2 Timote 4

1A yɛ mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ han paan••• Woso mɩm ʋ, kan Krista Yeezuu kɩ mɩm ʋ, bɩ zɛm bɩ gʋɔɔ mɩsɩɩrɔ kan gəəno kɩ dʋdɔ ka, a yɛ mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ han, hinni k'a nɩ zɛŋ ʋ k'a bɩ cirbəə bɩ bɩ tɔ ma sɔ, 2k'ɩ Woso lemim bɩ pa da, ɩ bɩr som la tee•••. K'a so ra dɔmɩm naanaa, gɛɛ k'a kʋsɩ, k'ɩ gɔɔta ɩ bɩr som la, həən si gʋɔɔ ma, ɩ bɔ ŋ lɛɛ kʋ ŋ n'a mimbʋnyaa to, ŋ heer yo kʋ ŋ n'a mɩŋŋa ba, naa haay ba bʋraama gʋta nɔ ʋ, ɩ bɩr hɔ dɩndarɛ ŋ nɩ. 3Bala, dɔmɩm zɛm, gʋɔɔ wɔɔ bɩ yɛrɛ ŋn'a tʋr ka sɩra hɔdɩndarɛ bɩ ma y, bɩ zu ŋ nawʋrɛ a mɩŋŋɔɔ lɛtaamarɔ ʋ, ŋn'a ka a hɔɔnhɔ karɩnsaambɔɔ ma ŋn'a bɩr a ma yɔɔgʋ, brɔɔ n bɩr hɔ k'an nyɩnta ŋ ma dɩndarɛ ŋ nɩ. 4Ŋ bɩ yɛrɛ ŋn'a tʋr ka sɩra ma dɔ y, ŋʋaar minno ŋn'a tʋr karɛ ŋ ma. 5B'ɩbɩɩ, bʋr ɩ ma hɔ haay nɔ ʋ, yɛ fɩr ma, lemim nyɩnta padarɛzaa zi ba, zibəə kʋ Woso a ka ɩ ʋ bɩ ba mɩŋŋa. 6Bala, kʋ mɔɔ nɩ, wakatɩ a ku kʋ m yɛ zɛ ma. Mɔɔ zɛ bɩ bɔ kʋ ʋ kan mannɩ kɩ, mɔɔ hʋrlɛ wakatɩ a ku. 7Mɔɔ zoo mɩŋŋa ba, mɔɔ brasire a tɛkka ku, mɔɔ nyasʋ sɩrakarɛ m. 8Kɛɛrɛ naa, Woso dama ganwʋrɛ cɩnta mɔɔ m, ganwʋrɛ bɩ do bɩ, tɩrgabaa m, an b'a kam mɔɔ ʋ, dʋdɔkarɛ hinni ʋ b'ʋ. A mɩŋŋa m dʋdɔkarɛzaa tɩrga. Mɔɔ bɛɛ an n'a karɛ m ʋ m deem nɩ y, a y'a kam gʋɔɔ haay kʋ ŋ n'a ŋʋam k'an bʋr lɔ wɔɔ ʋ. 9Ɩ tɔ ʋ, k'ɩ bʋr mɔɔ zi zɔɔ. 10Bala, Demas a bɔ mɔɔ ʋ, k'a nɩ her durnya naa ŋʋam bɩ tɔ ma. A a hʋr an ta Tesaloniki ʋ, Gresans ta Galasii ʋ, Tiitɩ ta Dalmasi ʋ. 11Likki y'a deem ɩ gɔɔta kan mɔɔ kɩ. K'ɩ bʋr ɩ n nɩ zɛm k'ɩ Markɩ gaa ɩ bʋr m, bala, a y'a dam mɔɔ han gʋta m zibəə bɩ nɔ ʋ. 12Mɔɔ Tisikkɩ nyɔɔ Efɛɛzɩ ʋ. 13K'ɩ zɛm, kɩ bɔ Trowas kʋ ʋ Karpus zi, ɩ nyɛɛm huu kʋ mɔɔ to b'ʋ bɩ sa ɩ bʋr m, ciro wɔɔ gʋr ɩ bʋr ŋ nɩ sɔ, an lɛ da bɩ, n nɩ ŋ ba hɔbɩsɩ ci m nɔ wɔɔ. 14Alɛsandɩr, saar bɩ, a zi bʋnyaa ba mɔɔ m gʋta, Zuuba y'a zibəə zɩm kaŋ ʋ. 15Dundo ɩ mɩŋŋa zi kan kɩ sɔ, bala, a bɩsɩ ka wɔɔ meerbaarɔ ma gʋta. 16Mɔɔ lɛɛkarɛ dʋdɔ bɩ karɛ ma bɩ, gɔsɩ n nyɩnta ʋ k'a a da mɔɔ han y, a bɔ ŋ y'a mɔɔ ʋ haay. A yɛ mɔɔ nawʋm Woso han, k'a b'a taar ka ŋ la y. 17Bɩ, Zuuba a da mɔɔ han an paŋŋa ka mɔɔ ʋ, yɩ a ʋ ncɩnaaʋ mɔɔ n zi kʋ n y'a ka mɔɔ ʋ lemim nyɩnta padarɛ nɔ ʋ bɩ ba haay, do vantɔɔ gʋɔɔ haay n a ma. Bɩ, Zuuba mɔɔ yɔ taatii bɩ lɛ ʋ! 18Zuuba gɔɔtarɛ an mɔɔ yɔ zi bʋnyaa haay wɔ ʋ, an dɔ mɔɔ ma, mɔɔ n gasʋ a cirbəə kʋ ʋ arzana ʋ. A tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ dɔmɩm haay! Amina. 19Yaa da Priska kan Akilas kɩ m, yaa da Onezifɔɔr har gʋɔɔ m sɔ. 20Erastɩ gɔɔta Korɛntɩ kʋ ʋ. Trofim yaaba zɛ, mɔɔ n a to Milɛ kʋ ʋ. 21Ɩ tɔ ʋ ɩ bʋr, kʋ nyɛɛm dɔmɩm n bɔkarɛ an a ku. Ebulus kan Pudɛns kɩ, Linus kɩ, Klodɩya kan danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ naa ʋ haay rɔ wɔɔ k'ɩ yaa darɛ ɩ m. 22Bɩ, kʋ Zuuba n bɩr kan ɩ kɩ. Woso barka n bɩr kan awɔɔ haay kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\