩr a dam ma ŋn'ɩ sɩra dɔrɛ y. 8Amba Zanɛs kan Zambrɛs kɩ a da Moyiisi lɛ ʋ ŋ bɩr yɛm bɩ, gʋɔɔ nɔɔn duro sɔ, a da ŋ nawʋm sɩra lɛ ʋ ŋ bɩr yɛrɛ y. Hɔɔn nyaanlɛzannɔ m, ŋ n sɩra ka Woso ʋ denter y. 9Bɩ, ŋ b'a dam ma ŋnɩ ta lɛɛ y, bala, gʋaa woo••• sʋrlɛ ŋ hɔɔnwar zibəə bɩ ra, amba n nyɩnta n nɩ sʋr Zanɛs kan Zambrɛs kɩ hɔ ra bɩ m. 10Bɩ, k'ɩbɩɩ nɩ, ɩbɩɩ zu mɔɔ hɔdɩndarɛ ʋ mɩŋŋa, ɩ mɔɔ mɩsɩrbaa barɛ dɔ, kan mɔɔ gɩngarɔ kɩ, m sɩrakarɛ kɩ, m bʋr m mɩŋŋa ma kɩ, m ŋʋarɛ kɩ, m tʋntɔʋrɛ kɩ. 11Ɩbɩɩ fɩr kʋ gʋɔɔ a ka mɔɔ ma, kan cicir kʋ mɔɔ yɩ Antɩyɔs kʋ ʋ, kan Ikoniyɔm kʋ ʋ kɩ, Listɩr kʋ ʋ kɩ bɩ dɔ. Mɔɔ fɩr do haay yɩ, bɩ Zuuba mɔɔ yɔ ŋ haay nɔ ʋ. 12Pakra m hɔɔ, kʋ gʋɔɔ haay kʋ ŋ lɛ n taa k'a zu Woso ʋ mɩŋŋa, Krista Yeezuu nɔ ʋ rɔ wɔɔ n fɩr yɩ gʋɔɔ wɔ ʋ. 13Bɩ, kʋ gʋɔɔ bʋnyaarɔ, bra bɩmba gʋɔɔ m zannɔ wɔɔ nɩ, ŋ gɔɔtarɛ ŋnɩ bɩr tam lɛɛ zi bʋnyaa barɛ nɔ ʋ, ŋnɩ bɩr bra bɩmbam gʋɔɔ m ŋnɩ bɩr tarɛ, ŋnɩ bɩr bra bɩmbarɛ a mɩŋŋɔɔ m sɔ. 14K'ɩbɩɩ nɩ, jɩm hɔ k'ɩbɩɩ dɩnda ɩ sɩra ka ʋ paan••• bɩ nɔ ʋ kɔɔkɔɔ. Bala, ɩbɩɩ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a dɩnda ɩbɩɩ m nɔ wɔɔ sɩra bɩ. 15A n a sa ɩbɩɩ nyɩbaa ma, ɩbɩɩ Wosoci bɩ dɔ, a y'a dam ma an hɔɔn ka ɩbɩɩ ʋ, ɩbɩɩ m sɩra ka Krista Yeezuu ʋ, ɩ bʋmbɔrɛ yɩ. 16Hɔ kʋ n y'a da Wosoci bɩ nɔ ʋ haay bɩ, Woso Ɛspri y'a ka n n'a da ʋ, bɩ, ta an a wʋ ʋ gʋɔɔ hɔdɩndarɛ minto, k'a nyʋnnyɔɔrɛ da jɩm ʋ, k'a gʋaa bɔ zaa ʋ, k'a mɩsɩrbaa tɩrga barɛ dɩnda gʋaa m. 17Kʋ Woso gʋaa mɩsɩrbaa n bankarɛ yɩ mɩŋŋa, k'a n a da ma an zi mɩŋŋa do haay ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\