Zibəəzannɔ Ci 1

1Teofil, m lɛɛkarɛ ci bɩ nɔ ʋ, mɔɔ Yeezuu zibəə haay k'a ba kan hɔ haay k'a dɩnda bɩ da ʋ, an a sa a sɩŋŋɩda ʋ, 2an ta, an hinni k'a zibəəzannɔ bɔ ʋ, an a lɛrɔ ka ŋ ʋ, kan Sɛnt-Ɛspri paŋŋa kɩ, an ta an a dɔmɩm k'a der ʋ arzana ʋ bɩ ku. 3Brɔɔ a a hɩnka ŋ nɩ mɩsɩr a zɛ bɩ kur, kan makrarɔ gʋtɔɔ kʋ ŋ bɩsɩkarɛ ba ʋ kɩ, a ʋ: a a mɩm bɔ ʋ, a m mɩsɩr. A kasɛtɩ nyɩnta ʋ gʋta. Dɔmɩm busi nɔ ʋ, a a hɩnka ŋ nɩ, an nɩ Woso cirbəə bɩ mim dɩndarɛ ŋ nɩ. 4A nyɩnta an nɩ hɔbɩrɛ bɩm kan ŋ kɩ hindeem ʋ, an lɛ ka ŋ ʋ, a ʋ: ŋ bɩ bɔ Zerizalɛm nɔ ʋ y, bɩ kʋ ŋ nɩ gɔɔta ŋnɩ dɔ Zɩ Woso lerbɔrɛ bɩ ma. "Hɔ niŋŋə k'awɔɔ ma, mɔɔ n a hɩ m lɛ m bɩ. 5Zaan hi batɛm ka denter, b'awɔɔ, naa kan dɔmɩm poore kɩ, awɔɔ batɛm sim Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ." 6Ŋ nyɩnta, ŋn'a zɛ kʋ ra, ŋnɩ laaka naa do da han, ŋ ʋ: "Zuuba, naa ma ɩbɩɩ n nɩ Israyɛl cirbəə bɩ bankaŋ ʋ gɛ?" 7A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ n a ga m k'a dɔmɩnnɔ kan wakatɩrɔ kɩ kʋ Zɩ Woso a cɩnta a mɩŋŋa paŋŋa m bɩ dɔ y. 8Bɩ, awɔɔ paŋŋa yɩrɛ, Sɛnt-Ɛspri hɔ m, an nɩ zɛm bɩ zer awɔɔ mim ʋ, a paŋŋa karɛ awɔɔ ʋ. Awɔɔ nyɩntam mɔɔ kasɛtɩzannɔ Zerizalɛm ʋ, Zidee haay kan Samarii kɩ haay, kan tara lɛ cɩnta jɩ kɩ." 9Kʋ Yeezuu minno nɔɔn duro hɩ ŋ nɩ bɩ, a der ŋ mɩnyaa m, warkʋ bʋr an b'a nyaam ŋ lɛɛ. 10Kʋ ŋ gɔɔta ŋn'ɩ dɩgam brama ma bɩ, gʋɔɔ hɩɩyɔɔ bʋr ŋnɩ huu fu du a ma, ŋnɩ bɩ jɩm ŋ jɩr ʋ. 11Ŋ n a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Galilee gʋɔɔ ra, bɔ minto m, awɔɔ n gɔɔta an nɩ dɩgam brama ncɩnaaʋ? Yeezuu naa do kʋ n y'a bɔ awɔɔ bire ʋ an der brama bɩ y'a bɔrɛ an bʋr maam, amba awɔɔ yɩ an der brama bɩ m." 12Kʋ ŋ zer ci kʋ n n'a birm Oliviyee ci bɩ ra bɩ, ŋ y'a wusigə, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ. Bɩ ci bɩ do, a ga a ʋ sabaa dɔmɩm tarɛ m, amba n lɛ ka bɩ m. 13Kʋ ŋ yaa lee ku bɩ, ŋ der cɛ k'a nɩ mim ʋ b'ʋ, amba ŋ tɩr a ba biisi bɩ m. Bɩncɛ bɩ do, Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ, Zakkɩ kɩ, Andɩr kɩ, Filipi kan Toma kɩ, Bartelemii kan Matiyee kɩ, Alfee nyɩ Zakkɩ kan Sɩmɔɔn kʋ n n'a birm Zelɔtɩ bɩ kɩ, kan Zakkɩ nyɩ Ziidi kɩ tɩr kʋ zɛ ʋ. 14Ŋ haay a zɛ kʋ ra lɛ deem ŋn'a tɔŋ ʋ kan yaadarɛ kɩ, kan lannɔ gɔsɩnnɔ kɩ Yeezuu da Maarii kɩ, kan Yeezuu danyɩnɔ kɩ. 15Dɔmɩm bɩ do ʋ, gʋɔɔ a so kʋ ma b'ʋ, ŋ lɛ n a zɔ zɔrɔ buhɩra ma. Pɩyɛɛr n wuti a danyɩnɔ wɔɔ bire ʋ, an a hɩ, a ʋ: 16"M danyɩnɔ, a ga a wʋm kʋ Sɛnt-Ɛspri mim k'a hɩ Davɩd lɛ m Wosoci nɔ ʋ Zidas k'a ka lɛɛ, ŋnɩ Yeezuu nyasʋ bɩ minto bɩ n kʋ yɩ. 17A nyɩnta wɔɔ bire ʋ, an a hɔ jirle hɔ yɩ, wɔɔ zibəə bɩ nɔ ʋ. 18Bɩ, gʋaa bɩ do, zibəə bʋnyaa k'a a ba bɩ, a bɩ busoo bɩ sa, an tara si m. A do a ʋ a nɔ ra, a nɔ bɩ n haan, a nɔbaarɔ haay n bɔ, ŋnɩ sur tara ʋ. 19Zerizalɛm gʋɔɔ haay a dɔ. Bɩ y'a ka ŋn'ɩ tara bɩ birm a lemim m Hakɛldamaa, a lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: Ma tara. 20Sɩra m, n y'a gʋrsɩra ba ncɩnaaʋ laarɔ ci nɔ ʋ: K'a har n gɔɔta zer, kʋ gɔsɩ bɩ nyɩnta ʋ y. Bɩ, a a ya an a hɩ, a ʋ: Kʋ gʋaa vanta n a zibəə bɩ sa. 21Gʋɔɔ kʋ ŋ wɔɔ da zaa ʋ lɛɛ haay ʋ dɔmɩm kʋ Zuuba Yeezuu mɩsɩrbaa ba ʋ wɔɔ bire ʋ bɩ, 22an a sa Yeezuu batɛm k'a a si Zaan zi bɩ ma, an ta an dɔmɩm k'a der ʋ arzana ʋ bɩ ku bɩ, a a ga m, kʋ ŋ gʋaa deem n a ba kan wɔɔ kɩ a mɩmbɔʋrɛ kasɛtɩzaa." 23N ŋ hɩnka hɩɩya, Zozɛf kʋ n n'a birm Barsabas, n nɩ so ra, n n'a tɔ ka Zistus bɩ m kan Matɩyas kɩ. 24Ŋ n yaa da ncɩnaaʋ: "Zuuba, ɩbɩɩ k'ɩ gʋaa haay heer dɔ, dɩga gʋaa hɩɩya naa bire ʋ ɩ gʋaa k'ɩbɩɩ bɔ ʋ bɩ hɩnka wɔɔ m, 25k'an nyɩnta lemim nyɩnta zibəəzaa, bɩncɛ kʋ Zidas a to an ta a bɩncɛ ʋ bɩ." 26Ŋ n pʋɛɛga da, an jɩm Matɩyas mim ʋ. Bɩ y'a da kristazibəəzannɔ bueeredeenno wɔɔ barla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\